1 Corinthians 4:6
New International Version
Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, "Do not go beyond what is written." Then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other.

New Living Translation
Dear brothers and sisters, I have used Apollos and myself to illustrate what I've been saying. If you pay attention to what I have quoted from the Scriptures, you won't be proud of one of your leaders at the expense of another.

English Standard Version
I have applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us not to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another.

Berean Study Bible
Brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us not to go beyond what is written. Then you will not take pride in one man over another.

New American Standard Bible
Now these things, brethren, I have figuratively applied to myself and Apollos for your sakes, so that in us you may learn not to exceed what is written, so that no one of you will become arrogant in behalf of one against the other.

King James Bible
And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.

Holman Christian Standard Bible
Now, brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the saying: "Nothing beyond what is written." The purpose is that none of you will be inflated with pride in favor of one person over another.

International Standard Version
Brothers, I have applied all this to Apollos and myself for your benefit, so that you may learn from us not to go beyond what the Scriptures say. Then you will stop boasting about one person at the expense of another.

NET Bible
I have applied these things to myself and Apollos because of you, brothers and sisters, so that through us you may learn "not to go beyond what is written," so that none of you will be puffed up in favor of the one against the other.

Aramaic Bible in Plain English
But I have established these things, my brethren, for your sakes concerning my person and that of Apollo, that you may learn by us not to suppose more than whatever is written and that a man should not be lifted up against his fellow man because of anyone.

GOD'S WORD® Translation
Brothers and sisters, I have applied this to Apollos and myself for your sake. You should learn from us not to go beyond what is written in Scripture. Then you won't arrogantly place one of us in opposition to the other.

Jubilee Bible 2000
And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that in us ye might not learn above that which is written, lest because of one, some of you become puffed up against others.

King James 2000 Bible
And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that you might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.

American King James Version
And these things, brothers, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that you might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.

American Standard Version
Now these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and Apollos for your sakes; that in us ye might learn not to go beyond the things which are written; that no one of you be puffed up for the one against the other.

Douay-Rheims Bible
But these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollo, for your sakes; that in us you may learn, that one be not puffed up against the other for another, above that which is written.

Darby Bible Translation
Now these things, brethren, I have transferred, in their application, to myself and Apollos, for your sakes, that ye may learn in us the [lesson of] not [letting your thoughts go] above what is written, that ye may not be puffed up one for [such a] one against another.

English Revised Version
Now these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and Apollos for your sakes; that in us ye might learn not to go beyond the things which are written; that no one of you be puffed up for the one against the other.

Webster's Bible Translation
And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself, and to Apollos, for your sakes; that ye may learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you on account of one, may be puffed up against another.

Weymouth New Testament
In writing this much, brethren, with special reference to Apollos and myself, I have done so for your sakes, in order to teach you by our example what those words mean, which say, "Nothing beyond what is written!" --so that you may cease to take sides in boastful rivalry, for one teacher against another.

World English Bible
Now these things, brothers, I have in a figure transferred to myself and Apollos for your sakes, that in us you might learn not to think beyond the things which are written, that none of you be puffed up against one another.

Young's Literal Translation
And these things, brethren, I did transfer to myself and to Apollos because of you, that in us ye may learn not to think above that which hath been written, that ye may not be puffed up one for one against the other,

1 Korinthiërs 4:6 Afrikaans PWL
In hierdie dinge, broers, het ek myself en Apollos as voorbeelde gebruik, om julle ontwil sodat julle kan leer om nie meer af te lei as wat geskrywe is nie sodat julle nie, die een of die ander, ophef teenoor ’n derde nie,

1 e Korintasve 4:6 Albanian
Dhe tani, o vëllezër, për të mirën tuaj, ia kalova këto gjëra vetes sime dhe Apolit, që nëpërmjet nesh të mësoni që të mos mendoni përtej asaj që është shkruar, që të mos krekoset ndonjë prej jush, njeri kundër tjetrit.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 4:6 Arabic: Smith & Van Dyke
فهذا ايها الاخوة حولته تشبيها الى نفسي والى أبلوس من اجلكم لكي تتعلّموا فينا ان لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب كي لا ينتفخ احد لاجل الواحد على الآخر.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:6 Armenian (Western): NT
Այս բաները, եղբայրնե՛ր, օրինակով մը կիրարկեցի՝՝ ինծի եւ Ապողոսի՝ ձեզի՛ համար, որ դուք մեզմով սորվիք գրուածէն աւելի բան մը չմտածել մարդոց մասին, որպէսզի ձեզմէ ո՛չ մէկը հպարտանայ մէկուն համար ուրիշի մը դէմ:

1 Corinthianoetara. 4:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada anayác, gauça hauc minçatzeco manera batez itzuli vkan ditut neure eta Apolloren gainera, çuen causaz: gutan ikas deçaçuençát, scribatua den baino guehiago ez presumitzera: bata bercearen contra hant etzaiteztençát berceren contra.

De Krenter A 4:6 Bavarian
Brüeder, dös haan i auf mi und önn Äppolsn bezogn, und zwaar enkerthalbn, dyrmitß an üns lerntß, nit weiter z geen, als wie gschribn steet. Dös haisst in dönn Fall, däß si kainer wichtig macht und dönn Ainn eyn d Hoeh jublt und dönn Andern einhintaucht.

1 Коринтяни 4:6 Bulgarian
И това, братя, преносно приспособих към себе си и към Аполоса заради вас, за да се научите чрез нас да не [престъпвате] границата на писаното, да се не гордее някой от вас с един против друг.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
弟兄們,我把這些事應用到我和阿波羅身上,是為了你們的緣故,好讓你們從我們學到「不要超越經上所記的」,免得你們自我膨脹,抬高這個人,貶低那個人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
弟兄们,我把这些事应用到我和阿波罗身上,是为了你们的缘故,好让你们从我们学到“不要超越经上所记的”,免得你们自我膨胀,抬高这个人,贬低那个人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
弟兄們,我為你們的緣故,拿這些事轉比自己和亞波羅,叫你們效法我們不可過於聖經所記,免得你們自高自大,貴重這個、輕看那個。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
弟兄们,我为你们的缘故,拿这些事转比自己和亚波罗,叫你们效法我们不可过于圣经所记,免得你们自高自大,贵重这个、轻看那个。

歌 林 多 前 書 4:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
弟 兄 們 , 我 為 你 們 的 緣 故 , 拿 這 些 事 轉 比 自 己 和 亞 波 羅 , 叫 你 們 效 法 我 們 不 可 過 於 聖 經 所 記 , 免 得 你 們 自 高 自 大 , 貴 重 這 個 , 輕 看 那 個 。

歌 林 多 前 書 4:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
弟 兄 们 , 我 为 你 们 的 缘 故 , 拿 这 些 事 转 比 自 己 和 亚 波 罗 , 叫 你 们 效 法 我 们 不 可 过 於 圣 经 所 记 , 免 得 你 们 自 高 自 大 , 贵 重 这 个 , 轻 看 那 个 。

Prva poslanica Korinæanima 4:6 Croatian Bible
Time, braćo, smjerah na sebe i Apolona radi vas: da na nama naučite onu Ne preko onoga što je pisano te se ne nadimate jednim protiv drugoga.

První Korintským 4:6 Czech BKR
Tyto pak věci, bratří moji, v podobenství obrátil jsem na sebe a na Apollo, pro vás, abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, výše nesmýšleti, a abyste jeden pro druhého nenadýmali se proti někomu.

1 Korinterne 4:6 Danish
Men dette, Brødre! har jeg anvendt paa mig selv og Apollos for eders Skyld, for at I paa os kunne lære dette »ikke ud over, hvad der staar skrevet«, for at ikke nogen af eder for eens Skyld skal opblæse sig mod en anden.

1 Corinthiërs 4:6 Dutch Staten Vertaling
En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelven en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil; opdat gij aan ons zoudt leren, niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet, de een om eens anders wil, opgeblazen wordt tegen den ander.

Nestle Greek New Testament 1904
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶν δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

Westcott and Hort 1881
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν δι' ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν δι' ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τό Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tαῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

Greek Orthodox Church 1904
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

Tischendorf 8th Edition
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶν δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼ δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ταῦτα δέ ἀδελφοί μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλῶ δι' ὑμᾶς ἵνα ἐν ἡμῖν μάθητε τὸ Μὴ ὑπὲρ ὃ γέγραπται φρονεῖν, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ταυτα δε αδελφοι μετεσχηματισα εις εμαυτον και απολλων δι υμας ινα εν ημιν μαθητε το μη υπερ α γεγραπται ινα μη εις υπερ του ενος φυσιουσθε κατα του ετερου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ταυτα δε αδελφοι μετεσχηματισα εις εμαυτον και απολλων δι υμας ινα εν ημιν μαθητε το μη υπερ α γεγραπται ινα μη εις υπερ του ενος φυσιουσθε κατα του ετερου

Stephanus Textus Receptus 1550
ταυτα δε αδελφοι μετεσχηματισα εις εμαυτον και απολλω δι υμας ινα εν ημιν μαθητε το μη υπερ ο γεγραπται φρονειν ινα μη εις υπερ του ενος φυσιουσθε κατα του ετερου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ταυτα δε, αδελφοι, μετεσχηματισα εις εμαυτον και Απολλων δι υμας, ινα εν ημιν μαθητε το μη υπερ ο γεγραπται φρονειν, ινα μη εις υπερ του ενος φυσιουσθε κατα του ετερου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ταυτα δε αδελφοι μετεσχηματισα εις εμαυτον και απολλω δι υμας ινα εν ημιν μαθητε το μη υπερ ο γεγραπται φρονειν ινα μη εις υπερ του ενος φυσιουσθε κατα του ετερου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ταυτα δε αδελφοι μετεσχηματισα εις εμαυτον και απολλων δι υμας ινα εν ημιν μαθητε το μη υπερ α γεγραπται ινα μη εις υπερ του ενος φυσιουσθε κατα του ετερου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Tauta de, adelphoi, meteschēmatisa eis emauton kai Apollōn di’ hymas, hina en hēmin mathēte to Mē hyper ha gegraptai, hina mē heis hyper tou henos physiousthe kata tou heterou.

Tauta de, adelphoi, meteschematisa eis emauton kai Apollon di’ hymas, hina en hemin mathete to Me hyper ha gegraptai, hina me heis hyper tou henos physiousthe kata tou heterou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Tauta de, adelphoi, meteschēmatisa eis emauton kai Apollōn di' hymas, hina en hēmin mathēte to Mē hyper ha gegraptai, hina mē heis hyper tou henos physiousthe kata tou heterou.

Tauta de, adelphoi, meteschematisa eis emauton kai Apollon di' hymas, hina en hemin mathete to Me hyper ha gegraptai, hina me heis hyper tou henos physiousthe kata tou heterou.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tauta de adelphoi meteschēmatisa eis emauton kai apollōn di umas ina en ēmin mathēte to mē uper a gegraptai ina mē eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

tauta de adelphoi meteschEmatisa eis emauton kai apollOn di umas ina en Emin mathEte to mE uper a gegraptai ina mE eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tauta de adelphoi meteschēmatisa eis emauton kai apollō di umas ina en ēmin mathēte to mē uper o gegraptai phronein ina mē eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

tauta de adelphoi meteschEmatisa eis emauton kai apollO di umas ina en Emin mathEte to mE uper o gegraptai phronein ina mE eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tauta de adelphoi meteschēmatisa eis emauton kai apollō di umas ina en ēmin mathēte to mē uper o gegraptai phronein ina mē eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

tauta de adelphoi meteschEmatisa eis emauton kai apollO di umas ina en Emin mathEte to mE uper o gegraptai phronein ina mE eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tauta de adelphoi meteschēmatisa eis emauton kai apollō di umas ina en ēmin mathēte to mē uper o gegraptai phronein ina mē eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

tauta de adelphoi meteschEmatisa eis emauton kai apollO di umas ina en Emin mathEte to mE uper o gegraptai phronein ina mE eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:6 Westcott/Hort - Transliterated
tauta de adelphoi meteschēmatisa eis emauton kai apollōn di umas ina en ēmin mathēte to mē uper a gegraptai ina mē eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

tauta de adelphoi meteschEmatisa eis emauton kai apollOn di umas ina en Emin mathEte to mE uper a gegraptai ina mE eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 4:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tauta de adelphoi meteschēmatisa eis emauton kai apollōn di umas ina en ēmin mathēte to mē uper a gegraptai ina mē eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

tauta de adelphoi meteschEmatisa eis emauton kai apollOn di umas ina en Emin mathEte to mE uper a gegraptai ina mE eis uper tou enos phusiousthe kata tou eterou

1 Korintusi 4:6 Hungarian: Karoli
Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annakfelette a mi írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.

Al la korintanoj 1 4:6 Esperanto
Tion do, fratoj, mi alifigure rilatigis al mi kaj Apolos pro vi; por ke vi en ni lernu ne preterpasi la skribitajxojn; por ke neniu el vi blovesxvelu por unu kontraux la alia.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 4:6 Finnish: Bible (1776)
Mutta näitä, rakkaat veljet, olen minä minustani ja Apollosta ulostoimittanut teidän tähtenne, että te meistä oppisitte, ettei kenkään enempää itsestänsä ajattelisi kuin kirjoitettu on, ettei yksikään teistä toistansa vastaan pidä jonkun tähden itsiänsä paisuttaman.

1 Corinthiens 4:6 French: Darby
Or, freres, j'ai tourne ceci sur moi et sur Apollos, à cause de vous, afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas elever vos pensees au-dessus de ce qui est ecrit, afin que vous ne vous enfliez pour l'un contre un autre.

1 Corinthiens 4:6 French: Louis Segond (1910)
C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre.

1 Corinthiens 4:6 French: Martin (1744)
Or, mes frères, j'ai tourné [par une façon de parler], ce discours sur moi et sur Apollos, à cause de vous; afin que vous appreniez de nous à ne point présumer au delà de ce qui est écrit, de peur que l'un pour l'autre vous ne vous enfliez contre autrui.

1 Korinther 4:6 German: Modernized
Solches aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und Apollo gedeutet um euretwillen, daß ihr an uns lernet, daß niemand höher von sich halte, denn jetzt geschrieben ist, auf daß sich nicht einer wider den andern um jemandes willen aufblase.

1 Korinther 4:6 German: Luther (1912)
Solches aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet um euretwillen, daß ihr an uns lernet, daß niemand höher von sich halte, denn geschrieben ist, auf daß sich nicht einer wider den andern um jemandes willen aufblase.

1 Korinther 4:6 German: Textbibel (1899)
Ich habe das auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, Brüder, damit ihr an uns lernet das: nicht hoch hinaus, über das, was geschrieben steht, damit sich keiner aufblähe, je für den einen und gegen den andern.

1 Corinzi 4:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il "non oltre quel che è scritto"; affinché non vi gonfiate d’orgoglio esaltando l’uno a danno dell’altro.

1 Corinzi 4:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
ORA, fratelli, io ho rivolte queste cose, per una cotal maniera di parlare, in me, e in Apollo, per amor vostro, acciocchè impariate in noi a non esser savi sopra ciò ch’è scritto; affin di non gonfiarvi l’un per l’altro contro ad altrui.

1 KOR 4:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Segala hal ini, hai saudara-saudaraku, kuambil kias atas diriku sendiri dan Apollos oleh karena kamu, supaya kamu dapat mempelajari di dalam hal kami "bahwa janganlah melampaui barang yang tersurat", supaya jangan seorang membesarkan diri atas nama seorang mengatas orang yang lain.

1 Corinthians 4:6 Kabyle: NT
Ay atmaten, ayen akka i d-nniɣ fell-i akk-d Abulus nniɣ-t-id iwakken aț-țfehmem lmeɛna n lemtel-agi : « Ur țɛeddit ara akkin i tilas n wayen yuran » ; ilaq yiwen ur ixeddem lxilaf ger yemdanen, iwakken ad izuxx s yiwen deg-sen.

고린도전서 4:6 Korean
형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 가지고 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록한 말씀 밖에 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 먹지 말게 하려 함이라

I Corinthios 4:6 Latin: Vulgata Clementina
Hæc autem, fratres, transfiguravi in me et Apollo, propter vos : ut in nobis discatis, ne supra quam scriptum est, unus adversus alterum infletur pro alio.

Korintiešiem 1 4:6 Latvian New Testament
Bet, brāļi, to es attiecināju uz sevi un Apollu jūsu labad, lai jūs no mums mācītos ne vairāk par to, kas rakstīts, vienam pret otru nekļūt uzpūtīgam cita dēļ.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 4:6 Lithuanian
Visa tai, broliai, jūsų labui pritaikiau sau ir Apolui, kad iš mūsų pasimokytumėte negalvoti daugiau negu parašyta ir kad nepasipūstumėte vienas prieš kitą.

1 Corinthians 4:6 Maori
Na ko enei mea, e oku teina, naku i huri mai te ahua ki a maua ko Aporo, he whakaaro ki a koutou: kia ai maua hei whakaako i a koutou, kia kaua te whakaaro e hipa atu i te mea i tuhituhia; kia kaua tetahi o koutou e whakapehapeha mo tetahi ki run ga atu i tetahi.

1 Korintierne 4:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dette, brødre, har jeg overført på mig selv og Apollos for eders skyld, forat I ved oss må lære ikke å gå ut over det som skrevet er, forat ingen av eder skal bli opblåst, for den ene mot den andre.

1 Corintios 4:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro.

1 Corintios 4:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro.

1 Corintios 4:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero esto, hermanos, lo he transferido por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros; para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se envanezca, por causa de uno contra otro.

1 Corintios 4:6 Spanish: Reina Valera 1909
Esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros; para que en nosotros aprendáis á no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro.

1 Corintios 4:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pero esto, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros; para que en nosotros no aprendáis más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros.

1 Coríntios 4:6 Bíblia King James Atualizada Português
Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro.

1 Coríntios 4:6 Portugese Bible
Ora, irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós; para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro.   

1 Corinteni 4:6 Romanian: Cornilescu
Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine, să învăţaţi să nu treceţi peste ,,ce este scris``: şi nici unul din voi să nu se fălească de loc cu unul împotriva celuilalt.

1-е Коринфянам 4:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим.

1-е Коринфянам 4:6 Russian koi8r
Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим.

1 Corinthians 4:6 Shuar New Testament
Atum "Ju shuar pΘnkeraiti tura Chφkich pΘnkerchaiti" tu Akannßirarum penkΘ Tφchatniuitrume, yatsuru. Nuka paant Atφ tusan "Atum "Wi Pßprunuitjai" tura "Wi Apurusnaitjai" Tφirap" tajai. Antsu aya Yus-Papinium aarmajai mΘtek Enentßimsatarum.

1 Korinthierbrevet 4:6 Swedish (1917)
Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och Apollos; ty jag vill att I skolen i fråga om oss lära eder detta: »Icke utöver vad skrivet är.» Jag vill icke att I skolen stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare.

1 Wakorintho 4:6 Swahili NT
Ndugu, hayo yote niliyosema juu ya Apolo na juu yangu, ni kielelezo kwenu: kutokana na mfano wangu mimi na Apolo nataka mwelewe maana ya msemo huu: "Zingatieni yaliyoandikwa." Kati yenu pasiwe na mtu yeyote anayejivunia mtu mmoja na kumdharau mwingine.

1 Mga Taga-Corinto 4:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 4:6 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran imǝdrayan-in, ǝdkâlaɣ-awan-du isalan-in nak d Abbolos fǝl ad iqqǝl awen almasal a kawan-z-isassagrin batu ta tǝnnat: «Ad wǝr takǝyam awa ǝnnan Ǝlkǝttaban». Ǝgeɣ adi ǝnta da fǝl a kawan-wǝr-iggǝz awedan waliyyan isifaxaran s awedan iyyan alku wa hadan.

1 โครินธ์ 4:6 Thai: from KJV
พี่น้องทั้งหลาย สิ่งเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าได้นำมากล่าวเปรียบเทียบถึงตัวข้าพเจ้าและอปอลโล ก็เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านทั้งหลายเรียนแบบของเรา มิให้ยกย่องคนหนึ่งคนใดเกินกว่าที่เขียนบอกไว้แล้ว มิให้ยกคนหนึ่งคนใดข่มผู้อื่น

1 Korintliler 4:6 Turkish
Kardeşler, bizden örnek alarak, ‹‹Yazılmış olanın dışına çıkmayın›› sözünün anlamını öğrenmeniz için bu ilkeleri sizin yararınıza kendime ve Apollosa uyguladım. Öyle ki, hiç kimse biriyle övünüp bir başkasını hor görmesin.

1 Коринтяни 4:6 Ukrainian: NT
Се ж, браттє, приложив я до себе та Аполоса задля вас, щоб ви з нас навчились не думати більш того, шо написано, щоб один перед одним не неслись гордо проти другого.

1 Corinthians 4:6 Uma New Testament
Ompi' -ompi', napa to ku'uli' -e we'i, mpobelahi woto-ku moto pai' Apolos. Kai' rodua kupotonco, bona mpotudui' -koi mpotuku' hawa' -hawa' to te'uki' pai' neo' mpobila' pangkeni-ni meliu ngkai katoto-na. Patuju-ku, bona neo' ria-koi to molangko nono-ni to mpo'uli': "Aku' mpotuku' ni'anu-a, iko mpotuku' ni'anu-wadi-ko-kona."

1 Coâ-rinh-toâ 4:6 Vietnamese (1934)
Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật, nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác.

1 Corinthians 4:5
Top of Page
Top of Page