bə·ma·‘ă·śê·nū
Englishman's Concordance
bə·ma·‘ă·śê·nū — 1 Occurrence

Ezra 9:13
HEB: הַבָּ֣א עָלֵ֔ינוּ בְּמַעֲשֵׂ֙ינוּ֙ הָרָעִ֔ים וּבְאַשְׁמָתֵ֖נוּ
NAS: upon us for our evil deeds and our great
KJV: upon us for our evil deeds, and for our great
INT: has come and deeds our evil guilt

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4639
235 Occurrences


bə·ma·‘ă·śāw — 2 Occ.
bə·ma·‘ă·śa·yiḵ — 1 Occ.
bə·ma·‘ă·śêh — 6 Occ.
bə·ma·‘ă·śê — 3 Occ.
bə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
bə·ma·‘ă·śê·nū — 1 Occ.
ḵə·ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
ham·ma·‘ă·śeh — 12 Occ.
ham·ma·‘ă·śîm — 5 Occ.
kam·ma·‘ă·śeh — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śāw — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śêh — 12 Occ.
kə·ma·‘ă·śê·hū — 3 Occ.
kə·ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
lə·ma·‘ă·śêh — 4 Occ.
lə·ma·‘ă·śê·hū — 1 Occ.
lə·ma·‘ă·śê — 1 Occ.
ma·‘ă·śay — 3 Occ.
ma·‘ă·śāw — 9 Occ.
ma·‘ă·śa·yiḵ — 3 Occ.
ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
ma·‘ă·śêh — 95 Occ.
ma·‘ă·śê·hū — 11 Occ.
ma·‘ă·śê — 8 Occ.
ma·‘ă·śe·ḵā — 13 Occ.
ma·‘ă·śê·ḵem — 4 Occ.
ma·‘ă·śe·hā — 1 Occ.
ma·‘ă·śê·hem — 8 Occ.
ma·‘ă·śê·nū — 1 Occ.
ma·‘ă·śîm — 1 Occ.
mim·ma·‘ă·śāw — 1 Occ.
mim·ma·‘ă·śê·nū — 1 Occ.
ū·ḵə·ma·‘ă·śêh — 2 Occ.
ū·ma·‘ă·śêh — 10 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·hū — 3 Occ.
ū·ma·‘ă·śê·hem — 2 Occ.
ḇə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
Additional Entries
ham·ma·‘ă·re·ḵeṯ — 5 Occ.
ū·ma·‘ă·re·ḵeṯ — 2 Occ.
ma·‘ă·rum·mê·hem — 1 Occ.
bə·ma·‘ă·rā·ṣāh — 1 Occ.
ū·ma·‘ă·rāṯ — 1 Occ.
bə·ma·‘ă·śāw — 2 Occ.
bə·ma·‘ă·śa·yiḵ — 1 Occ.
bə·ma·‘ă·śêh — 6 Occ.
bə·ma·‘ă·śê — 3 Occ.
bə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
ḵə·ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
ham·ma·‘ă·śeh — 12 Occ.
ham·ma·‘ă·śîm — 5 Occ.
kam·ma·‘ă·śeh — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śāw — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śêh — 12 Occ.
kə·ma·‘ă·śê·hū — 3 Occ.
kə·ma·‘ă·śe·ḵā — 1 Occ.
kə·ma·‘ă·śê·hem — 1 Occ.
lə·ma·‘ă·śêh — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page