Efeziešiem 4
Latvian New Testament
1Un tā es, Kunga gūsteknis, atgādinu jums, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti, 2Visā pazemībā un lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciezdami, 3Cenzdamies uzturēt gara vienību miera saitēm. 4Viena miesa un viens gars, kā arī vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. 5Viens Kungs, viena ticība, viena kristība, 6Viens Dievs un visu Tēvs, kas pār visiem un ar visiem un visos mūsos.

7Bet katram no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus mums to dāvinājis.

8Tāpēc Viņš saka: Uziedams augšā un gūstā paņemdams gūstniecību, Viņš cilvēkiem izdalīja dāvanas.

9Bet uzgāja, vai tas nenozīmē to, ka Viņš pirmāk nonācis pasaules zemajās vietās? 10Bet Viņš, kas nonāca, ir tas pats, kas uzgāja pār visām debesīm, lai visu piepildītu. 11Un Viņš iecēla citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, bet citus par ganiem un mācītājiem, 12Lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, Kristus miesas uzcelšanai, 13Kamēr mēs sasniegsim vienību ticībā un Dieva Dēla atzīšanā, vīra briedumu, Kristus mūža pilnības mēru, 14Lai tad vairs mēs nebūtu mazgadīgi bērni, kas, pateicoties cilvēku viltībai, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, svaidās šurp un turp, padodamies katram mācības vējam, 15Bet, mīlestībā sekodami patiesībai, mēs visumā pieaugsim Viņā, kas ir galva, Kristus, 16No kura visa miesa, kas apvienota un savienota visādām palīgsaitēm, mīlestībā augs sevis izkopšanai saskaņā ar katra locekļa darbības mēru.

17Tāpēc es jums to saku un Kunga vārdā apliecinu, lai jūs vairs nedzīvotu tā, kā sava prāta tukšumā dzīvo pagāni. 18Tumsība aptumšojusi viņu prātu; nezināšana, kas viņos ir to cietsirdības dēļ, atsvešinājusi tos no Dieva dzīvības. 19Izmisumā tie nodevušies netiklībai, visādiem nekrietniem darbiem, mantkārībai. 20Bet tā jūs nemācījāties Kristu pazīt; 21Ja jūs par Viņu dzirdējāt un Viņā esat mācīti Jēzus patiesībā, 22Tad jums jāatmet agrākā dzīve un vecais cilvēks, kas, savu kārību pievilts, iet bojā. 23Bet atjaunojieties savā prātā un garā, 24Un ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva līdzības taisnībā un patiesības svētumā!

25Tāpēc atmetiet melus un katrs runājiet savam tuvākajam patiesību, jo mēs savstarpēji esam locekļi! 26Dusmojieties, bet negrēkojiet! Saule lai nenoriet pār jūsu dusmām! 27Nedodiet vietu ļaunajam garam! 28Kas zadzis, lai vairs nezog, bet labāk lai strādā, darīdams savām rokām kaut ko labu, lai būtu iespēja palīdzēt trūkumcietējiem. 29No jūsu mutes lai nenāk neviena ļauna runa, bet gan laba, kas stiprina ticībā un nes svētību klausītājiem! 30Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienai! 31Katrs sarūgtinājums un dusmas, un bardzība, un kliegšana, un zaimi, un katrs ļaunums lai ir tālu no jums! 32Bet esiet viens pret otru laipni un žēlsirdīgi! Piedodiet cits citam, tāpat kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

Ephesians 3
Top of Page
Top of Page