853. ἀφανίζω (aphanizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 853. ἀφανίζω (aphanizó) — 5 Occurrences

Matthew 6:16 V-PIA-3P
GRK: ὑποκριταὶ σκυθρωποί ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ
NAS: as the hypocrites [do], for they neglect their appearance
KJV: for they disfigure their
INT: hypocrites downcast in countenance they disfigure indeed the

Matthew 6:19 V-PIA-3S
GRK: καὶ βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου
NAS: and rust destroy, and where
KJV: and rust doth corrupt, and where
INT: and rust destroy and where

Matthew 6:20 V-PIA-3S
GRK: οὔτε βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου
NAS: nor rust destroys, and where thieves
KJV: nor rust doth corrupt, and where
INT: nor rust destroys and where

Acts 13:41 V-AMP-2P
GRK: θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε ὅτι ἔργον
NAS: AND MARVEL, AND PERISH; FOR I AM ACCOMPLISHING
KJV: wonder, and perish: for I
INT: wonder and perish for a work

James 4:14 V-PPM/P-NFS
GRK: ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη
NAS: and then vanishes away.
KJV: and then vanisheth away.
INT: then moreover vanishes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page