ὑπερηφάνους
Englishman's Concordance
ὑπερηφάνους (hyperēphanous) — 2 Occurrences

Luke 1:51 Adj-AMP
GRK: αὐτοῦ διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας
NAS: He has scattered [those who were] proud in the thoughts
KJV: he hath scattered the proud in the imagination
INT: of him he has scattered [the] proud in [the] thought of heart

Romans 1:30 Adj-AMP
GRK: θεοστυγεῖς ὑβριστάς ὑπερηφάνους ἀλαζόνας ἐφευρετὰς
NAS: insolent, arrogant, boastful,
KJV: despiteful, proud, boasters,
INT: hateful to God insolent arrogant boastful inventors

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page