ū·mi·ḥū·ṣāh
Englishman's Concordance
ū·mi·ḥū·ṣāh — 1 Occurrence

Ezekiel 40:44
HEB: וּמִחוּצָה֩ לַשַּׁ֨עַר הַפְּנִימִ֜י
NAS: From the outside to the inner gate
KJV: And without the inner gate
INT: the outside gate to the inner

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2351
164 Occurrences


ba·ḥūṣ — 14 Occ.
ba·ḥū·ṣō·wṯ — 6 Occ.
bə·ḥū·ṣōṯ — 3 Occ.
bə·ḥū·ṣō·ṯāw — 1 Occ.
bə·ḥū·ṣō·w·ṯe·hā — 2 Occ.
bə·ḥū·ṣō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
ḥūṣ — 6 Occ.
ḥū·ṣāh — 7 Occ.
ḥū·ṣō·wṯ — 15 Occ.
ḥū·ṣō·w·ṯām — 1 Occ.
ḥū·ṣō·w·ṯā·yiḵ — 1 Occ.
ḥū·ṣō·ṯe·hā — 1 Occ.
ha·ḥūṣ — 7 Occ.
ha·ḥū·ṣāh — 16 Occ.
la·ḥūṣ — 2 Occ.
mê·ha·ḥūṣ — 1 Occ.
mi·ḥūṣ — 56 Occ.
mi·ḥū·ṣāh — 1 Occ.
ū·mê·ḥu·ṣō·wṯ — 1 Occ.
ū·mi·ḥūṣ — 5 Occ.
ū·mi·ḥū·ṣāh — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥu·ṣō·wṯ — 7 Occ.
ḇa·ḥūṣ — 3 Occ.
wā·ḥū·ṣāh — 1 Occ.
wə·ḵa·ḥūṣ — 1 Occ.
wə·ḥū·ṣō·wṯ — 2 Occ.
wə·la·ḥūṣ — 1 Occ.
wə·la·ḥū·ṣāh — 1 Occ.
Additional Entries
ḥū·ṣō·w·ṯā·yiḵ — 1 Occ.
ḥū·ṣō·ṯe·hā — 1 Occ.
ha·ḥūṣ — 7 Occ.
ha·ḥū·ṣāh — 16 Occ.
la·ḥūṣ — 2 Occ.
mê·ha·ḥūṣ — 1 Occ.
mi·ḥūṣ — 56 Occ.
mi·ḥū·ṣāh — 1 Occ.
ū·mê·ḥu·ṣō·wṯ — 1 Occ.
ū·mi·ḥūṣ — 5 Occ.
ū·ḇə·ḥu·ṣō·wṯ — 7 Occ.
ḇa·ḥūṣ — 3 Occ.
wā·ḥū·ṣāh — 1 Occ.
wə·ḵa·ḥūṣ — 1 Occ.
wə·ḥū·ṣō·wṯ — 2 Occ.
wə·la·ḥūṣ — 1 Occ.
wə·la·ḥū·ṣāh — 1 Occ.
ba·ḥū·rîm — 1 Occ.
ḥūr — 1 Occ.
wā·ḥūr — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page