Θεοί
Englishman's Concordance
Θεοί (Theoi) — 5 Occurrences

John 10:34 N-NMP
GRK: Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε
NAS: in your Law, I SAID, YOU ARE GODS'?
KJV: said, Ye are gods?
INT: I said gods you are

Acts 14:11 N-NMP
GRK: λέγοντες Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις
NAS: in the Lycaonian language, The gods have become like
KJV: in the speech of Lycaonia, The gods are come down
INT: saying The gods having become like men

Acts 19:26 N-NMP
GRK: οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ
NAS: with hands are no gods [at all].
KJV: they be no gods, which are made
INT: not they are gods which by

1 Corinthians 8:5 N-NMP
GRK: εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν
NAS: there are so-called gods whether
KJV: that are called gods, whether
INT: there are [those] called gods whether in

1 Corinthians 8:5 N-NMP
GRK: ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ
NAS: there are many gods and many
KJV: (as there be gods many, and
INT: as there are gods many and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page