Luke 16:10
New International Version
"Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much.

New Living Translation
"If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities.

English Standard Version
“One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much.

Berean Study Bible
Whoever is faithful with very little will also be faithful with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much.

New American Standard Bible
"He who is faithful in a very little thing is faithful also in much; and he who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much.

King James Bible
He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.

Holman Christian Standard Bible
Whoever is faithful in very little is also faithful in much, and whoever is unrighteous in very little is also unrighteous in much.

International Standard Version
Whoever is faithful with very little is also faithful with a lot, and whoever is dishonest with very little is also dishonest with a lot.

NET Bible
"The one who is faithful in a very little is also faithful in much, and the one who is dishonest in a very little is also dishonest in much.

Aramaic Bible in Plain English
“Whoever is faithful with little is faithful with much also, and whoever does evil with a little also does evil with much”

GOD'S WORD® Translation
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with a lot. Whoever is dishonest with very little is dishonest with a lot.

Jubilee Bible 2000
He that is faithful with little is faithful also with much, and he that is unjust with little is unjust also with much.

King James 2000 Bible
He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.

American King James Version
He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.

American Standard Version
He that is faithful in a very little is faithful also in much: and he that is unrighteous in a very little is unrighteous also in much.

Douay-Rheims Bible
He that is faithful in that which is least, is faithful also in that which is greater: and he that is unjust in that which is little, is unjust also in that which is greater.

Darby Bible Translation
He that is faithful in the least is faithful also in much; and he that is unrighteous in the least is unrighteous also in much.

English Revised Version
He that is faithful in a very little is faithful also in much: and he that is unrighteous in a very little is unrighteous also in much.

Webster's Bible Translation
He that is faithful in that which is least, is faithful also in much; and he that is unjust in the least, is unjust also in much.

Weymouth New Testament
The man who is honest in a very small matter is honest in a great one also; and he who is dishonest in a very small matter is dishonest in a great one also.

World English Bible
He who is faithful in a very little is faithful also in much. He who is dishonest in a very little is also dishonest in much.

Young's Literal Translation
He who is faithful in the least, is also faithful in much; and he who in the least is unrighteous, is also unrighteous in much;

Lukas 16:10 Afrikaans PWL
Hy wat vertrouenswaardig is met min, is ook met baie vertrouenswaardig en hy wat boos doen met min, doen ook boos met baie.

Luka 16:10 Albanian
Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhatë; dhe kush është i padrejtë në të vogla, është i padrejtë edhe në të mëdhatë.

ﻟﻮﻗﺎ 16:10 Arabic: Smith & Van Dyke
الامين في القليل امين ايضا في الكثير. والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 16:10 Armenian (Western): NT
Ա՛ն որ ամենափոքր բանին մէջ հաւատարիմ է՝ շատին մէջ ալ հաւատարիմ կ՚ըլլայ, եւ ա՛ն որ ամենափոքրին մէջ անիրաւ է՝ շատին մէջ ալ անիրաւ կ՚ըլլայ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  16:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gauça chipienetan leyal dena, handian-ere leyal da: eta gauça chipian iniusto dena, handian-ere iniusto da.

Dyr Laux 16:10 Bavarian
Wer in n Kläinstn treusam ist, der ist s aau in n Groossn; und wer in n Kläinstn schaacht, der tuet s aau in n Groossn.

Лука 16:10 Bulgarian
Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在最小的事上忠心的人,在很多事上也忠心;在最小的事上不義的人,在很多事上也不義。

中文标准译本 (CSB Simplified)
在最小的事上忠心的人,在很多事上也忠心;在最小的事上不义的人,在很多事上也不义。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
人在最小的事上忠心,在大事上也忠心;在最小的事上不義,在大事上也不義。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
人在最小的事上忠心,在大事上也忠心;在最小的事上不义,在大事上也不义。

路 加 福 音 16:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
人 在 最 小 的 事 上 忠 心 , 在 大 事 上 也 忠 心 ; 在 最 小 的 事 上 不 義 , 在 大 事 上 也 不 義 。

路 加 福 音 16:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
人 在 最 小 的 事 上 忠 心 , 在 大 事 上 也 忠 心 ; 在 最 小 的 事 上 不 义 , 在 大 事 上 也 不 义 。

Evanðelje po Luki 16:10 Croatian Bible
Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten.

Lukáš 16:10 Czech BKR
Kdožť jest věrný v mále, i ve mnozeť věrný bude. A kdož v mále jest nepravý, i ve mnozeť nepravý jest.

Lukas 16:10 Danish
Den, som er tro i det mindste, er ogsaa tro i meget, og den, som er uretfærdig i det mindste, er ogsaa uretfærdig i meget.

Lukas 16:10 Dutch Staten Vertaling
Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

Westcott and Hort 1881
ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

Tischendorf 8th Edition
ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ, καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν

Stephanus Textus Receptus 1550
ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο πιστος εν ελαχιστω, και εν πολλω πιστος εστι, και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος εστιν και ο εν ελαχιστω αδικος και εν πολλω αδικος εστιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho pistos en elachistō kai en pollō pistos estin, kai ho en elachistō adikos kai en pollō adikos estin.

ho pistos en elachisto kai en pollo pistos estin, kai ho en elachisto adikos kai en pollo adikos estin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho pistos en elachistō kai en pollō pistos estin, kai ho en elachistō adikos kai en pollō adikos estin.

ho pistos en elachisto kai en pollo pistos estin, kai ho en elachisto adikos kai en pollo adikos estin.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin

o pistos en elachistO kai en pollO pistos estin kai o en elachistO adikos kai en pollO adikos estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin

o pistos en elachistO kai en pollO pistos estin kai o en elachistO adikos kai en pollO adikos estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin

o pistos en elachistO kai en pollO pistos estin kai o en elachistO adikos kai en pollO adikos estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin

o pistos en elachistO kai en pollO pistos estin kai o en elachistO adikos kai en pollO adikos estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:10 Westcott/Hort - Transliterated
o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin

o pistos en elachistO kai en pollO pistos estin kai o en elachistO adikos kai en pollO adikos estin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin

o pistos en elachistO kai en pollO pistos estin kai o en elachistO adikos kai en pollO adikos estin

Lukács 16:10 Hungarian: Karoli
A ki hû a kevesen, a sokon is hû az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.

La evangelio laŭ Luko 16:10 Esperanto
Kiu estas fidela en la plej malgranda afero, tiu estas fidela ankaux en multo; kaj kiu estas maljusta en la plej malgranda, tiu estas ankaux maljusta en multo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 16:10 Finnish: Bible (1776)
Joka vähemmässä on uskollinen, se on myös paljossa uskollinen, ja joka vähemmässä on väärä, se on myös paljossa petollinen.

Luc 16:10 French: Darby
Celui qui est fidele dans ce qui est tres-petit, est fidele aussi dans ce qui est grand; et celui qui est injuste dans ce qui est tres-petit, et injuste aussi dans ce qui est grand.

Luc 16:10 French: Louis Segond (1910)
Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.

Luc 16:10 French: Martin (1744)
Celui qui est fidèle en très peu de chose, est fidèle aussi dans les grandes choses; et celui qui est injuste en très peu de chose, est injuste aussi dans les grandes choses.

Lukas 16:10 German: Modernized
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch im Großen unrecht.

Lukas 16:10 German: Luther (1912)
Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten unrecht ist, der ist auch im Großen unrecht.

Lukas 16:10 German: Textbibel (1899)
Der im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu, und der im Kleinsten ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht.

Luca 16:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chi è fedele nelle cose minime, è pur fedele nelle grandi; e chi è ingiusto nelle cose minime, è pure ingiusto nelle grandi.

Luca 16:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chi è leale nel poco, è anche leale nell’assai; e chi è ingiusto nel poco, è anche ingiusto nell’assai.

LUKAS 16:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Siapa yang setia dengan perkara yang terlebih kecil, ia setia juga dengan perkara yang besar, dan siapa yang tiada adil di dalam perkara yang terlebih kecil, ia tiada adil juga di dalam perkara yang besar.

Luke 16:10 Kabyle: NT
Ma nesɛa laman deg yiwen ɣef tɣawsiwin timecṭuḥin, a nețkel fell-as ula ɣef tmeqqranin ; win yellan d axeddaɛ di tɣawsiwin timecṭuḥin, ad yili d axeddaɛ ula di tmeqqranin.

누가복음 16:10 Korean
지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라

Lucas 16:10 Latin: Vulgata Clementina
Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est : et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est.

Sv. Lūkass 16:10 Latvian New Testament
Kas uzticīgs vismazākajās lietās, tas uzticīgs arī lielās, un kas ir netaisns vismazākajās lietās, tas arī netaisns lielās.

Evangelija pagal Lukà 16:10 Lithuanian
Kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame, o kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame.

Luke 16:10 Maori
Ko ia e pono ana ki te mea nohinohi rawa, e pono ano i te mea nui: ko ia e kore e tika i te mea nohinohi rawa, e kore ano e tika i te mea nui.

Lukas 16:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Lucas 16:10 Spanish: La Biblia de las Américas
El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho.

Lucas 16:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho.

Lucas 16:10 Spanish: Reina Valera Gómez
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.

Lucas 16:10 Spanish: Reina Valera 1909
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel: y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.

Lucas 16:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.

Lucas 16:10 Bíblia King James Atualizada Português
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.

Lucas 16:10 Portugese Bible
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; quem é injusto no pouco, também é injusto no muito.   

Luca 16:10 Romanian: Cornilescu
Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.

От Луки 16:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.

От Луки 16:10 Russian koi8r
Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом.

Luke 16:10 Shuar New Testament
`Shuar ishichik takakna nujai pΘnker T·rakka, N·kap takakna nujaisha pΘnker T·rattawai. Tura ishichik takakna nujai pΘnker T·rachkunka, N·kap takakna nujaisha pΘnker T·rashtatui.

Lukas 16:10 Swedish (1917)
Den som är trogen i det minsta, han är ock trogen i vad mer är, och den som är orättrådig i det minsta, han är ock orättrådig i vad mer är.

Luka 16:10 Swahili NT
Yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo, atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa; na yeyote asiye mwaminifu katika mambo madogo, hatakuwa mwaminifu katika mambo makubwa.

Lucas 16:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami.

Ǝlinjil wa n Luqa 16:10 Tawallamat Tamajaq NT
Awedan wa tǝha tǝflǝst daɣ arat ǝndǝrran, wa zǝwwǝran da tǝh-ay daɣ-as. Wa wǝr tǝha tǝflǝst daɣ a ǝndǝrran, wa zǝwwǝran da, wǝr daɣ-as tu-tǝha.

ลูกา 16:10 Thai: from KJV
คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตย์ซื่อในของมากด้วย และคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยที่สุดจะอสัตย์ในของมากเช่นกัน

Luka 16:10 Turkish
‹‹En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz.

Лука 16:10 Ukrainian: NT
Вірний у найменшому і в великому вірний, а в найменшому неправедний, і в великому неправедний.

Luke 16:10 Uma New Testament
Tauna to ma'ala rasarumaka hante rewa to hangkedi', ma'ala wo'o-i rasarumaka hante rewa to wori'. Tauna to uma monoa' kehi-na hante rewa to hangkedi', uma wo'o mpai' monoa' kehi-na hante rewa to wori'.

Lu-ca 16:10 Vietnamese (1934)
Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn.

Luke 16:9
Top of Page
Top of Page