wə·’a·ḥă·rî·ṯām
Englishman's Concordance
wə·’a·ḥă·rî·ṯām — 1 Occurrence

Amos 9:1
HEB: בְּרֹ֣אשׁ כֻּלָּ֔ם וְאַחֲרִיתָ֖ם בַּחֶ֣רֶב אֶהֱרֹ֑ג
NAS: Then I will slay the rest of them with the sword;
KJV: all of them; and I will slay the last of them with the sword:
INT: the heads all the rest the sword will slay

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 319
61 Occurrences


’a·ḥă·rîṯ — 12 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯāh — 2 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯām — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯān — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯê·nū — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯî — 1 Occ.
’a·ḥă·rî·ṯōw — 2 Occ.
bə·’a·ḥă·rîṯ — 16 Occ.
bə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
bə·’a·ḥă·rî·ṯe·ḵā — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯām — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯêḵ — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 1 Occ.
ū·ḇə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 6 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯām — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯêḵ — 2 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯə·ḵā — 2 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯə·ḵen — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 2 Occ.
Additional Entries
bə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
bə·’a·ḥă·rî·ṯe·ḵā — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯām — 2 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯêḵ — 1 Occ.
lə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 1 Occ.
ū·ḇə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯāh — 6 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯêḵ — 2 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯə·ḵā — 2 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯə·ḵen — 1 Occ.
wə·’a·ḥă·rî·ṯōw — 2 Occ.
bə·’a·ḥă·rîṯ — 1 Occ.
lə·’ā·ḥo·rān — 1 Occ.
’ā·ḥo·rān — 2 Occ.
wə·’ā·ḥo·rān — 2 Occ.
’ă·ḥō·ran·nîṯ — 7 Occ.
’ă·ḥaš·dar·pə·nê- — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page