θόρυβος
Englishman's Concordance
θόρυβος (thorybos) — 3 Occurrences

Matthew 26:5 N-NMS
GRK: ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν
NAS: otherwise a riot might occur
KJV: there be an uproar among
INT: that not a riot there be among

Matthew 27:24 N-NMS
GRK: ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν
NAS: but rather that a riot was starting,
KJV: [that] rather a tumult was made,
INT: but rather a riot is arising having taken

Mark 14:2 N-NMS
GRK: ποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ
NAS: otherwise there might be a riot of the people.
KJV: there be an uproar of the people.
INT: ever there will be an uproar of the people

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page