ū·ḵə·‘am·mə·ḵā
Englishman's Concordance
ū·ḵə·‘am·mə·ḵā — 1 Occurrence

2 Chronicles 18:3
HEB: כָּמ֤וֹנִי כָמ֙וֹךָ֙ וּכְעַמְּךָ֣ עַמִּ֔י וְעִמְּךָ֖
NAS: And he said to him, I am as you are, and my people as your people,
KJV: And he answered him, I [am] as thou [art], and my people as thy people;
INT: according to you are and my people your people in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5971
1868 Occurrences


‘am — 210 Occ.
‘am·māh — 11 Occ.
‘am·mām — 6 Occ.
‘am·māw — 7 Occ.
‘am·mêḵ — 5 Occ.
‘am·me·ḵā — 77 Occ.
‘am·mê — 14 Occ.
‘am·me·ḵā — 3 Occ.
‘am·me·hā — 1 Occ.
‘am·mê·nū — 3 Occ.
‘am·mî — 181 Occ.
‘am·mîm — 80 Occ.
‘am·mōw — 99 Occ.
bā·‘ām — 18 Occ.
ba·‘ă·mā·me·ḵā — 1 Occ.
bā·‘am·mîm — 6 Occ.
bə·‘am — 2 Occ.
bə·‘am·māw — 3 Occ.
bə·‘am·me·ḵā — 3 Occ.
bə·‘am·mê — 2 Occ.
bə·‘am·me·ḵā — 1 Occ.
bə·‘am·mî — 3 Occ.
bə·‘am·mōw — 6 Occ.
ḵā·‘ām — 2 Occ.
ḵə·‘am·mə·ḵā — 3 Occ.
hā·‘ām — 729 Occ.
hā·‘am·mîm — 71 Occ.
hā·‘ām- — 15 Occ.
kā·‘am·mîm — 1 Occ.
kə·‘am — 1 Occ.
kə·‘am·mə·ḵā — 3 Occ.
kə·‘am·mê — 1 Occ.
kə·‘am·mî — 2 Occ.
lā·‘ām — 48 Occ.
lā·‘ām- — 3 Occ.
lə·‘am- — 41 Occ.
lə·‘am·mêḵ — 1 Occ.
lə·‘am·me·ḵā — 8 Occ.
lə·‘am·mê — 1 Occ.
lə·‘am·mî — 10 Occ.
lə·‘am·mîm — 1 Occ.
lə·‘am·mōw — 12 Occ.
lə·hā·‘ām — 1 Occ.
mê·‘am — 8 Occ.
mê·‘am·māw — 4 Occ.
mê·‘am·mə·ḵā — 2 Occ.
mê·‘am·mê — 6 Occ.
mê·‘am·me·hā — 8 Occ.
mê·‘am·mîm — 2 Occ.
mê·hā·‘ām — 2 Occ.
ū·ḵə·‘am·mə·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·‘am — 1 Occ.
ū·lə·‘am·mə·ḵā — 1 Occ.
ū·mê·‘am — 1 Occ.
ū·mê·‘am·me·ḵā — 1 Occ.
ū·mê·‘am·mî — 1 Occ.
ū·mê·‘am·mîm — 1 Occ.
ū·mê·‘am·mōw — 2 Occ.
ū·ḇə·‘am- — 1 Occ.
ū·ḇə·‘am·me·ḵā — 5 Occ.
ḇā·‘ām — 11 Occ.
wa·‘ă·mā·mîm — 1 Occ.
ḇā·‘am·mîm — 8 Occ.
wə·‘ām — 15 Occ.
wə·‘am·māh — 1 Occ.
wə·‘am·mêḵ — 1 Occ.
ḇə·‘am·mə·ḵā — 14 Occ.
wə·‘am·mê — 1 Occ.
wə·‘am·mî — 15 Occ.
wə·‘am·mîm — 5 Occ.
wə·‘am·mōw — 6 Occ.
wə·hā·‘ām — 43 Occ.
wə·lā·‘ām — 4 Occ.
Additional Entries
lə·‘am·mîm — 1 Occ.
lə·‘am·mōw — 12 Occ.
lə·hā·‘ām — 1 Occ.
mê·‘am — 8 Occ.
mê·‘am·māw — 4 Occ.
mê·‘am·mə·ḵā — 2 Occ.
mê·‘am·mê — 6 Occ.
mê·‘am·me·hā — 8 Occ.
mê·‘am·mîm — 2 Occ.
mê·hā·‘ām — 2 Occ.
ū·lə·‘am — 1 Occ.
ū·lə·‘am·mə·ḵā — 1 Occ.
ū·mê·‘am — 1 Occ.
ū·mê·‘am·me·ḵā — 1 Occ.
ū·mê·‘am·mî — 1 Occ.
ū·mê·‘am·mîm — 1 Occ.
ū·mê·‘am·mōw — 2 Occ.
ū·ḇə·‘am- — 1 Occ.
ū·ḇə·‘am·me·ḵā — 5 Occ.
ḇā·‘ām — 11 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page