’a·ḥă·rî·ṯê·nū
Englishman's Concordance
’a·ḥă·rî·ṯê·nū — 1 Occurrence

Jeremiah 12:4
HEB: יִרְאֶ֖ה אֶת־ אַחֲרִיתֵֽנוּ׃
NAS: He will not see our latter ending.
KJV: He shall not see our last end.
INT: He will not see our latter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 319
61 Occurrences


’a·ḥă·rîṯ — 12 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯāh — 2 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯām — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯān — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯê·nū — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯî — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯōw — 2 Occ.
bə·’a·ḥă·rîṯ — 16 Occ.
bə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
bə·’a·ḥă·rî·ṯe·ḵā — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯām — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯêḵ — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 1 Occ.
ū·ḇə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 6 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯām — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯêḵ — 2 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯə·ḵā — 2 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯə·ḵen — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 2 Occ.
Additional Entries
wə·hā·’ă·ḥ·rō·nîm — 1 Occ.
wə·’aḥ·raḥ — 1 Occ.
’ă·ḥar·ḥêl — 1 Occ.
’ā·ḥo·rî — 5 Occ.
wə·’ā·ḥo·rî — 1 Occ.
’ā·ḥo·rên — 1 Occ.
’a·ḥă·rîṯ — 12 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯāh — 2 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯām — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯān — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯî — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯōw — 2 Occ.
bə·’a·ḥă·rîṯ — 16 Occ.
bə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
bə·’a·ḥă·rî·ṯe·ḵā — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯām — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯêḵ — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 1 Occ.
ū·ḇə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page