mim·ma·‘ă·śê·nū
Englishman's Concordance
mim·ma·‘ă·śê·nū — 1 Occurrence

Genesis 5:29
HEB: זֶ֞ה֠ יְנַחֲמֵ֤נוּ מִֽמַּעֲשֵׂ֙נוּ֙ וּמֵעִצְּב֣וֹן יָדֵ֔ינוּ
NAS: will give us rest from our work and from the toil
KJV: This [same] shall comfort us concerning our work and toil
INT: This will give our work the toil of our hands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4639
235 Occurrences


bə·ma·‘ă·śāw — 2 Occ.
bə·ma·‘ă·śa·yiḵ — 1 Occ.
bə·ma·‘ă·śêh — 6 Occ.
bə·ma·‘ă·śê — 3 Occ.
bə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
bə·ma·‘ă·śê·nū — 1 Occ.
ḵə·ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
ham·ma·‘ă·śeh — 12 Occ.
ham·ma·‘ă·śîm — 5 Occ.
kam·ma·‘ă·śeh — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śāw — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śêh — 12 Occ.
kə·ma·‘ă·śê·hū — 3 Occ.
kə·ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
lə·ma·‘ă·śêh — 4 Occ.
lə·ma·‘ă·śê·hū — 1 Occ.
lə·ma·‘ă·śê — 1 Occ.
ma·‘ă·śay — 3 Occ.
ma·‘ă·śāw — 9 Occ.
ma·‘ă·śa·yiḵ — 3 Occ.
ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
ma·‘ă·śêh — 95 Occ.
ma·‘ă·śê·hū — 11 Occ.
ma·‘ă·śê — 8 Occ.
ma·‘ă·śe·ḵā — 13 Occ.
ma·‘ă·śê·ḵem — 4 Occ.
ma·‘ă·śe·hā — 1 Occ.
ma·‘ă·śê·hem — 8 Occ.
ma·‘ă·śê·nū — 1 Occ.
ma·‘ă·śîm — 1 Occ.
mim·ma·‘ă·śāw — 1 Occ.
mim·ma·‘ă·śê·nū — 1 Occ.
ū·ḵə·ma·‘ă·śêh — 2 Occ.
ū·ma·‘ă·śêh — 10 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·hū — 3 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·hem — 2 Occ.
ḇə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
Additional Entries
ma·‘ă·śêh — 95 Occ.
ma·‘ă·śê·hū — 11 Occ.
ma·‘ă·śê — 8 Occ.
ma·‘ă·śe·ḵā — 13 Occ.
ma·‘ă·śê·ḵem — 4 Occ.
ma·‘ă·śe·hā — 1 Occ.
ma·‘ă·śê·hem — 8 Occ.
ma·‘ă·śê·nū — 1 Occ.
ma·‘ă·śîm — 1 Occ.
mim·ma·‘ă·śāw — 1 Occ.
ū·ḵə·ma·‘ă·śêh — 2 Occ.
ū·ma·‘ă·śêh — 10 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·hū — 3 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·hem — 2 Occ.
ḇə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
ū·ma‘·śay — 1 Occ.
ma·‘ă·śê·yāh — 13 Occ.
ma·‘ă·śê·yā·hū — 4 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·yāh — 3 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·yā·hū — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page