wə·šā·lō·wōš
Englishman's Concordance
wə·šā·lō·wōš — 3 Occurrences

1 Chronicles 29:27
HEB: מָלַ֖ךְ שְׁלֹשִׁ֥ים וְשָׁלֽוֹשׁ׃
KJV: and thirty and three [years] reigned
INT: reigned and thirty and three

Job 1:2
HEB: שִׁבְעָ֥ה בָנִ֖ים וְשָׁל֥וֹשׁ בָּנֽוֹת׃
NAS: sons and three daughters
KJV: sons and three daughters.
INT: Seven sons and three daughters

Job 42:13
HEB: שִׁבְעָ֥נָה בָנִ֖ים וְשָׁל֥וֹשׁ בָּנֽוֹת׃
NAS: seven sons and three daughters.
KJV: sons and three daughters.
INT: seven sons and three daughters

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7969
429 Occurrences


baš·šə·lō·šāh — 2 Occ.
bə·šā·lōš — 1 Occ.
biš·lōš — 2 Occ.
biš·lō·šāh — 10 Occ.
haš·šā·lōš — 1 Occ.
haš·šə·lō·šāh — 9 Occ.
kə·miš·lōš — 1 Occ.
kiš·lō·šeṯ — 4 Occ.
lə·šā·lō·wōš — 1 Occ.
lə·šā·lōš — 1 Occ.
liš·lā·šə·tām — 2 Occ.
liš·lōš — 1 Occ.
liš·lō·šāh — 4 Occ.
liš·lō·šeṯ — 7 Occ.
lō·wōš — 1 Occ.
šā·lō·wōš — 21 Occ.
šā·lōš — 47 Occ.
šā·lō·wōš — 2 Occ.
šə·lāš- — 1 Occ.
šə·lā·šə·tām — 1 Occ.
šə·lā·šə·tə·ḵem — 1 Occ.
šə·lō·wōš — 1 Occ.
šə·lōš — 61 Occ.
šə·lō·šāh — 100 Occ.
šə·lō·šeṯ — 71 Occ.
ū·šə·lōš — 12 Occ.
ū·šə·lō·šāh — 33 Occ.
ū·šə·lō·šeṯ — 11 Occ.
ū·ḇiš·lōš- — 1 Occ.
ū·ḇiš·lō·šeṯ — 1 Occ.
wə·liš·lōš — 1 Occ.
wə·šā·lō·wōš — 3 Occ.
wə·šā·lōš — 11 Occ.
wə·šā·lō·wōš — 2 Occ.
yā·mîm — 1 Occ.
Additional Entries
šə·lō·wōš — 1 Occ.
šə·lōš — 61 Occ.
šə·lō·šāh — 100 Occ.
šə·lō·šeṯ — 71 Occ.
ū·šə·lōš — 12 Occ.
ū·šə·lō·šāh — 33 Occ.
ū·šə·lō·šeṯ — 11 Occ.
ū·ḇiš·lōš- — 1 Occ.
ū·ḇiš·lō·šeṯ — 1 Occ.
wə·liš·lōš — 1 Occ.
wə·šā·lōš — 11 Occ.
wə·šā·lō·wōš — 2 Occ.
yā·mîm — 1 Occ.
baš·šə·lō·šîm — 2 Occ.
biš·lō·šîm — 1 Occ.
haš·šā·lî·šîm — 2 Occ.
haš·šə·lō·šîm — 6 Occ.
kiš·lō·šîm — 4 Occ.
mê·haš·šə·lō·šîm — 1 Occ.
šə·lō·šāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page