’eq·neh
Englishman's Concordance
’eq·neh — 2 Occurrences

2 Samuel 24:24
HEB: כִּֽי־ קָנ֨וֹ אֶקְנֶ֤ה מֵאֽוֹתְךָ֙ בִּמְחִ֔יר
NAS: but I will surely buy [it] from you for a price,
KJV: Nay; but I will surely buy [it] of thee at a price:
INT: for will surely buy A price No

1 Chronicles 21:24
HEB: כִּֽי־ קָנֹ֥ה אֶקְנֶ֖ה בְּכֶ֣סֶף מָלֵ֑א
NAS: but I will surely buy [it] for the full
KJV: Nay; but I will verily buy it for the full
INT: for will surely buy price the full

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7069
85 Occurrences


’eq·neh — 2 Occ.
haq·qō·neh — 3 Occ.
ham·maq·neh — 1 Occ.
hiq·na·nî — 1 Occ.
kaq·qō·w·neh — 1 Occ.
qā·nāh — 6 Occ.
qā·nā·hū — 1 Occ.
qā·nā·nî — 1 Occ.
qā·ne·ḵā — 1 Occ.
qā·nə·ṯāh — 1 Occ.
qā·nî·nū — 2 Occ.
qā·nî·ṯā — 5 Occ.
qā·nî·ṯāh — 1 Occ.
qā·nî·ṯî — 5 Occ.
qā·nōw — 1 Occ.
qā·nōh — 2 Occ.
qə·nêh- — 12 Occ.
qə·nōh- — 1 Occ.
qə·nō·wṯ·ḵā — 1 Occ.
qō·nêh — 5 Occ.
qō·nê·hū — 2 Occ.
qō·nê·hen — 1 Occ.
laq·qō·neh — 1 Occ.
liq·nō·wṯ — 6 Occ.
ṯiq·neh — 2 Occ.
tiq·nū — 2 Occ.
ū·qə·nō·wṯ — 1 Occ.
wā·’eq·neh — 2 Occ.
way·yi·qen — 4 Occ.
way·yiq·nê·hū — 1 Occ.
wə·qā·nî·ṯā — 2 Occ.
wə·liq·nō·wṯ — 2 Occ.
wə·niq·nāh — 1 Occ.
yiq·qā·nū — 1 Occ.
yiq·neh — 3 Occ.
yiq·nū — 1 Occ.
Additional Entries
qin·’aṯ — 7 Occ.
qin·’ā·ṯām — 1 Occ.
qin·’ā·ṯe·ḵā — 2 Occ.
qin·’ā·ṯî — 6 Occ.
qin·’ā·ṯōw — 1 Occ.
ū·ḵə·qin·’ā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·qin·’ā·ṯî — 1 Occ.
wə·qin·’āh — 1 Occ.
ḇə·qin·’ā·ṯî — 1 Occ.
wə·qin·’ā·ṯōw — 1 Occ.
haq·qō·neh — 3 Occ.
ham·maq·neh — 1 Occ.
hiq·na·nî — 1 Occ.
kaq·qō·w·neh — 1 Occ.
qā·nāh — 6 Occ.
qā·nā·hū — 1 Occ.
qā·nā·nî — 1 Occ.
qā·ne·ḵā — 1 Occ.
qā·nə·ṯāh — 1 Occ.
qā·nî·nū — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page