’ă·ḥal·lə·ṣê·hū
Englishman's Concordance
’ă·ḥal·lə·ṣê·hū — 1 Occurrence

Psalm 91:15
HEB: אָנֹכִ֥י בְצָרָ֑ה אֲ֝חַלְּצֵ֗הוּ וַֽאֲכַבְּדֵֽהוּ׃
NAS: him; I will be with him in trouble; I will rescue him and honor
KJV: him: I [will be] with him in trouble; I will deliver him, and honour
INT: him trouble will rescue and honor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2502
44 Occurrences


’ă·ḥal·leṣ·ḵā — 1 Occ.
’ă·ḥal·lə·ṣê·hū — 1 Occ.
ḥā·laṣ — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣāh — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣê·nî — 1 Occ.
ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
ḥā·lūṣ — 4 Occ.
ḥă·lū·ṣê — 5 Occ.
ḥă·lū·ṣîm — 3 Occ.
ḥil·laṣ·tā — 1 Occ.
ḥil·lêṣ — 1 Occ.
hê·ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
he·ḥā·lūṣ — 3 Occ.
nê·ḥā·lêṣ — 1 Occ.
ne·ḥĕ·lāṣ — 1 Occ.
ṯa·ḥă·lōṣ — 1 Occ.
tê·ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
wā·’ă·ḥal·lə·ṣāh — 1 Occ.
wā·’ă·ḥal·lə·ṣe·kā — 1 Occ.
way·ḥal·lə·ṣêm — 1 Occ.
wə·ḥal·lə·ṣê·nî — 1 Occ.
wə·ḥā·lə·ṣāh — 1 Occ.
wə·ḥil·lə·ṣū — 1 Occ.
wə·he·ḥā·lūṣ — 3 Occ.
ya·ḥă·lîṣ — 1 Occ.
yê·ḥā·lê·ṣū — 1 Occ.
yə·ḥal·lêṣ — 1 Occ.
yə·ḥal·lə·ṣê·nî — 2 Occ.
yê·ḥā·lə·ṣūn — 2 Occ.
Additional Entries
wə·ya·ḥă·lōp̄ — 1 Occ.
wə·ya·ḥă·lō·p̄ū — 1 Occ.
ya·ḥă·lîp̄ — 1 Occ.
ya·ḥă·lî·p̄en·nū — 1 Occ.
ya·ḥă·lî·p̄ū — 2 Occ.
ya·ḥă·lōp̄ — 4 Occ.
yaḥ·lə·p̄ūn — 4 Occ.
ḥê·lep̄ — 2 Occ.
mê·ḥê·lep̄ — 1 Occ.
’ă·ḥal·leṣ·ḵā — 1 Occ.
ḥā·laṣ — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣāh — 1 Occ.
ḥal·lə·ṣê·nî — 1 Occ.
ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
ḥā·lūṣ — 4 Occ.
ḥă·lū·ṣê — 5 Occ.
ḥă·lū·ṣîm — 3 Occ.
ḥil·laṣ·tā — 1 Occ.
ḥil·lêṣ — 1 Occ.
hê·ḥā·lə·ṣū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page