lə·ḏiḇ·rê·ḵem
Englishman's Concordance
lə·ḏiḇ·rê·ḵem — 1 Occurrence

Job 32:11
HEB: הֵ֤ן הוֹחַ֨לְתִּי לְֽדִבְרֵיכֶ֗ם אָ֭זִין עַד־
NAS: I waited for your words, I listened
KJV: Behold, I waited for your words; I gave ear
INT: Behold waited your words listened While

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1697
1441 Occurrences


bad·dā·ḇār — 9 Occ.
bad·də·ḇā·rîm — 6 Occ.
bə·ḏā·ḇār — 2 Occ.
bə·ḏā·ḇār — 1 Occ.
bə·ḏiḇ·rê- — 7 Occ.
bə·ḏiḇ·rê·ḵem — 1 Occ.
biḏ·ḇar — 20 Occ.
biḏ·ḇā·rāw — 1 Occ.
biḏ·ḇā·re·ḵā — 1 Occ.
biḏ·ḇā·re·ḵā — 1 Occ.
biḏ·ḇā·rîm — 2 Occ.
biḏ·ḇā·rōw — 1 Occ.
ḵə·ḏiḇ·rê·ḵem — 1 Occ.
ḵiḏ·ḇā·rêḵ — 1 Occ.
ḵiḏ·ḇā·re·ḵā — 4 Occ.
dā·ḇār — 166 Occ.
dā·ḇār — 3 Occ.
də·ḇar — 272 Occ.
də·ḇā·rāy — 36 Occ.
də·ḇā·rāw — 21 Occ.
də·ḇā·rā·yiḵ — 1 Occ.
ḏə·ḇā·rə·ḵā — 16 Occ.
də·ḇā·re·ḵā — 20 Occ.
də·ḇā·re·hā — 2 Occ.
də·ḇā·rê·nū — 2 Occ.
ḏə·ḇā·rî — 13 Occ.
də·ḇā·rîm — 26 Occ.
də·ḇā·rōw — 24 Occ.
də·ḇa·rō·še- — 1 Occ.
diḇ·rê — 241 Occ.
diḇ·rê·ḵem — 8 Occ.
diḇ·rê·hem — 3 Occ.
diḇ·rê·ši- — 1 Occ.
hă·ḏā·ḇār — 2 Occ.
had·dā·ḇār — 216 Occ.
had·dā·ḇār — 2 Occ.
had·də·ḇā·rîm — 133 Occ.
kad·dā·ḇār — 21 Occ.
kad·də·ḇā·rîm — 12 Occ.
kə·ḏiḇ·rê — 1 Occ.
kə·ḏiḇ·rê·ḵem — 2 Occ.
kiḏ·ḇar — 42 Occ.
kiḏ·ḇā·rə·ḵā — 9 Occ.
kiḏ·ḇā·re·ḵā — 1 Occ.
lad·dā·ḇār — 8 Occ.
lad·də·ḇā·rîm — 1 Occ.
lə·ḏā·ḇār — 1 Occ.
lə·ḏā·ḇār — 1 Occ.
lə·ḏiḇ·rê- — 1 Occ.
lə·ḏiḇ·rê·ḵem — 1 Occ.
lə·ḏiḇ·rê·hem — 1 Occ.
liḏ·ḇar- — 3 Occ.
liḏ·ḇā·ray — 1 Occ.
liḏ·ḇā·rə·ḵā — 4 Occ.
liḏ·ḇā·rōw — 1 Occ.
mid·dā·ḇār — 1 Occ.
mid·də·ḇar- — 3 Occ.
mid·diḇ·rê — 1 Occ.
mid·diḇ·rê·hem — 1 Occ.
ū·ḏə·ḇar — 17 Occ.
ū·ḏə·ḇā·ray — 2 Occ.
ū·ḏə·ḇā·rāw — 5 Occ.
ū·ḏə·ḇā·re·ḵā — 1 Occ.
ū·ḏə·ḇā·rîm — 2 Occ.
ū·ḏə·ḇa·rś- — 1 Occ.
ū·mid·də·ḇā·rə·ḵā — 1 Occ.
ū·mid·diḇ·rê·hem — 1 Occ.
ū·ḇad·dā·ḇār — 2 Occ.
ū·ḇiḏ·ḇar- — 1 Occ.
ū·ḇiḏ·ḇā·rə·ḵā — 1 Occ.
ḇad·dā·ḇār — 1 Occ.
wə·ḏā·ḇār — 7 Occ.
ḇə·ḏiḇ·rê — 6 Occ.
wə·had·dā·ḇār — 3 Occ.
wə·had·də·ḇā·rîm — 1 Occ.
wə·liḏ·ḇā·rōw — 1 Occ.
ḇiḏ·ḇar- — 1 Occ.
ḇiḏ·ḇā·ray — 1 Occ.
ḇiḏ·ḇā·rāw — 1 Occ.
ḇiḏ·ḇā·re·hā — 1 Occ.
Additional Entries
kə·ḏiḇ·rê — 1 Occ.
kə·ḏiḇ·rê·ḵem — 2 Occ.
kiḏ·ḇar — 42 Occ.
kiḏ·ḇā·rə·ḵā — 9 Occ.
kiḏ·ḇā·re·ḵā — 1 Occ.
lad·dā·ḇār — 8 Occ.
lad·də·ḇā·rîm — 1 Occ.
lə·ḏā·ḇār — 1 Occ.
lə·ḏā·ḇār — 1 Occ.
lə·ḏiḇ·rê- — 1 Occ.
lə·ḏiḇ·rê·hem — 1 Occ.
liḏ·ḇar- — 3 Occ.
liḏ·ḇā·ray — 1 Occ.
liḏ·ḇā·rə·ḵā — 4 Occ.
liḏ·ḇā·rōw — 1 Occ.
mid·dā·ḇār — 1 Occ.
mid·də·ḇar- — 3 Occ.
mid·diḇ·rê — 1 Occ.
mid·diḇ·rê·hem — 1 Occ.
ū·ḏə·ḇar — 17 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page