mō·wō·šā·ḇî
Englishman's Concordance
mō·wō·šā·ḇî — 1 Occurrence

Job 29:7
HEB: בָּ֝רְח֗וֹב אָכִ֥ין מוֹשָׁבִֽי׃
NAS: When I took my seat in the square,
KJV: [when] I prepared my seat in the street!
INT: the square took my seat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4186
44 Occurrences


bə·mō·wō·šə·ḇō·ṯām — 1 Occ.
bə·mō·wō·šə·ḇō·ṯām — 1 Occ.
lə·mō·wō·šāḇ — 2 Occ.
lə·mō·šə·ḇō·ṯām — 1 Occ.
mim·mō·wō·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
mō·wō·šaḇ — 9 Occ.
mō·wō·šā·ḇām — 1 Occ.
mō·wō·šā·ḇe·ḵā — 3 Occ.
mō·wō·šā·ḇî — 1 Occ.
mō·wō·šā·ḇōw — 2 Occ.
mō·wō·šə·ḇê — 1 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·ṯām — 2 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 10 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·w·ṯê·hem — 2 Occ.
ū·mō·wō·šaḇ — 3 Occ.
ū·mō·šə·ḇō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·ḇə·mō·wō·šaḇ — 2 Occ.
Additional Entries
yā·mū·šū — 3 Occ.
bə·mō·wō·šə·ḇō·ṯām — 1 Occ.
bə·mō·wō·šə·ḇō·ṯām — 1 Occ.
lə·mō·wō·šāḇ — 2 Occ.
lə·mō·šə·ḇō·ṯām — 1 Occ.
mim·mō·wō·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
mō·wō·šaḇ — 9 Occ.
mō·wō·šā·ḇām — 1 Occ.
mō·wō·šā·ḇe·ḵā — 3 Occ.
mō·wō·šā·ḇōw — 2 Occ.
mō·wō·šə·ḇê — 1 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·ṯām — 2 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·ṯê·ḵem — 10 Occ.
mō·wō·šə·ḇō·w·ṯê·hem — 2 Occ.
ū·mō·wō·šaḇ — 3 Occ.
ū·mō·šə·ḇō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·ḇə·mō·wō·šaḇ — 2 Occ.
mū·šî — 3 Occ.
ū·mū·šî — 5 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page