baq·qō·ṣêr
Englishman's Concordance
baq·qō·ṣêr — 1 Occurrence

Amos 9:13
HEB: וְנִגַּ֤שׁ חוֹרֵשׁ֙ בַּקֹּצֵ֔ר וְדֹרֵ֥ךְ עֲנָבִ֖ים
NAS: will overtake the reaper And the treader
KJV: shall overtake the reaper, and the treader
INT: will overtake the plowman the reaper and the treader of grapes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7114
49 Occurrences


’ā·wen — 1 Occ.
baq·qō·ṣêr — 1 Occ.
bə·quṣ·re·ḵā — 1 Occ.
hă·qā·ṣar — 1 Occ.
hă·qā·ṣō·wr — 1 Occ.
haq·qō·ṣêr — 1 Occ.
haq·qō·ṣə·rîm — 2 Occ.
haq·qō·wṣ·rîm — 4 Occ.
hiq·ṣar·tā — 1 Occ.
qā·ṣar — 1 Occ.
qā·ṣā·rū — 1 Occ.
qā·ṣə·rāh — 2 Occ.
qə·ṣar·tem — 1 Occ.
qə·ṣu·rō·wṯ — 1 Occ.
qiṣ·rū — 1 Occ.
qiṣ·ṣar — 1 Occ.
qō·w·ṣêr — 1 Occ.
qō·ṣə·rîm — 1 Occ.
laq·qō·wṣ·rîm — 1 Occ.
tiq·ṣār — 2 Occ.
ṯiq·ṣə·rū — 1 Occ.
ṯiq·ṣō·wr — 3 Occ.
tiq·ṣō·rə·nāh — 1 Occ.
ū·qə·ṣar·tem — 1 Occ.
ū·ḇə·quṣ·rə·ḵem — 2 Occ.
wat·tiq·ṣar — 4 Occ.
wə·qiṣ·rū — 2 Occ.
wə·liq·ṣōr — 1 Occ.
yiq·ṣə·ru·hū — 1 Occ.
yiq·ṣār- — 3 Occ.
yiq·ṣō·w·rū — 3 Occ.
yiq·ṣō·rūn — 1 Occ.
Additional Entries
qə·ṣū·ṣê — 3 Occ.
qiṣ·ṣaṣ — 1 Occ.
qiṣ·ṣêṣ — 1 Occ.
mə·quṣ·ṣā·ṣîm — 1 Occ.
way·qaṣ·ṣêṣ — 3 Occ.
way·qaṣ·ṣə·ṣū — 2 Occ.
wə·qaṣ·ṣō·ṯāh — 1 Occ.
wə·qiṣ·ṣêṣ — 2 Occ.
wə·qaṣ·ṣi·ṣū — 1 Occ.
’ā·wen — 1 Occ.
bə·quṣ·re·ḵā — 1 Occ.
hă·qā·ṣar — 1 Occ.
hă·qā·ṣō·wr — 1 Occ.
haq·qō·ṣêr — 1 Occ.
haq·qō·ṣə·rîm — 2 Occ.
haq·qō·wṣ·rîm — 4 Occ.
hiq·ṣar·tā — 1 Occ.
qā·ṣar — 1 Occ.
qā·ṣā·rū — 1 Occ.
qā·ṣə·rāh — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page