bə·quṣ·re·ḵā
Englishman's Concordance
bə·quṣ·re·ḵā — 1 Occurrence

Leviticus 23:22
HEB: פְּאַ֤ת שָֽׂדְךָ֙ בְּקֻצְרֶ֔ךָ וְלֶ֥קֶט קְצִירְךָ֖
NAS: of your land, moreover, you shall not reap to the very corners
KJV: of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather
INT: corners of your field reap the gleaning of your harvest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7114
49 Occurrences


’ā·wen — 1 Occ.
baq·qō·ṣêr — 1 Occ.
bə·quṣ·re·ḵā — 1 Occ.
hă·qā·ṣar — 1 Occ.
hă·qā·ṣō·wr — 1 Occ.
haq·qō·ṣêr — 1 Occ.
haq·qō·ṣə·rîm — 2 Occ.
haq·qō·wṣ·rîm — 4 Occ.
hiq·ṣar·tā — 1 Occ.
qā·ṣar — 1 Occ.
qā·ṣā·rū — 1 Occ.
qā·ṣə·rāh — 2 Occ.
qə·ṣar·tem — 1 Occ.
qə·ṣu·rō·wṯ — 1 Occ.
qiṣ·rū — 1 Occ.
qiṣ·ṣar — 1 Occ.
qō·w·ṣêr — 1 Occ.
qō·ṣə·rîm — 1 Occ.
laq·qō·wṣ·rîm — 1 Occ.
tiq·ṣār — 2 Occ.
ṯiq·ṣə·rū — 1 Occ.
ṯiq·ṣō·wr — 3 Occ.
tiq·ṣō·rə·nāh — 1 Occ.
ū·qə·ṣar·tem — 1 Occ.
ū·ḇə·quṣ·rə·ḵem — 2 Occ.
wat·tiq·ṣar — 4 Occ.
wə·qiṣ·rū — 2 Occ.
wə·liq·ṣōr — 1 Occ.
yiq·ṣə·ru·hū — 1 Occ.
yiq·ṣār- — 3 Occ.
yiq·ṣō·w·rū — 3 Occ.
yiq·ṣō·rūn — 1 Occ.
Additional Entries
qiṣ·ṣaṣ — 1 Occ.
qiṣ·ṣêṣ — 1 Occ.
mə·quṣ·ṣā·ṣîm — 1 Occ.
way·qaṣ·ṣêṣ — 3 Occ.
way·qaṣ·ṣə·ṣū — 2 Occ.
wə·qaṣ·ṣō·ṯāh — 1 Occ.
wə·qiṣ·ṣêṣ — 2 Occ.
wə·qaṣ·ṣi·ṣū — 1 Occ.
’ā·wen — 1 Occ.
baq·qō·ṣêr — 1 Occ.
hă·qā·ṣar — 1 Occ.
hă·qā·ṣō·wr — 1 Occ.
haq·qō·ṣêr — 1 Occ.
haq·qō·ṣə·rîm — 2 Occ.
haq·qō·wṣ·rîm — 4 Occ.
hiq·ṣar·tā — 1 Occ.
qā·ṣar — 1 Occ.
qā·ṣā·rū — 1 Occ.
qā·ṣə·rāh — 2 Occ.
qə·ṣar·tem — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page