wə·ha·ḥă·ram·tāh
Englishman's Concordance
wə·ha·ḥă·ram·tāh — 1 Occurrence

1 Samuel 15:18
HEB: וַיֹּ֗אמֶר לֵ֣ךְ וְהַחֲרַמְתָּ֞ה אֶת־ הַֽחַטָּאִים֙
NAS: Go and utterly destroy the sinners,
KJV: Go and utterly destroy the sinners
INT: and said Go and utterly the sinners the Amalekites

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2763
52 Occurrences


ḥā·rum — 1 Occ.
ha·ḥă·rêm — 5 Occ.
ha·ḥă·rî·mām — 2 Occ.
ha·ḥă·rî·mū — 1 Occ.
he·ḥĕ·ram·nū — 1 Occ.
he·ḥĕ·ram·tem — 1 Occ.
he·ḥĕ·ram·tî — 1 Occ.
he·ḥĕ·rîm — 6 Occ.
he·ḥĕ·rî·mām — 2 Occ.
he·ḥĕ·rî·mū — 2 Occ.
lə·ha·ḥă·rîm — 1 Occ.
lə·ha·ḥă·rî·mām — 3 Occ.
ta·ḥă·rîm — 1 Occ.
ta·ḥă·rî·mêm — 1 Occ.
ta·ḥă·rî·mū — 2 Occ.
ū·lə·ha·ḥă·rîm — 1 Occ.
way·ya·ḥă·rêm — 2 Occ.
way·ya·ḥă·rî·māh — 1 Occ.
way·ya·ḥă·rî·mū — 3 Occ.
way·ya·ḥă·rî·mum — 1 Occ.
wan·na·ḥă·rêm — 2 Occ.
wə·ha·ḥă·ram·tāh — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·ram·tem — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·ram·tî — 2 Occ.
wə·ha·ḥă·ram·tîm — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·rêm — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·rî·mū·hā — 1 Occ.
wə·he·ḥĕ·rîm — 1 Occ.
ya·ḥă·rim — 1 Occ.
yā·ḥo·rām — 3 Occ.
Additional Entries
lə·ha·ḥă·rî·mām — 3 Occ.
ta·ḥă·rîm — 1 Occ.
ta·ḥă·rî·mêm — 1 Occ.
ta·ḥă·rî·mū — 2 Occ.
ū·lə·ha·ḥă·rîm — 1 Occ.
way·ya·ḥă·rêm — 2 Occ.
way·ya·ḥă·rî·māh — 1 Occ.
way·ya·ḥă·rî·mū — 3 Occ.
way·ya·ḥă·rî·mum — 1 Occ.
wan·na·ḥă·rêm — 2 Occ.
wə·ha·ḥă·ram·tem — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·ram·tî — 2 Occ.
wə·ha·ḥă·ram·tîm — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·rêm — 1 Occ.
wə·ha·ḥă·rî·mū·hā — 1 Occ.
wə·he·ḥĕ·rîm — 1 Occ.
ya·ḥă·rim — 1 Occ.
yā·ḥo·rām — 3 Occ.
ba·ḥê·rem — 4 Occ.
bə·ḥer·mî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page