Luke 18:39
New International Version
Those who led the way rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me!"

New Living Translation
"Be quiet!" the people in front yelled at him. But he only shouted louder, "Son of David, have mercy on me!"

English Standard Version
And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!”

Berean Study Bible
Those who led the way admonished him to be silent, but he cried out all the louder, “Son of David, have mercy on me!”

New American Standard Bible
Those who led the way were sternly telling him to be quiet; but he kept crying out all the more, "Son of David, have mercy on me!"

King James Bible
And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.

Holman Christian Standard Bible
Then those in front told him to keep quiet, but he kept crying out all the more, "Son of David, have mercy on me!"

International Standard Version
The people at the front of the crowd sternly told him to be quiet, but he started shouting even louder, "Son of David, have mercy on me!"

NET Bible
And those who were in front scolded him to get him to be quiet, but he shouted even more, "Son of David, have mercy on me!"

Aramaic Bible in Plain English
And those who were going in front of Yeshua were rebuking him that he should be quiet, but he was crying out even more, “Son of David, have mercy on me!”

GOD'S WORD® Translation
The people at the front of the crowd told the blind man to be quiet. But he shouted even louder, "Son of David, have mercy on me!"

Jubilee Bible 2000
And those who went before rebuked him that he should remain silent; but he cried out so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.

King James 2000 Bible
And they who went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, You son of David, have mercy on me.

American King James Version
And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, You son of David, have mercy on me.

American Standard Version
And they that went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried out the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me.

Douay-Rheims Bible
And they that went before, rebuked him, that he should hold his peace: but he cried out much more: Son of David, have mercy on me.

Darby Bible Translation
And those [who were] going before rebuked him that he might be silent; but *he* cried out so much the more, Son of David, have mercy on me.

English Revised Version
And they that went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried out the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me.

Webster's Bible Translation
And they who went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou son of David, have mercy on me.

Weymouth New Testament
Those in front reproved him and tried to silence him; but he continued shouting, louder than ever, "Son of David, take pity on me."

World English Bible
Those who led the way rebuked him, that he should be quiet; but he cried out all the more, "You son of David, have mercy on me!"

Young's Literal Translation
and those going before were rebuking him, that he might be silent, but he was much more crying out, 'Son of David, deal kindly with me.'

Lukas 18:39 Afrikaans PWL
Die wat voor Yeshua geloop het, bestraf hom dat hy moet stilbly, maar hy het al harder geskreeu: “Seun van Dawid, gee om vir my!”

Luka 18:39 Albanian
Ata që ecnin përpara i bërtitën të heshtte, por ai bërtiste edhe më fort: ''O Bir i Davidit: ki mëshirë për mua''.

ﻟﻮﻗﺎ 18:39 Arabic: Smith & Van Dyke
فانتهره المتقدمون ليسكت. اما هو فصرخ اكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 18:39 Armenian (Western): NT
Անոնք որ առջեւէն կ՚երթային՝ կը յանդիմանէին զայն, որպէսզի լռէ: Բայց ան ա՛լ աւելի կ՚աղաղակէր. «Դաւիթի՛ Որդի, ողորմէ՜ ինծի»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  18:39 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta aitzinean ioaiten ciradenéc mehatchatzen çutén ichil ledinçát: baina harc vnguiz oihu guehiago eguiten çuen, Dauid-en semea, auc pietate niçaz.

Dyr Laux 18:39 Bavarian
Die Leut, wo yn n Iesenn vorausgiengend, wurdnd änddig und fuernd n an: "Ietz halt aynmaal dein Goschn!" Er aber schrir allweil non lauter: "Dafetnsun, hab decht Erbarmen mit mir!"

Лука 18:39 Bulgarian
А тия, които вървяха отпред го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене!

中文標準譯本 (CSB Traditional)
走在前頭的人就責備他,要他安靜。可是,他卻更加大聲呼叫:「大衛的後裔,可憐我吧!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
走在前头的人就责备他,要他安静。可是,他却更加大声呼叫:“大卫的后裔,可怜我吧!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
在前頭走的人就責備他,不許他作聲,他卻越發喊叫說:「大衛的子孫,可憐我吧!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
在前头走的人就责备他,不许他作声,他却越发喊叫说:“大卫的子孙,可怜我吧!”

路 加 福 音 18:39 Chinese Bible: Union (Traditional)
在 前 頭 走 的 人 就 責 備 他 , 不 許 他 作 聲 ; 他 卻 越 發 喊 叫 說 : 大 衛 的 子 孫 , 可 憐 我 罷 !

路 加 福 音 18:39 Chinese Bible: Union (Simplified)
在 前 头 走 的 人 就 责 备 他 , 不 许 他 作 声 ; 他 却 越 发 喊 叫 说 : 大 卫 的 子 孙 , 可 怜 我 罢 !

Evanðelje po Luki 18:39 Croatian Bible
Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jače vikao: Sine Davidov, smiluj mi se!

Lukáš 18:39 Czech BKR
A ti, kteříž napřed šli, přimlouvali mu, aby mlčal. Ale on mnohem více volal: Synu Davidův, smiluj se nade mnou!

Lukas 18:39 Danish
Og de, som gik foran, truede ham, for at han skulde tie; men han raabte meget stærkere: »Du Davids Søn, forbarm dig over mig!«

Lukas 18:39 Dutch Staten Vertaling
En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: Zone Davids, ontferm U mijner!

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

Westcott and Hort 1881
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαυείδ / Δαυίδ, ἐλέησόν με.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με.

Tischendorf 8th Edition
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και οι προαγοντες επετιμων αυτω ινα σιγηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και οι προαγοντες επετιμων αυτω ινα σιγηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυειδ ελεησον με

Stephanus Textus Receptus 1550
και οι προαγοντες επετιμων αυτω ινα σιωπηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαβιδ ελεησον με

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και οι προαγοντες επετιμων αυτω ινα σιωπηση· αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν, Υιε Δαβιδ, ελεησον με.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και οι προαγοντες επετιμων αυτω ινα σιωπηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και οι προαγοντες επετιμων αυτω ινα σιγηση αυτος δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ ελεησον με

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai hoi proagontes epetimōn autō hina sigēsē; autos de pollō mallon ekrazen Huie Daueid, eleēson me.

kai hoi proagontes epetimon auto hina sigese; autos de pollo mallon ekrazen Huie Daueid, eleeson me.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai hoi proagontes epetimōn autō hina sigēsē; autos de pollō mallon ekrazen Huie Daueid, eleēson me.

kai hoi proagontes epetimon auto hina sigese; autos de pollo mallon ekrazen Huie Daueid, eleeson me.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:39 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai oi proagontes epetimōn autō ina sigēsē autos de pollō mallon ekrazen uie daueid eleēson me

kai oi proagontes epetimOn autO ina sigEsE autos de pollO mallon ekrazen uie daueid eleEson me

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:39 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai oi proagontes epetimōn autō ina siōpēsē autos de pollō mallon ekrazen uie dauid eleēson me

kai oi proagontes epetimOn autO ina siOpEsE autos de pollO mallon ekrazen uie dauid eleEson me

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:39 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai oi proagontes epetimōn autō ina siōpēsē autos de pollō mallon ekrazen uie dabid eleēson me

kai oi proagontes epetimOn autO ina siOpEsE autos de pollO mallon ekrazen uie dabid eleEson me

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:39 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai oi proagontes epetimōn autō ina siōpēsē autos de pollō mallon ekrazen uie dabid eleēson me

kai oi proagontes epetimOn autO ina siOpEsE autos de pollO mallon ekrazen uie dabid eleEson me

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:39 Westcott/Hort - Transliterated
kai oi proagontes epetimōn autō ina sigēsē autos de pollō mallon ekrazen uie dauid eleēson me

kai oi proagontes epetimOn autO ina sigEsE autos de pollO mallon ekrazen uie dauid eleEson me

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18:39 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai oi proagontes epetimōn autō ina sigēsē autos de pollō mallon ekrazen uie dauid eleēson me

kai oi proagontes epetimOn autO ina sigEsE autos de pollO mallon ekrazen uie dauid eleEson me

Lukács 18:39 Hungarian: Karoli
A kik pedig elõl mentek, dorgálák õt, hogy hallgasson; de õ annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!

La evangelio laŭ Luko 18:39 Esperanto
Kaj la antauxirantoj admonis lin, ke li silentu; sed li des pli forte kriis:Ho filo de David, kompatu min!

Evankeliumi Luukkaan mukaan 18:39 Finnish: Bible (1776)
Niin ne, jotka menivät ohitse, toruivat häntä vaikenemaan. Mutta hän huusi sitä enemmin: Davidin Poika, armahda minua!

Luc 18:39 French: Darby
Et ceux qui allaient devant le reprirent afin qu'il se tut; mais il criait d'autant plus fort: Fils de David! aie pitie de moi.

Luc 18:39 French: Louis Segond (1910)
Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi!

Luc 18:39 French: Martin (1744)
Et ceux qui allaient devant, le reprenaient, afin qu'il se tût; mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi!

Lukas 18:39 German: Modernized
Die aber vorne an gingen, bedräueten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich mein!

Lukas 18:39 German: Luther (1912)
Die aber vornean gingen, bedrohten ihn, er sollte schweigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich mein!

Lukas 18:39 German: Textbibel (1899)
Und die vorausgiengen, schalten ihn, daß er schweige; er aber rief um so lauter: Sohn Davids, erbarme dich meiner.

Luca 18:39 Italian: Riveduta Bible (1927)
E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse; ma lui gridava più forte: Figliuol di Davide, abbi pietà di me!

Luca 18:39 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E coloro che andavano avanti lo sgridavano, acciocchè tacesse; ma egli vie più gridava: Figliuol di Davide, abbi pietà di me.

LUKAS 18:39 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka orang yang berjalan dahulu itu menengking dia, menyuruh diam, tetapi makin kuat ia berseru, "Ya Anak Daud, kasihankanlah hamba."

Luke 18:39 Kabyle: NT
Wid yezwaren țdemmiren-t ɣer deffir qqaṛen-as : Ssusem a k-ihdu Ṛebbi ! Meɛna nețța yețɛeggiḍ akteṛ : A mmi-s n Sidna Dawed, ḥunn fell-i !

누가복음 18:39 Korean
앞서 가는 자들이 저를 꾸짖어 `잠잠하라' 하되 저가 더욱 심히 소리 질러 `다윗의 자손이여 ! 나를 불쌍히 여기소서' 하는지라

Lucas 18:39 Latin: Vulgata Clementina
Et qui præibant, increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis clamabat : Fili David, miserere mei.

Sv. Lūkass 18:39 Latvian New Testament
Bet tie, kas gāja priekšā, norāja viņu, lai viņš ciestu klusu. Bet viņš vēl skaļāk sauca: Dāvida Dēls, apžēlojies par mani!

Evangelija pagal Lukà 18:39 Lithuanian
Ėję priekyje draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė: “Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!”

Luke 18:39 Maori
Na ka riria ia e te hunga i haere i mua kia noho puku: heoi rahi noa ake tana karanga, E te Tama a Rawiri, kia aroha ki ahau.

Lukas 18:39 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og de som gikk foran, truet ham at han skulde tie. Men han ropte enda meget mere: Du Davids sønn! miskunn dig over mig!

Lucas 18:39 Spanish: La Biblia de las Américas
Y los que iban delante lo reprendían para que se callara; pero él gritaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!

Lucas 18:39 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: "¡Hijo de David, ten misericordia de mí!"

Lucas 18:39 Spanish: Reina Valera Gómez
Y los que iban delante, le reprendían para que se callara; pero él gritaba mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí!

Lucas 18:39 Spanish: Reina Valera 1909
Y los que iban delante, le reñían que callase; mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.

Lucas 18:39 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y los que iban delante, le reñían que callase; mas él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.

Lucas 18:39 Bíblia King James Atualizada Português
Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse; entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: “Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”

Lucas 18:39 Portugese Bible
E os que iam à frente repreendiam-no, para que se calasse; ele, porém, clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim!   

Luca 18:39 Romanian: Cornilescu
Ceice mergeau înainte, îl certau să tacă; dar el ţipa şi mai tare: ,,Fiul lui David, ai milă de mine!``

От Луки 18:39 Russian: Synodal Translation (1876)
Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.

От Луки 18:39 Russian koi8r
Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.

Luke 18:39 Shuar New Testament
Eemak wearmiania nu chicharainiak "takamatsata" tiarmiayi. Tutaisha N· arant untsumuk "Tawit weeachukaitiam; winiaja waitnentrurta" Tφmiayi.

Lukas 18:39 Swedish (1917)
Och de som gingo framför tillsade honom strängeligen att han skulle tiga; men han ropade ännu mycket mer: »Davids son, förbarma dig över mig.»

Luka 18:39 Swahili NT
Wale watu waliotangulia wakamkemea wakimwambia anyamaze; lakini yeye akazidi kupaza sauti: "Mwana wa Daudi, nihurumie;"

Lucas 18:39 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y sinaway ng nangasa unahan, upang siya'y tumahimik: datapuwa't siya'y lalong nagsisigaw, Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin.

Ǝlinjil wa n Luqa 18:39 Tawallamat Tamajaq NT
Sannarɣaman-as aytedan win azzarnen y ad affastu, mišan idkal ǝmǝsli-net wǝllen, igannu: «Ya Ag Dawǝd, hǝnǝttǝt-i!»

ลูกา 18:39 Thai: from KJV
คนที่เดินไปข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาให้นิ่ง แต่เขายิ่งร้องขึ้นว่า "บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด"

Luka 18:39 Turkish
Önden gidenler onu azarlayarak susturmak istedilerse de o, ‹‹Ey Davut Oğlu, halime acı!›› diyerek daha çok bağırdı.

Лука 18:39 Ukrainian: NT
А ті, що йшли попереду, сварили на него, щоб мовчав; він же ще більш кричав: Сину Давидів, помилуй мене.

Luke 18:39 Uma New Testament
Tauna to momako' ri'ulu ngkai Yesus mpokaroe-i, ra'uli': "Ngkalino-ko!" Aga hangkedi' kanapesukui-na mekio', na'uli': "Muli Magau' Daud, poka'ahi' -a-kuwo!"

Lu-ca 18:39 Vietnamese (1934)
Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi; song người càng kêu lớn hơn nữa rằng: Lạy con vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng!

Luke 18:38
Top of Page
Top of Page