də·rā·ḵa·yim
Englishman's Concordance
də·rā·ḵa·yim — 2 Occurrences

Proverbs 28:6
HEB: בְּתֻמּ֑וֹ מֵעִקֵּ֥שׁ דְּ֝רָכַ֗יִם וְה֣וּא עָשִֽׁיר׃
KJV: than [he that is] perverse [in his] ways, though he [be] rich.
INT: his integrity perverse ways he he be rich

Proverbs 28:18
HEB: יִוָּשֵׁ֑עַ וְנֶעְקַ֥שׁ דְּ֝רָכַ֗יִם יִפּ֥וֹל בְּאֶחָֽת׃
KJV: but [he that is] perverse [in his] ways shall fall
INT: will be delivered perverse ways will fall all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1870
706 Occurrences


bad·dā·reḵ — 16 Occ.
bad·de·reḵ — 46 Occ.
bə·ḏar·ḵê — 9 Occ.
bə·ḏar·ḵê·hem — 2 Occ.
bə·ḏā·reḵ — 1 Occ.
bə·ḏar·kām — 1 Occ.
bə·ḏe·reḵ — 54 Occ.
bə·had·de·reḵ — 1 Occ.
biḏ·rā·ḵay — 3 Occ.
biḏ·rā·ḵāw — 10 Occ.
biḏ·rā·ḵe·ḵā — 1 Occ.
biḏ·rā·ḵe·ḵā — 4 Occ.
ḵə·ḏar·ḵê·ḵem — 1 Occ.
dar·ḵê — 15 Occ.
dar·ḵê·ḵem — 12 Occ.
dar·ḵê·hem — 2 Occ.
ḏā·reḵ — 16 Occ.
dā·rə·ḵāw — 1 Occ.
dar·kāh — 1 Occ.
dar·kām — 18 Occ.
dar·kêḵ — 8 Occ.
dar·ke·ḵā — 10 Occ.
dar·kə·ḵem — 1 Occ.
dar·kê·nū — 3 Occ.
dar·kî — 5 Occ.
dar·kōw — 29 Occ.
ḏar·kām — 1 Occ.
də·rā·ḵay — 17 Occ.
də·rā·ḵāw — 23 Occ.
də·rā·ḵā·yiḵ — 5 Occ.
də·rā·ḵa·yim — 2 Occ.
də·rā·ḵe·ḵā — 2 Occ.
də·rā·ḵe·ḵā — 11 Occ.
də·rā·ḵe·hā — 4 Occ.
ḏə·rā·ḵê·nū — 1 Occ.
ḏə·rā·ḵîm — 6 Occ.
de·reḵ — 177 Occ.
de·re·ḵō·še- — 1 Occ.
hab·bə·ḏe·reḵ — 1 Occ.
hă·ḏar·kî — 1 Occ.
had·dā·reḵ — 7 Occ.
had·də·rā·ḵay — 1 Occ.
had·də·rā·ḵîm — 1 Occ.
had·de·reḵ — 47 Occ.
kə·ḏar·kām — 1 Occ.
kə·ḏe·reḵ — 2 Occ.
kiḏ·rā·ḵāw — 5 Occ.
kiḏ·rā·ḵā·yiḵ — 4 Occ.
kiḏ·rā·ḵê·nū — 1 Occ.
lad·dā·reḵ — 4 Occ.
lad·de·reḵ — 1 Occ.
lə·ḏar·kāh — 1 Occ.
lə·ḏar·kām — 4 Occ.
lə·ḏar·kə·ḵā — 1 Occ.
lə·ḏar·kə·ḵem — 3 Occ.
lə·ḏar·kōw — 8 Occ.
lə·ḏe·reḵ — 3 Occ.
mid·dar·ḵê·ḵem — 5 Occ.
mid·dar·ḵê·hem — 2 Occ.
mid·dā·reḵ — 1 Occ.
mid·dar·kām — 3 Occ.
mid·dar·kêḵ — 1 Occ.
mid·dar·kōw — 14 Occ.
mid·də·rā·ḵāw — 4 Occ.
mid·də·rā·ḵe·ḵā — 1 Occ.
mid·de·reḵ — 12 Occ.
ū·ḵə·ḏe·reḵ — 1 Occ.
ū·ḏə·rā·ḵāw — 2 Occ.
ū·ḏə·rā·ḵe·ḵā — 1 Occ.
ū·mid·dar·kām — 1 Occ.
ū·mid·dar·kōw — 2 Occ.
ū·ḇad·de·reḵ — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏar·ḵê — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏar·kōw — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏe·reḵ — 4 Occ.
ḇad·de·reḵ — 7 Occ.
wā·ḏe·reḵ — 1 Occ.
ḇə·ḏar·ḵê·hen — 1 Occ.
ḇə·ḏar·kə·ḵā — 1 Occ.
wə·ḏar·kōw — 1 Occ.
ḇə·ḏe·reḵ — 19 Occ.
ḇiḏ·rā·ḵay — 2 Occ.
ḇiḏ·rā·ḵāw — 1 Occ.
Additional Entries
dar·kêḵ — 8 Occ.
dar·ke·ḵā — 10 Occ.
dar·kə·ḵem — 1 Occ.
dar·kê·nū — 3 Occ.
dar·kî — 5 Occ.
dar·kōw — 29 Occ.
ḏar·kām — 1 Occ.
də·rā·ḵay — 17 Occ.
də·rā·ḵāw — 23 Occ.
də·rā·ḵā·yiḵ — 5 Occ.
də·rā·ḵe·ḵā — 2 Occ.
də·rā·ḵe·ḵā — 11 Occ.
də·rā·ḵe·hā — 4 Occ.
ḏə·rā·ḵê·nū — 1 Occ.
ḏə·rā·ḵîm — 6 Occ.
de·reḵ — 177 Occ.
de·re·ḵō·še- — 1 Occ.
hab·bə·ḏe·reḵ — 1 Occ.
hă·ḏar·kî — 1 Occ.
had·dā·reḵ — 7 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page