wat·ta·‘ă·nū
Englishman's Concordance
wat·ta·‘ă·nū — 2 Occurrences

Deuteronomy 1:14
HEB: וַֽתַּעֲנ֖וּ אֹתִ֑י וַתֹּ֣אמְר֔וּ
NAS: You answered me and said, 'The thing
KJV: And ye answered me, and said,
INT: answered and said good

Deuteronomy 1:41
HEB: וַֽתַּעֲנ֣וּ ׀ וַתֹּאמְר֣וּ אֵלַ֗י
KJV: Then ye answered and said
INT: answered said to me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6030
329 Occurrences


’a·‘ă·neh — 1 Occ.
‘ā·nāḵ — 2 Occ.
‘ā·nāh — 6 Occ.
‘ā·nā·hū — 4 Occ.
‘ā·nām — 2 Occ.
‘ā·nā·nî — 4 Occ.
‘ă·nêh — 2 Occ.
‘ă·nê·nî — 12 Occ.
‘ă·nê·nū — 1 Occ.
‘ā·nə·ṯāh — 3 Occ.
‘ă·nî·ṯām — 1 Occ.
‘ă·nî·ṯā·nî — 2 Occ.
‘ă·nî·ṯem — 2 Occ.
‘ā·nî·ṯî — 1 Occ.
‘ă·nî·ṯî·ḵā — 1 Occ.
‘an·nō·wṯ — 1 Occ.
‘an·nū- — 1 Occ.
‘ă·nō·wṯ — 2 Occ.
‘ā·nū — 9 Occ.
’ê·‘ā·neh — 1 Occ.
’e·‘en·ḵā — 1 Occ.
’e·‘ĕ·neh — 8 Occ.
’e·‘ĕ·ne·kā — 2 Occ.
’e·‘ĕ·nêm — 1 Occ.
’e·‘ĕ·nen·nū — 2 Occ.
‘ĕ·nū- — 2 Occ.
hā·‘ō·neh — 1 Occ.
hā·‘ō·nîm — 1 Occ.
la·‘ă·nō·wṯ — 4 Occ.
mê·‘ă·nō·wṯ — 1 Occ.
na·‘ă·neh- — 1 Occ.
na·‘ă·nê·ṯî — 1 Occ.
‘ō·neh — 7 Occ.
‘ō·nê·hū — 1 Occ.
‘ō·w·ne·kā — 1 Occ.
ta·‘an — 2 Occ.
ta·‘an·ḵā — 1 Occ.
ṯa·‘ă·neh — 8 Occ.
ta·‘ă·nen·nāh — 1 Occ.
ṯa·‘ă·nê·nî — 3 Occ.
ṯa·‘ă·nen·nū — 1 Occ.
ta·‘ă·nê·nū — 1 Occ.
ṯa·‘ă·nu·hū — 2 Occ.
wā·’a·‘an — 5 Occ.
wa·‘ă·nê·nî — 3 Occ.
wa·‘ă·nî·ṯām — 1 Occ.
way·ya·‘an — 111 Occ.
way·ya·‘ă·neh — 1 Occ.
way·ya·‘ă·nê·hū — 4 Occ.
way·ya·‘ă·nêm — 1 Occ.
way·ya·‘ă·nê·nî — 5 Occ.
way·ya·‘ă·nū — 16 Occ.
way·ya‘·nū — 1 Occ.
wat·ta·‘an — 6 Occ.
wat·ta·‘ă·ne·nāh — 2 Occ.
wat·ta·‘ă·nê·nî — 2 Occ.
wat·ta·‘ă·nū — 2 Occ.
wə·‘ā·nāh — 3 Occ.
wə·‘ā·nā·nî — 1 Occ.
wə·‘ā·nə·ṯāh- — 4 Occ.
wə·‘ā·nî·ṯā — 1 Occ.
wə·‘ā·nū — 4 Occ.
wə·’e·‘ĕ·neh — 2 Occ.
wə·’e·‘ĕ·nê·hū — 1 Occ.
wə·’e·‘ĕ·ne·kā — 1 Occ.
wə·’e·‘ĕ·nêm — 1 Occ.
wə·‘ō·neh — 1 Occ.
ya·‘an·ḵā — 2 Occ.
ya·‘ă·neh — 18 Occ.
ya·‘ă·nê·hū — 1 Occ.
ya·‘ă·nêm — 1 Occ.
ya·‘ă·nê·nî — 3 Occ.
ya·‘ă·nen·nāh — 2 Occ.
ya·‘ă·nen·nū — 2 Occ.
ya·‘ă·nê·nū — 1 Occ.
ya·‘ă·nū — 6 Occ.
ya·‘ă·nū·ḵāh — 1 Occ.
yê·‘ā·neh — 2 Occ.
Additional Entries
way·ya·‘an — 111 Occ.
way·ya·‘ă·neh — 1 Occ.
way·ya·‘ă·nê·hū — 4 Occ.
way·ya·‘ă·nêm — 1 Occ.
way·ya·‘ă·nê·nî — 5 Occ.
way·ya·‘ă·nū — 16 Occ.
way·ya‘·nū — 1 Occ.
wat·ta·‘an — 6 Occ.
wat·ta·‘ă·ne·nāh — 2 Occ.
wat·ta·‘ă·nê·nî — 2 Occ.
wə·‘ā·nāh — 3 Occ.
wə·‘ā·nā·nî — 1 Occ.
wə·‘ā·nə·ṯāh- — 4 Occ.
wə·‘ā·nî·ṯā — 1 Occ.
wə·‘ā·nū — 4 Occ.
wə·’e·‘ĕ·neh — 2 Occ.
wə·’e·‘ĕ·nê·hū — 1 Occ.
wə·’e·‘ĕ·ne·kā — 1 Occ.
wə·’e·‘ĕ·nêm — 1 Occ.
wə·‘ō·neh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page