Jozuës knyga 21
Lithuanian
1Levitų šeimų vyresnieji atėjo pas kunigą Eleazarą, Nūno sūnų Jozuę ir Izraelio giminių vyresniuosius 2į Šilojų, Kanaano krašte, ir jiems kalbėjo: “Viešpats įsakė per Mozę duoti mums miestų apsigyventi ir prie jų ganyklų mūsų gyvuliams”. 3Izraelitai davė levitams iš savo dalies, kaip Viešpats buvo liepęs, šituos miestus su jų ganyklomis. 4Burtų keliu teko kehatų šeimoms, levitams, kunigo Aarono palikuonims, iš Judo, Simeono ir Benjamino giminių trylika miestų.

5Likusiems kehatams burtų keliu iš Efraimo, Dano ir pusės Manaso giminės teko dešimt miestų.

6Geršonai gavo burtų keliu iš Isacharo, Ašero, Neftalio ir iš pusės Manaso giminės Bašane trylika miestų.

7Merarių šeimoms teko iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių dvylika miestų.

8Izraelitai burtų keliu davė levitams šiuos miestus su ganyklomis, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei.

9Iš Judo ir Simeono giminių izraelitai davė žemių 10Aarono palikuonims levitams iš Kehato šeimos; jie pirmieji gavo savo dalį: 11Anako tėvo Arbės miestą Hebroną Judo kalnyne su ganyklomis. 12Tačiau miesto laukus bei kaimus jie davė Jefunės sūnui Kalebui.

13Kunigo Aarono palikuonims davė Hebroną, prieglaudos miestą, Libną, 14Jatyrą, Eštemoją, 15Holoną, Debyrą, 16Ainą, Jutą ir Bet Šemešą su ganyklomis; devynis miestus iš dviejų giminių. 17Iš Benjamino giminės­Gibeoną, Gebą, 18Anatotą ir Almoną su ganyklomis; keturis miestus. 19Kunigų, Aarono vaikų, miestų iš viso buvo trylika su ganyklomis.

20Levitams iš Kehato šeimos burtų keliu teko miestai iš Efraimo giminės. 21Jiems davė prieglaudos miestą Sichemą Efraimo kalnyne, Gezerą, 22Kibcaimą ir Bet Horoną su ganyklomis; keturis miestus. 23Iš Dano giminės: Eltekę, Gibetoną, 24Ajaloną ir Gatrimoną su ganyklomis; keturis miestus. 25Iš pusės Manaso giminės: Taanachą ir Gat Rimoną su ganyklomis; du miestus. 26Iš viso dešimt miestų su ganyklomis buvo duota likusioms Kehato šeimoms.

27Gersono palikuonims levitams davė iš pusės Manaso giminės prieglaudos miestą Golaną Basane ir Beešterą su ganyklomis; du miestus. 28Iš Isacharo giminės­Kišjoną, Daberatą, 29Jarmutą ir En Ganimą su ganyklomis; keturis miestus. 30Iš Ašero giminės­Mišalą, Abdoną, 31Helkatą ir Rehobą su jų ganyklomis; keturis miestus. 32Iš Neftalio giminės­prieglaudos miestą Kedešą Galilėjoje, Hamot Dorą ir Kartaną su ganyklomis; tris miestus. 33Geršonų šeimų miestų iš viso buvo trylika su ganyklomis.

34Merario palikuonims levitams davė iš Zabulono giminės Jokneamą, Kartą, 35Dimną ir Nahalalą su ganyklomis; keturis miestus. 36Rytinėje Jordano pusėje iš Rubeno giminės­prieglaudos miestą Becerą, Jahcą, 37Kedemotą ir Mefaatą su ganyklomis; keturis miestus. 38Iš Gado giminės­prieglaudos miestą Ramotą Gileade, Mahanaimą, 39Hešboną ir Jazerą su ganyklomis; keturis miestus. 40Merario palikuonys levitai burtų keliu gavo dvylika miestų.

41Keturiasdešimt aštuoni levitų miestai su ganyklomis buvo izraelitų krašte. 42Visi levitų miestai buvo su ganyklomis aplink juos.

43Viešpats atidavė Izraeliui visą šalį, kurią Jis su priesaika pažadėjo duoti jų tėvams. Jie užėmė ją ir gyveno joje. 44Ir Viešpats jiems suteikė ramybę, kaip Jis buvo pažadėjęs jų tėvams. Nė vienas iš jų priešų negalėjo atsilaikyti prieš juos; visus juos Viešpats atidavė į izraelitų rankas. 45Nebuvo nė vieno žodžio, kuris nebūtų išsipildęs, ką Viešpats kalbėjo Izraeliui.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Joshua 20
Top of Page
Top of Page