946. βδέλυγμα (bdelugma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 946. βδέλυγμα (bdelugma) — 6 Occurrences

Matthew 24:15 N-ANS
GRK: ἴδητε τὸ Βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως
NAS: you see the ABOMINATION OF DESOLATION
KJV: shall see the abomination of desolation,
INT: you shall see the abomination of desolation

Mark 13:14 N-ANS
GRK: ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως
NAS: you see the ABOMINATION OF DESOLATION
KJV: ye shall see the abomination of desolation,
INT: you see the abomination of the desolation

Luke 16:15 N-NNS
GRK: ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ
NAS: men is detestable in the sight
KJV: is abomination in the sight
INT: men [is] exalted [is] an abomination before

Revelation 17:4 N-GNP
GRK: αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ
NAS: full of abominations and of the unclean things
KJV: full of abominations and
INT: of her full of abominations and the

Revelation 17:5 N-GNP
GRK: ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
NAS: OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH.
KJV: AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.
INT: and of the abominations of the earth

Revelation 21:27 N-ANS
GRK: ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος
NAS: one who practices abomination and lying,
KJV: [whatsoever] worketh abomination, or
INT: those practicing abomination and a lie

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page