wə·ṣō·nê·nū
Englishman's Concordance
wə·ṣō·nê·nū — 1 Occurrence

Nehemiah 10:36
HEB: בְּכוֹרֵ֨י בְקָרֵ֜ינוּ וְצֹאנֵ֗ינוּ לְהָבִיא֙ לְבֵ֣ית
NAS: of our herds and our flocks as it is written
KJV: of our herds and of our flocks, to bring
INT: and the firstborn of our herds and our flocks and bring to the house

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6629
274 Occurrences


baṣ·ṣōn — 5 Occ.
bə·ṣōn — 2 Occ.
bə·ṣō·nām — 1 Occ.
bə·ṣō·ne·ḵā — 1 Occ.
bə·ṣō·nê·nū — 1 Occ.
ḵaṣ·ṣōn — 2 Occ.
hă·ṣōn — 1 Occ.
haṣ·ṣōn — 78 Occ.
kaṣ·ṣōn — 9 Occ.
kə·ṣōn — 7 Occ.
lā·rōḇ — 1 Occ.
laṣ·ṣōn — 1 Occ.
lə·ṣō·nām — 2 Occ.
lə·ṣō·ne·ḵā — 1 Occ.
lə·ṣō·nî — 1 Occ.
miṣ·ṣōn — 1 Occ.
miṣ·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
miṣ·ṣō·nōw — 1 Occ.
ṣōn — 72 Occ.
ṣō·nām — 3 Occ.
ṣō·nə·ḵem — 4 Occ.
ṣō·nə·ḵā — 13 Occ.
ṣō·w·nê·nū — 1 Occ.
ṣō·nî — 17 Occ.
ṣō·nōw — 10 Occ.
ū·ḵə·ṣōn — 1 Occ.
ū·miṣ·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇaṣ·ṣōn — 2 Occ.
ū·ḇə·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
wā·ṣōn — 4 Occ.
ḇaṣ·ṣōn — 1 Occ.
wə·haṣ·ṣōn — 3 Occ.
wə·ṣōn — 14 Occ.
wə·ṣō·nām — 4 Occ.
wə·ṣō·nə·ḵā — 4 Occ.
wə·ṣō·nə·ḵem — 1 Occ.
wə·ṣō·nê·nū — 1 Occ.
wə·ṣō·nî — 1 Occ.
Additional Entries
ū·miṣ·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇaṣ·ṣōn — 2 Occ.
ū·ḇə·ṣō·nə·ḵā — 1 Occ.
wā·ṣōn — 4 Occ.
ḇaṣ·ṣōn — 1 Occ.
wə·haṣ·ṣōn — 3 Occ.
wə·ṣōn — 14 Occ.
wə·ṣō·nām — 4 Occ.
wə·ṣō·nə·ḵā — 4 Occ.
wə·ṣō·nə·ḵem — 1 Occ.
wə·ṣō·nî — 1 Occ.
ṣa·’ă·nān — 1 Occ.
haṣ·ṣe·’ĕ·ṣā·’îm — 1 Occ.
ṣe·’ĕ·ṣā·’e·ḵā — 1 Occ.
ṣe·’ĕ·ṣā·’e·hā — 1 Occ.
wə·ṣe·’ĕ·ṣā·’ay — 1 Occ.
wə·ṣe·’ĕ·ṣā·’āw — 1 Occ.
wə·ṣe·’ĕ·ṣā·’ê — 1 Occ.
wə·ṣe·’ĕ·ṣā·’e·ḵā — 1 Occ.
wə·ṣe·’ĕ·ṣā·’e·hā — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page