897. Βαβυλών (Babulón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 897. Βαβυλών (Babulón) — 12 Occurrences

Matthew 1:11 N-GFS
GRK: τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος
NAS: of the deportation to Babylon.
KJV: they were carried away to Babylon:
INT: of the deportation to Babylon

Matthew 1:12 N-GFS
GRK: τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν
NAS: the deportation to Babylon: Jeconiah
KJV: they were brought to Babylon, Jechonias
INT: the deportation to Babylon Jechoniah was father of

Matthew 1:17 N-GFS
GRK: τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες
NAS: to the deportation to Babylon, fourteen
KJV: the carrying away into Babylon [are] fourteen
INT: the deportation to Babylon generations fourteen

Matthew 1:17 N-GFS
GRK: τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ
NAS: and from the deportation to Babylon to the Messiah,
KJV: the carrying away into Babylon unto
INT: the deportation to Babylon to the

Acts 7:43 N-GFS
GRK: ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος
NAS: WILL REMOVE YOU BEYOND BABYLON.'
KJV: away beyond Babylon.
INT: you beyond Babylon

1 Peter 5:13 N-DFS
GRK: ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ
NAS: She who is in Babylon, chosen together
KJV: The [church that is] at Babylon, elected together with
INT: she in Babylon elected with [you] and

Revelation 14:8 N-NFS
GRK: Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
NAS: fallen is Babylon the great,
KJV: saying, Babylon is fallen,
INT: Is fallen is fallen Babylon the great

Revelation 16:19 N-NFS
GRK: ἔπεσαν καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
NAS: fell. Babylon the great
KJV: great Babylon came in remembrance
INT: fell and Babylon the great

Revelation 17:5 N-NFS
GRK: γεγραμμένον μυστήριον ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ
NAS: a mystery, BABYLON THE GREAT,
KJV: MYSTERY, BABYLON THE GREAT,
INT: written Mystery Babylon the Great

Revelation 18:2 N-NFS
GRK: Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
NAS: fallen is Babylon the great!
KJV: saying, Babylon the great
INT: Is fallen is fallen Babylon the great

Revelation 18:10 N-NFS
GRK: ἡ μεγάλη Βαβυλὼν ἡ πόλις
NAS: city, Babylon, the strong
KJV: city Babylon, that mighty
INT: great Babylon the city

Revelation 18:21 N-NFS
GRK: ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη
NAS: So will Babylon, the great
KJV: city Babylon be thrown down,
INT: with violence will be cast down Babylon the great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page