Матей 13
Bulgarian
1В същия ден Исус излезе из къщи и седна край езерото. 2И събраха се до Него големи множества, така щото влезе и седна в една ладия; а целият народ стоеше на брега.

3И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее; 4и като сееше някои [зърна] паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха. 5А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; 6а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха. 7Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха. 8А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. 9Който има уши [[да слуша]], нека слуша.

10Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи? 11А Той в отговор им каза: [Защото] на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. 12Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. 13Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират.

14На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: "С уши ще чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите.

15Защото сърцето на тия люде е задебеляло И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги изцеля".

16А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват. 17Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.

18Вие, прочее, чуйте [какво значи] притчата за сеяча. 19При всекиго, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му; той е посеяното край пътя. 20А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото и веднага с радост го приема; 21корен, обаче, няма в себе си, но е привременен; и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява. 22А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден. 23А посеяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.

24Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си; 25но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде. 26И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. 27А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогова откъде са плевелите? 28Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим? 29А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото. 30Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.

31Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си; 32което наистина е по-малко от всичките семена, но, когато порасте, е по-голямо от злаковете, и става дърво, така щото небесните птици дохождат и се подслоняват по клончетата му.

33Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.

34Всичко това Исус изказа на народа с притчи, и без притчи не им говореше;

35за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва:- "Ще отворя устата Си в притчи; Ще изкажа скритото още от създанието на света".

36Тогава Той остави народа и дойде в къщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата. 37А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; 38нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия; 39неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели. 40И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. 41Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие, 42и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 43Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [[да слуша]], нека слуша.

44Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що има, и купува оная нива.

45Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери, 46и, като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи.

47Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира [риби] от всякакъв вид, 48и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. 49Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, 50и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби,

51[[Исус им казва]]: Разбрахте ли всичко това? Те Му казват: Разбрахме. 52А Той им рече: Затова, всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо.

53Тогава Исус, когато свърши тия притчи замина си оттам. 54И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така щото те се чудеха и думаха: От къде са на Тогова тая мъдрост и тия велики дела? 55Не е ли Тоя син на дърводелеца? Майка Му не казва ли се Мария, и братята Му Яков и Иосиф, Симон и Юда? 56И сестрите Му не са ли всички при нас? От къде е, прочее, на този всичко това? 57И съблазняваха се в Него. А Исус им рече: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина и в своя дом. 58И не извърши там много велики дела, поради неверието им.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 12
Top of Page
Top of Page