ū·ḇə·ḵe·rem
Englishman's Concordance
ū·ḇə·ḵe·rem — 2 Occurrences

Numbers 20:17
HEB: נַעֲבֹר֙ בְּשָׂדֶ֣ה וּבְכֶ֔רֶם וְלֹ֥א נִשְׁתֶּ֖ה
NAS: field or through vineyard; we will not even drink
KJV: through the fields, or through the vineyards, neither will we drink
INT: pass field vineyard even drink

Numbers 21:22
HEB: נִטֶּה֙ בְּשָׂדֶ֣ה וּבְכֶ֔רֶם לֹ֥א נִשְׁתֶּ֖ה
NAS: off into field or vineyard; we will not drink
KJV: into the fields, or into the vineyards; we will not drink
INT: turn field vineyard we will not drink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3754
93 Occurrences


bak·kə·rā·mîm — 1 Occ.
bə·ḵar·mê — 1 Occ.
bə·ḵe·rem — 2 Occ.
ḵā·rem — 1 Occ.
ḵar·mî — 1 Occ.
ḵə·rā·mîm — 8 Occ.
ḵe·rem — 4 Occ.
hak·kā·rem — 1 Occ.
hak·kə·rā·mîm — 4 Occ.
hak·ke·rem — 2 Occ.
kā·rem — 2 Occ.
kar·mə·ḵā — 6 Occ.
kar·mê — 2 Occ.
kar·mê·ḵem — 1 Occ.
kar·mê·hem — 2 Occ.
kar·mî — 4 Occ.
kar·mōw — 1 Occ.
kə·rā·me·hā — 1 Occ.
kə·rā·mîm — 10 Occ.
ke·rem — 12 Occ.
lak·kə·rā·mîm — 1 Occ.
lə·ḵar·mə·ḵā — 1 Occ.
lə·ḵar·mî — 2 Occ.
lə·ḵar·mōw — 1 Occ.
šeb·bak·kə·rā·mîm — 1 Occ.
ū·ḵə·rā·mê·nū — 4 Occ.
ū·ḵə·rā·mîm — 5 Occ.
ū·ḇak·kə·rā·mîm — 1 Occ.
ū·ḇə·ḵe·rem — 2 Occ.
wā·ḵā·rem — 1 Occ.
ḇə·ḵā·rem — 1 Occ.
wə·ḵar·mə·ḵā — 2 Occ.
wə·ḵar·mê·ḵem — 2 Occ.
wə·ḵe·rem — 3 Occ.
Additional Entries
kə·rā·mîm — 10 Occ.
ke·rem — 12 Occ.
lak·kə·rā·mîm — 1 Occ.
lə·ḵar·mə·ḵā — 1 Occ.
lə·ḵar·mî — 2 Occ.
lə·ḵar·mōw — 1 Occ.
šeb·bak·kə·rā·mîm — 1 Occ.
ū·ḵə·rā·mê·nū — 4 Occ.
ū·ḵə·rā·mîm — 5 Occ.
ū·ḇak·kə·rā·mîm — 1 Occ.
wā·ḵā·rem — 1 Occ.
ḇə·ḵā·rem — 1 Occ.
wə·ḵar·mə·ḵā — 2 Occ.
wə·ḵar·mê·ḵem — 2 Occ.
wə·ḵe·rem — 3 Occ.
kō·rə·mîm — 1 Occ.
lə·ḵō·rə·mîm — 2 Occ.
wə·ḵō·rə·mê·ḵem — 1 Occ.
wə·ḵō·rə·mîm — 1 Occ.
kar·mî — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page