‘ā·nā·hū
Englishman's Concordance
‘ā·nā·hū — 4 Occurrences

1 Samuel 9:17
HEB: שָׁא֑וּל וַיהוָ֣ה עָנָ֔הוּ הִנֵּ֤ה הָאִישׁ֙
NAS: the LORD said to him, Behold,
KJV: the LORD said unto him, Behold the man
INT: Saul the LORD said Behold the man

1 Samuel 14:37
HEB: יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֥א עָנָ֖הוּ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא׃
NAS: of Israel? But He did not answer him on that day.
KJV: of Israel? But he answered him not that day.
INT: Israel not testify day he

1 Samuel 28:6
HEB: בַּֽיהוָ֔ה וְלֹ֥א עָנָ֖הוּ יְהוָ֑ה גַּ֧ם
NAS: the LORD did not answer him, either
KJV: the LORD answered him not, neither by dreams,
INT: of the LORD did not answer the LORD either

1 Chronicles 21:28
HEB: דָּוִיד֙ כִּי־ עָנָ֣הוּ יְהוָ֔ה בְּגֹ֖רֶן
NAS: that the LORD had answered him on the threshing floor
KJV: that the LORD had answered him in the threshingfloor
INT: David for had answered the LORD the threshing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6030
329 Occurrences


’a·‘ă·neh — 1 Occ.
‘ā·nāḵ — 2 Occ.
‘ā·nāh — 6 Occ.
‘ā·nā·hū — 4 Occ.
‘ā·nām — 2 Occ.
‘ā·nā·nî — 4 Occ.
‘ă·nêh — 2 Occ.
‘ă·nê·nî — 12 Occ.
‘ă·nê·nū — 1 Occ.
‘ā·nə·ṯāh — 3 Occ.
‘ă·nî·ṯām — 1 Occ.
‘ă·nî·ṯā·nî — 2 Occ.
‘ă·nî·ṯem — 2 Occ.
‘ā·nî·ṯî — 1 Occ.
‘ă·nî·ṯî·ḵā — 1 Occ.
‘an·nō·wṯ — 1 Occ.
‘an·nū- — 1 Occ.
‘ă·nō·wṯ — 2 Occ.
‘ā·nū — 9 Occ.
’ê·‘ā·neh — 1 Occ.
’e·‘en·ḵā — 1 Occ.
’e·‘ĕ·neh — 8 Occ.
’e·‘ĕ·ne·kā — 2 Occ.
’e·‘ĕ·nêm — 1 Occ.
’e·‘ĕ·nen·nū — 2 Occ.
‘ĕ·nū- — 2 Occ.
hā·‘ō·neh — 1 Occ.
hā·‘ō·nîm — 1 Occ.
la·‘ă·nō·wṯ — 4 Occ.
mê·‘ă·nō·wṯ — 1 Occ.
na·‘ă·neh- — 1 Occ.
na·‘ă·nê·ṯî — 1 Occ.
‘ō·neh — 7 Occ.
‘ō·nê·hū — 1 Occ.
‘ō·w·ne·kā — 1 Occ.
ta·‘an — 2 Occ.
ta·‘an·ḵā — 1 Occ.
ṯa·‘ă·neh — 8 Occ.
ta·‘ă·nen·nāh — 1 Occ.
ṯa·‘ă·nê·nî — 3 Occ.
ṯa·‘ă·nen·nū — 1 Occ.
ta·‘ă·nê·nū — 1 Occ.
ṯa·‘ă·nu·hū — 2 Occ.
wā·’a·‘an — 5 Occ.
wa·‘ă·nê·nî — 3 Occ.
wa·‘ă·nî·ṯām — 1 Occ.
way·ya·‘an — 111 Occ.
way·ya·‘ă·neh — 1 Occ.
way·ya·‘ă·nê·hū — 4 Occ.
way·ya·‘ă·nêm — 1 Occ.
way·ya·‘ă·nê·nî — 5 Occ.
way·ya·‘ă·nū — 16 Occ.
way·ya‘·nū — 1 Occ.
wat·ta·‘an — 6 Occ.
wat·ta·‘ă·ne·nāh — 2 Occ.
wat·ta·‘ă·nê·nî — 2 Occ.
wat·ta·‘ă·nū — 2 Occ.
wə·‘ā·nāh — 3 Occ.
wə·‘ā·nā·nî — 1 Occ.
wə·‘ā·nə·ṯāh- — 4 Occ.
wə·‘ā·nî·ṯā — 1 Occ.
wə·‘ā·nū — 4 Occ.
wə·’e·‘ĕ·neh — 2 Occ.
wə·’e·‘ĕ·nê·hū — 1 Occ.
wə·’e·‘ĕ·ne·kā — 1 Occ.
wə·’e·‘ĕ·nêm — 1 Occ.
wə·‘ō·neh — 1 Occ.
ya·‘an·ḵā — 2 Occ.
ya·‘ă·neh — 18 Occ.
ya·‘ă·nê·hū — 1 Occ.
ya·‘ă·nêm — 1 Occ.
ya·‘ă·nê·nî — 3 Occ.
ya·‘ă·nen·nāh — 2 Occ.
ya·‘ă·nen·nū — 2 Occ.
ya·‘ă·nê·nū — 1 Occ.
ya·‘ă·nū — 6 Occ.
ya·‘ă·nū·ḵāh — 1 Occ.
yê·‘ā·neh — 2 Occ.
Additional Entries
yiṯ·‘an·nāḡ — 1 Occ.
‘ō·neḡ — 2 Occ.
wa·‘ă·nug·gāh — 1 Occ.
wə·hā·‘ă·nug·gāh — 1 Occ.
wə·he·‘ā·nōḡ — 1 Occ.
‘ā·nə·ḏêm — 1 Occ.
’e·‘en·ḏen·nū — 1 Occ.
’a·‘ă·neh — 1 Occ.
‘ā·nāḵ — 2 Occ.
‘ā·nāh — 6 Occ.
‘ā·nām — 2 Occ.
‘ā·nā·nî — 4 Occ.
‘ă·nêh — 2 Occ.
‘ă·nê·nî — 12 Occ.
‘ă·nê·nū — 1 Occ.
‘ā·nə·ṯāh — 3 Occ.
‘ă·nî·ṯām — 1 Occ.
‘ă·nî·ṯā·nî — 2 Occ.
‘ă·nî·ṯem — 2 Occ.
‘ā·nî·ṯî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page