ὑστεροῦνται
Englishman's Concordance
ὑστεροῦνται (hysterountai) — 1 Occurrence

Romans 3:23 V-PIM/P-3P
GRK: ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης
NAS: have sinned and fall short of the glory
KJV: and come short of the glory
INT: sinned and come short of the glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page