ū·ḇə·ṯō·w·ḵām
Englishman's Concordance
ū·ḇə·ṯō·w·ḵām — 1 Occurrence

Numbers 16:3
HEB: כֻּלָּ֣ם קְדֹשִׁ֔ים וּבְתוֹכָ֖ם יְהוָ֑ה וּמַדּ֥וּעַ
NAS: of them, and the LORD is in their midst; so why
KJV: every one of them, and the LORD [is] among them: wherefore then lift ye up
INT: every are holy their midst and the LORD why

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8432
418 Occurrences


bat·tā·weḵ — 5 Occ.
bə·ṯō·wḵ — 175 Occ.
bə·ṯō·w·ḵāh — 21 Occ.
bə·ṯō·w·ḵā·hə·nāh — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵām — 33 Occ.
bə·ṯō·wḵ·ḵem — 14 Occ.
bə·ṯō·w·ḵêḵ — 9 Occ.
bə·ṯō·ḵə·ḵem — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵê·ḵî — 2 Occ.
bə·ṯō·w·ḵê·nū — 3 Occ.
bə·ṯō·w·ḵî — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵōw — 10 Occ.
hat·tā·weḵ — 2 Occ.
mit·tō·wḵ — 56 Occ.
mit·tō·w·ḵāh — 4 Occ.
mit·tō·w·ḵām — 3 Occ.
mit·tō·wḵ·ḵā — 2 Occ.
mit·tō·wḵ·ḵem — 1 Occ.
tō·wḵ — 25 Occ.
tō·w·ḵām — 1 Occ.
ṯō·wḵ·ḵā — 1 Occ.
tō·w·ḵōw — 2 Occ.
ū·mit·tō·w·ḵāh — 2 Occ.
ū·ḇə·ṯō·wḵ — 8 Occ.
ū·ḇə·ṯō·w·ḵām — 1 Occ.
ḇə·ṯō·wḵ- — 10 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵāh — 9 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵām — 8 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵêḵ — 5 Occ.
ḇə·ṯō·ḵə·ḵem — 1 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵê·nū — 1 Occ.
wə·ṯō·w·ḵōw — 1 Occ.
Additional Entries
mit·tō·w·ḵāh — 4 Occ.
mit·tō·w·ḵām — 3 Occ.
mit·tō·wḵ·ḵā — 2 Occ.
mit·tō·wḵ·ḵem — 1 Occ.
tō·wḵ — 25 Occ.
tō·w·ḵām — 1 Occ.
ṯō·wḵ·ḵā — 1 Occ.
tō·w·ḵōw — 2 Occ.
ū·mit·tō·w·ḵāh — 2 Occ.
ū·ḇə·ṯō·wḵ — 8 Occ.
ḇə·ṯō·wḵ- — 10 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵāh — 9 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵām — 8 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵêḵ — 5 Occ.
ḇə·ṯō·ḵə·ḵem — 1 Occ.
ḇə·ṯō·w·ḵê·nū — 1 Occ.
wə·ṯō·w·ḵōw — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵā·ḥō·wṯ — 1 Occ.
bə·ṯō·w·ḵaḥ·tōw — 1 Occ.
bə·ṯō·wḵ·ḥō·wṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page