Efeziešiem 5
Latvian New Testament
1Sekojiet Dievam kā mīļi bērni! 2Un dzīvojiet mīlestībā, kā arī Kristus mūs mīlējis un mūsu dēļ sevi atdevis Dievam par dāvanu un upuri jaukai smaržai.

3Bet netiklība un visāda veida nekrietnība vai mantkārība lai pat netiek pieminētas starp jums, kā tas pieklājas svētajiem! 4Arī bezkaunība, muļķīgas un tukšas runas, kas nepiedienas, bet vairāk pateicības. 5Jo tas jums jāzina un jāsaprot, ka nevienam izvirtulim vai nešķīstam, vai mantrausim, jo tā ir kalpošana elkiem, nav mantojuma Kristus un Dieva valstībā.

6Neviens lai jūs nepieviļ tukšiem vārdiem, jo to dēļ Dieva dusmas nāk pār netaisnības bērniem. 7Nekļūstiet par viņu līdzdalībniekiem! 8Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad gaisma Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni! 9Gaismas augļi ir labums un taisnība, un patiesība. 10Pārbaudiet, kas Dievam patīk! 11Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk nopeliet tos! 12Jo ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. 13Visu, kas peļams, gaisma atklās, bet viss, kas gaismā celts, ir gaisma.

14Tāpēc tiek sacīts: Uzmosties, kas guli un celies augšām no miroņiem, un Kristus tevi apgaismos.

15Tāpēc, brāļi, pielūkojiet, ka jūs apdomīgi dzīvotu, - nevis kā negudri, 16Bet kā gudri! Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! 17Nekļūstiet neprātīgi, bet izprotiet Dieva gribu! 18Neapreibinieties ar vīnu, jo tanī slēpjas izvirtība, bet pildiet sevi ar Svēto Garu! 19Dziedādami un gavilēdami skandiniet savās sirdīs Kungam psalmus un slavas dziesmas, un garīgās dziesmas, 20Pateikdamies vienmēr par visu Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā! 21Kristus bijībā esiet viens otram padevīgi!

22Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem kā Kungam, 23Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus - Baznīcas galva, būdams savas miesas Pestītājs. 24Bet kā Baznīca Kristum, tā sievas visā padotas saviem vīriem.

25Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu. 26Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem. 27Sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas. 28Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi, 29Jo neviens vēl nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopj un saudzē tāpat kā Kristus - Baznīcu. 30Jo mēs esam Viņa miesas locekļi: no Viņa miesas un no Viņa kauliem. 31Tāpēc cilvēks atstās tēvu un savu māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa. 32Šis noslēpums ir liels, bet es saku: Kristū un Baznīcā. 33Tiešām, arī katram no jums jāmīl sava sieva, tāpat kā mīl pats sevi, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru!Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

Ephesians 4
Top of Page
Top of Page