ὑστερούμενοι
Englishman's Concordance
ὑστερούμενοι (hysteroumenoi) — 1 Occurrence

Hebrews 11:37 V-PPM/P-NMP
GRK: αἰγείοις δέρμασιν ὑστερούμενοι θλιβόμενοι κακουχούμενοι
NAS: in goatskins, being destitute, afflicted,
KJV: goatskins; being destitute, afflicted,
INT: goats' skins being destitute being oppressed being mistreated

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page