Matthew 13:12
New International Version
Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them.

New Living Translation
To those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them.

English Standard Version
For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance, but from the one who has not, even what he has will be taken away.

Berean Study Bible
Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken away from him.

New American Standard Bible
"For whoever has, to him more shall be given, and he will have an abundance; but whoever does not have, even what he has shall be taken away from him.

King James Bible
For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

Holman Christian Standard Bible
For whoever has, more will be given to him, and he will have more than enough. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him.

International Standard Version
because to anyone who has something, more will be given, and he will have more than enough. But from the one who doesn't have anything, even what he has will be taken away from him.

NET Bible
For whoever has will be given more, and will have an abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken from him.

Aramaic Bible in Plain English
For to one who has it, it will be given, and it will be increased.

GOD'S WORD® Translation
Those who understand [these mysteries] will be given [more knowledge], and they will excel [in understanding them]. However, some people don't understand [these mysteries]. Even what they understand will be taken away from them.

Jubilee Bible 2000
For whosoever has, to him shall be given, and he shall have in abundance; but whosoever has not, from him shall be taken away even that which he has.

King James 2000 Bible
For whosoever has, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever has not, from him shall be taken away even what he has.

American King James Version
For whoever has, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whoever has not, from him shall be taken away even that he has.

American Standard Version
For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.

Douay-Rheims Bible
For he that hath, to him shall be given, and he shall abound: but he that hath not, from him shall be taken away that also which he hath.

Darby Bible Translation
for whoever has, to him shall be given, and he shall be caused to be in abundance; but he who has not, even what he has shall be taken away from him.

English Revised Version
For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.

Webster's Bible Translation
For whoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whoever hath not, from him shall be taken away even that which he hath.

Weymouth New Testament
For whoever has, to him more shall be given, and he shall have abundance; but whoever has not, from him even what he has shall be taken away.

World English Bible
For whoever has, to him will be given, and he will have abundance, but whoever doesn't have, from him will be taken away even that which he has.

Young's Literal Translation
for whoever hath, it shall be given to him, and he shall have overabundance, and whoever hath not, even that which he hath shall be taken from him.

Mattheus 13:12 Afrikaans PWL
want aan die een wat het, sal gegee word en dit sal vermeerder

Mateu 13:12 Albanian
Sepse atij që ka, do t'i jepet dhe do të ketë bollëk; ndërsa atij që nuk ka, do t'i merret edhe ajo që ka.

ﻣﺘﻰ 13:12 Arabic: Smith & Van Dyke
فان من له سيعطى ويزاد. واما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 13:12 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ ո՛վ որ ունի, անոր պիտի տրուի ու առատութեան մէջ պիտի ըլլայ. իսկ ո՛վ որ չունի, ունեցածն ալ անկէ պիտի առնուի:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  13:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen norc-ere baitu, hari emanen çayó, eta hambatez guehiago vkanen du: baina norc-ere ezpaitu, hari duena-ere edequiren çayó.

Dyr Mathäus 13:12 Bavarian
Denn wer öbbs haat, dönn werd non meerer göbn, däß yr aynn rechtn Schwudl haat; wer aber so guet wie nix haat, dönn werd dös aau non gnummen, was yr haat.

Матей 13:12 Bulgarian
Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為凡是有的,還要賜給他,使他豐足有餘;凡是沒有的,連他有的也將從他那裡被拿走。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为凡是有的,还要赐给他,使他丰足有余;凡是没有的,连他有的也将从他那里被拿走。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
凡有的,還要加給他,叫他有餘;凡沒有的,連他所有的也要奪去。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
凡有的,还要加给他,叫他有余;凡没有的,连他所有的也要夺去。

馬 太 福 音 13:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
凡 有 的 , 還 要 加 給 他 , 叫 他 有 餘 ; 凡 沒 有 的 , 連 他 所 有 的 , 也 要 奪 去 。

馬 太 福 音 13:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
凡 有 的 , 还 要 加 给 他 , 叫 他 有 馀 ; 凡 没 有 的 , 连 他 所 有 的 , 也 要 夺 去 。

Evanðelje po Mateju 13:12 Croatian Bible
Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima.

Matouš 13:12 Czech BKR
(Nebo kdož má, bude jemu dáno a rozhojníť se; ale kdož nemá, i to, což má, bude od něho odjato.)

Matthæus 13:12 Danish
Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal faa Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.

Mattheüs 13:12 Dutch Staten Vertaling
Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οστις γαρ εχει, δοθησεται αυτω και περισσευθησεται· οστις δε ουκ εχει, και ο εχει, αρθησεται απ αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οστις γαρ εχει δοθησεται αυτω και περισσευθησεται οστις δε ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hostis gar echei, dothēsetai autō kai perisseuthēsetai; hostis de ouk echei, kai ho echei arthēsetai ap’ autou.

hostis gar echei, dothesetai auto kai perisseuthesetai; hostis de ouk echei, kai ho echei arthesetai ap’ autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hostis gar echei, dothēsetai autō kai perisseuthēsetai; hostis de ouk echei, kai ho echei arthēsetai ap' autou.

hostis gar echei, dothesetai auto kai perisseuthesetai; hostis de ouk echei, kai ho echei arthesetai ap' autou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

ostis gar echei dothEsetai autO kai perisseuthEsetai ostis de ouk echei kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

ostis gar echei dothEsetai autO kai perisseuthEsetai ostis de ouk echei kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

ostis gar echei dothEsetai autO kai perisseuthEsetai ostis de ouk echei kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

ostis gar echei dothEsetai autO kai perisseuthEsetai ostis de ouk echei kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:12 Westcott/Hort - Transliterated
ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

ostis gar echei dothEsetai autO kai perisseuthEsetai ostis de ouk echei kai o echei arthEsetai ap autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ostis gar echei dothēsetai autō kai perisseuthēsetai ostis de ouk echei kai o echei arthēsetai ap autou

ostis gar echei dothEsetai autO kai perisseuthEsetai ostis de ouk echei kai o echei arthEsetai ap autou

Máté 13:12 Hungarian: Karoli
Mert a kinek van, annak adatik, és bõvölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tõle, a mije van.

La evangelio laŭ Mateo 13:12 Esperanto
CXar kiu ajn havas, al tiu estos donite, kaj li havos abundon; sed kiu ajn ne havas, for de tiu estos prenita ecx tio, kion li havas.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 13:12 Finnish: Bible (1776)
Sillä jolla on, hänelle pitää annettaman, ja hänellä pitää kyllä oleman; mutta siltä, jolla ei ole, pitää sekin otettaman pois, mikä hänellä on.

Matthieu 13:12 French: Darby
à quiconque a, il sera donne, et il sera dans l'abondance; mais à quiconque n'a pas, cela meme qu'il a sera ote.

Matthieu 13:12 French: Louis Segond (1910)
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.

Matthieu 13:12 French: Martin (1744)
Car à celui qui a, il sera donné, et il aura encore plus; mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il a lui sera ôté.

Matthaeus 13:12 German: Modernized
Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat.

Matthaeus 13:12 German: Luther (1912)
Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen was er hat.

Matthaeus 13:12 German: Textbibel (1899)
Denn wer da hat, dem wird gegeben, ja überschwenglich gegeben werden; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen werden, das er hat.

Matteo 13:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perché a chiunque ha, sarà dato, e sarà nell’abbondanza; ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha.

Matteo 13:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, a chiunque ha, sarà dato, ed egli soprabbonderà; ma, a chiunque non ha, eziandio quel ch’egli ha gli sarà tolto.

MATIUS 13:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena barangsiapa yang mempunyai barang sesuatu, kepadanya akan diberi lagi, dan ia akan beroleh dengan limpahnya. Tetapi barangsiapa yang tiada mempunyai sesuatu itu, daripadanya juga akan diambil barang yang ada padanya.

Matthew 13:12 Kabyle: NT
Axaṭer win yesɛan a s-d-nernu alamma yella di tawant, ma d win ur nesɛi ara, a s-nekkes ula d ayen yesɛa.

마태복음 13:12 Korean
무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 무릇 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라

Matthaeus 13:12 Latin: Vulgata Clementina
Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit : qui autem non habet, et quod habet auferetur ab eo.

Sv. Matejs 13:12 Latvian New Testament
Jo kam ir, tam tiks dots, lai būtu pārpilnībā, bet kam nav, no tā tiks atņemts arī tas, kas viņam ir.

Evangelija pagal Matà 13:12 Lithuanian
Mat, kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.

Matthew 13:12 Maori
Ki te whai mea hoki tetahi, ka hoatu ano ki a ia, a ka maha atu ana: ki te kahore ia he mea a tetahi, ka tangohia i a ia ana ake.

Matteus 13:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.

Mateo 13:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

Mateo 13:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.

Mateo 13:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

Mateo 13:12 Spanish: Reina Valera 1909
Porque á cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

Mateo 13:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.

Mateus 13:12 Bíblia King James Atualizada Português
Pois a quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância; mas, ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado.

Mateus 13:12 Portugese Bible
pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.   

Matei 13:12 Romanian: Cornilescu
Căci celui ce are, i se va da, şi va avea de prisos; iar dela cel ce n'are, se va lua chiar şi ce are.

От Матфея 13:12 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;

От Матфея 13:12 Russian koi8r
ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;

Matthew 13:12 Shuar New Testament
Kame N·kap takakna nu shuar N· nukap patatnaktatui tura ti N·kap takustatui. Antsu ishichik takakna nuka ishichik takakuk juruktiniaiti. N·nisan Yusna ti nekarum N· N·kapka Y·pichuch nekaattarme. Tura ishichik nΘkarum Wßrik kajinmatkittiarme.

Matteus 13:12 Swedish (1917)
Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.

Matayo 13:12 Swahili NT
Maana, aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa; lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa.

Mateo 13:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't sinomang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana: nguni't sinomang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Matta 13:12 Tawallamat Tamajaq NT
Fǝlas wa ilan, a das-itǝwǝšitu awa ila, annaflay. Wa wǝr nǝla amaran, arat n awa ila da a daɣ-as attarmas.

มัทธิว 13:12 Thai: from KJV
ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มีนั้น แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขา

Matta 13:12 Turkish
Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa, elindeki de alınacak.

Матей 13:12 Ukrainian: NT
Хто бо мав, тому дасть ся, й надто мати ме; а хто не мав, в того візьметь ся й те, що мав;

Matthew 13:12 Uma New Testament
Tauna to mpotarima Lolita Alata'ala, ranotohi nono-ra bona kawoo-woria' Lolita Alata'ala to ra'inca. Aga tauna to uma dota mpotarima Lolita Alata'ala, nau' ria hangkedi' to ra'inca, ra'alai' lau-ra.

Ma-thi-ô 13:12 Vietnamese (1934)
Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.

Matthew 13:11
Top of Page
Top of Page