870. ἀφόβως (aphobós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 870. ἀφόβως (aphobós) — 4 Occurrences

Luke 1:74 Adv
GRK: ἀφόβως ἐκ χειρὸς
NAS: Might serve Him without fear,
KJV: might serve him without fear,
INT: [that] without fear out of [the] hand

1 Corinthians 16:10 Adv
GRK: βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς
NAS: see that he is with you without cause to be afraid, for he is doing
KJV: with you without fear: for he worketh
INT: see that without fear he might be with

Philippians 1:14 Adv
GRK: περισσοτέρως τολμᾷν ἀφόβως τὸν λόγον
NAS: the word of God without fear.
KJV: to speak the word without fear.
INT: more abundantly dare fearlessly the word

Jude 1:12 Adv
GRK: σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες
NAS: when they feast with you without fear, caring
KJV: themselves without fear: clouds
INT: hidden reefs feasting together [with you] fearlessly themselves shepherding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page