hā·’ō·mə·rāh
Englishman's Concordance
hā·’ō·mə·rāh — 3 Occurrences

Isaiah 47:8
HEB: הַיּוֹשֶׁ֣בֶת לָבֶ֔טַח הָאֹֽמְרָה֙ בִּלְבָ֔בָהּ אֲנִ֖י
NAS: securely, Who says in your heart,
KJV: carelessly, that sayest in thine heart,
INT: dwells securely says your heart I am

Micah 7:10
HEB: וּתְכַסֶּ֣הָ בוּשָׁ֔ה הָאֹמְרָ֣ה אֵלַ֔י אַיּ֖וֹ
NAS: will cover her who said to me, Where
KJV: shall cover her which said unto me, Where is the LORD
INT: will cover and shame said about where

Zephaniah 2:15
HEB: הַיּוֹשֶׁ֣בֶת לָבֶ֔טַח הָאֹֽמְרָה֙ בִּלְבָבָ֔הּ אֲנִ֖י
NAS: securely, Who says in her heart,
KJV: carelessly, that said in her heart,
INT: dwells securely says her heart I am

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 559
5308 Occurrences


’ā·mar — 699 Occ.
’ă·mā·rə·ḵā — 1 Occ.
’ă·mā·rə·ḵem — 1 Occ.
’ă·mā·re·hā — 1 Occ.
’ā·mā·rə·tî — 1 Occ.
’ā·mar·nū — 3 Occ.
’ā·mart — 7 Occ.
’ā·mar·tā — 19 Occ.
’ă·mar·tem — 11 Occ.
’ā·mar·tî — 76 Occ.
’ā·mə·rāh — 15 Occ.
’ā·mə·rêḵ — 2 Occ.
’ā·mə·rî — 2 Occ.
’ā·mə·rū — 57 Occ.
’ā·mōr — 8 Occ.
bə·’ā·mə·rām — 2 Occ.
bə·’ā·mə·rî — 3 Occ.
be·’ĕ·mā·rə·ḵem — 3 Occ.
be·’ĕ·mōr — 3 Occ.
bə·’ō·mə·rîm — 1 Occ.
’ĕ·mōr — 56 Occ.
ha·’ă·mōr — 1 Occ.
hā·’ō·mêr — 9 Occ.
hā·’ō·mə·rāh — 3 Occ.
hā·’ō·mə·rîm — 16 Occ.
hā·’ō·mə·rōṯ — 1 Occ.
hă·yō·mar — 1 Occ.
he·’ā·mar — 1 Occ.
he·’ā·mōr — 1 Occ.
he·’ā·mūr — 1 Occ.
he·’ĕ·mar·tā — 1 Occ.
he·’ĕ·mî·rə·ḵā — 1 Occ.
’im·rî- — 6 Occ.
’im·rū- — 18 Occ.
kə·’ā·mə·rām — 1 Occ.
ke·’ĕ·mōr — 1 Occ.
lê·mōr — 936 Occ.
ne·’ĕ·mar — 1 Occ.
nō·mar — 5 Occ.
’ō·mar — 16 Occ.
’ō·mêr — 26 Occ.
’ō·me·reṯ — 4 Occ.
’ō·mə·rîm — 34 Occ.
’ō·mə·rō·wṯ — 1 Occ.
’ō·wm·rāh — 1 Occ.
še·yō·mar — 1 Occ.
še·yō·mə·rū — 1 Occ.
ṯō·mar — 53 Occ.
tō·mar·nāh — 2 Occ.
tō·mêr — 2 Occ.
tō·mə·rî — 2 Occ.
tō·mə·rū — 23 Occ.
ṯō·mə·rūn — 1 Occ.
tō·mə·rî — 3 Occ.
ṯō·mə·rūn — 8 Occ.
ū·ḇə·’ā·mə·rî — 1 Occ.
wa·’ă·mar·tem — 28 Occ.
way·yê·’ā·mar — 1 Occ.
way·yō·mar — 122 Occ.
way·yō·mer — 1948 Occ.
way·yō·mə·rū — 298 Occ.
way·yō·m·rū — 1 Occ.
wan·nō·mer — 8 Occ.
wā·’ō·mar — 94 Occ.
wā·’ō·mə·rāh — 18 Occ.
wat·tō·mar — 5 Occ.
wat·tō·mar·nā — 3 Occ.
wat·tō·mar·nāh — 5 Occ.
wat·tō·mer — 199 Occ.
wat·tō·mə·rî — 1 Occ.
wat·tō·mə·rū — 8 Occ.
wat·tō·mə·rî — 4 Occ.
wa·yō·mar — 1 Occ.
wə·’ā·mar — 52 Occ.
wə·’ā·mā·rə·tā — 1 Occ.
wə·’ā·mar·nū — 3 Occ.
wə·’ā·mart — 3 Occ.
wə·’ā·mar·tā — 132 Occ.
wə·’ā·mar·tî — 11 Occ.
wə·’ā·mə·rāh — 8 Occ.
wə·’ā·mə·rū — 35 Occ.
we·’ĕ·mār- — 2 Occ.
wə·’im·rū — 6 Occ.
wə·lê·mōr — 3 Occ.
wə·nō·mar — 1 Occ.
wə·’ō·mar — 1 Occ.
wə·’ō·mêr — 1 Occ.
wə·’ō·mə·rāh — 1 Occ.
wə·’ō·mə·rîm — 2 Occ.
wə·yō·mar — 6 Occ.
wə·yō·mə·rū — 9 Occ.
yê·’ā·mar — 3 Occ.
yê·’ā·mêr — 16 Occ.
yiṯ·’am·mə·rū — 1 Occ.
yō·mar — 59 Occ.
yō·mə·rū — 53 Occ.
yō·mə·ru·ḵā — 1 Occ.
Additional Entries
’ā·mə·rū — 57 Occ.
’ā·mōr — 8 Occ.
bə·’ā·mə·rām — 2 Occ.
bə·’ā·mə·rî — 3 Occ.
be·’ĕ·mā·rə·ḵem — 3 Occ.
be·’ĕ·mōr — 3 Occ.
bə·’ō·mə·rîm — 1 Occ.
’ĕ·mōr — 56 Occ.
ha·’ă·mōr — 1 Occ.
hā·’ō·mêr — 9 Occ.
hā·’ō·mə·rîm — 16 Occ.
hā·’ō·mə·rōṯ — 1 Occ.
hă·yō·mar — 1 Occ.
he·’ā·mar — 1 Occ.
he·’ā·mōr — 1 Occ.
he·’ā·mūr — 1 Occ.
he·’ĕ·mar·tā — 1 Occ.
he·’ĕ·mî·rə·ḵā — 1 Occ.
’im·rî- — 6 Occ.
’im·rū- — 18 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page