ὑπερηφάνοις
Englishman's Concordance
ὑπερηφάνοις (hyperēphanois) — 2 Occurrences

James 4:6 Adj-DMP
GRK: Ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς
NAS: IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES
KJV: God resisteth the proud, but giveth
INT: God [the] proud sets himself against to lowly

1 Peter 5:5 Adj-DMP
GRK: ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς
NAS: IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES
KJV: God resisteth the proud, and giveth
INT: God [the] proud sets himself against to [the] humble

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page