Matthew 13:22
New International Version
The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful.

New Living Translation
The seed that fell among the thorns represents those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced.

English Standard Version
As for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful.

Berean Study Bible
The seed sown among the thorns is the one who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful.

New American Standard Bible
"And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful.

King James Bible
He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

Holman Christian Standard Bible
Now the one sown among the thorns--this is one who hears the word, but the worries of this age and the seduction of wealth choke the word, and it becomes unfruitful.

International Standard Version
As for what was sown among the thorn bushes, this is the person who hears the word, but the worries of life and the deceitful pleasures of wealth choke the word so that it can't produce a crop.

NET Bible
The seed sown among thorns is the person who hears the word, but worldly cares and the seductiveness of wealth choke the word, so it produces nothing.

Aramaic Bible in Plain English
That which was sown among the thorns is the one who hears the word, and the cares of this world and the deception of wealth choke the word, and that one is fruitless.

GOD'S WORD® Translation
The seed planted among thornbushes [is another person who] hears the word. But the worries of life and the deceitful pleasures of riches choke the word so that it can't produce anything.

Jubilee Bible 2000
And he that was planted among the thorns is he that hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.

King James 2000 Bible
He also that received seed among the thorns is he that hears the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becomes unfruitful.

American King James Version
He also that received seed among the thorns is he that hears the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becomes unfruitful.

American Standard Version
And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

Douay-Rheims Bible
And he that received the seed among thorns, is he that heareth the word, and the care of this world and the deceitfulness of riches choketh up the word, and he becometh fruitless.

Darby Bible Translation
And he that is sown among the thorns -- this is he who hears the word, and the anxious care of this life, and the deceit of riches choke the word, and he becomes unfruitful.

English Revised Version
And he that was sown among the thorns, this is he that heareth the word; and the care of the world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

Webster's Bible Translation
He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful.

Weymouth New Testament
He who has received the seed among the thorns is the man who hears the Message, but the cares of the present age and the delusions of riches quite stifle the Message, and it becomes unfruitful.

World English Bible
What was sown among the thorns, this is he who hears the word, but the cares of this age and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.

Young's Literal Translation
'And that sown toward the thorns, this is he who is hearing the word, and the anxiety of this age, and the deceitfulness of the riches, do choke the word, and it becometh unfruitful.

Mattheus 13:22 Afrikaans PWL
Dit wat tussen die dorings gesaai is: dit is hy wat die boodskap hoor, maar die dinge van hierdie wêreld en die misleiding van rykdom versmoor die boodskap en hy is sonder vrugte.

Mateu 13:22 Albanian
Dhe ai që ka marrë farën midis ferrave është ai që e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ia mbysin fjalën; dhe ajo bëhet e pafrytshme.

ﻣﺘﻰ 13:22 Arabic: Smith & Van Dyke
والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة. وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 13:22 Armenian (Western): NT
Փուշերու մէջ սերմ ստացողը ա՛ն է, որ կը լսէ խօսքը, սակայն այս աշխարհի հոգերն ու հարստութեան խաբէութիւնը կը խեղդեն խօսքը, եւ անպտուղ կ՚ըլլայ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  13:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta elhorri artera hacia recebitu duena, haur da hitza ençuten duena, baina mundu hunetaco arthác, eta abrastassunezco enganioac ithotzen duté hitza, eta fructuric eztu eguiten.

Dyr Mathäus 13:22 Bavarian
Unter de Dernstaudnen einhin ist dyr Saam bei dene gfalln, die wo s Wort zwaar hoernd; aber drafter dyrstickend s d Alltagssorgn und d Anweigung von n Reichtuem - wie sollt s daa ayn Frucht bringen?

Матей 13:22 Bulgarian
А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那被撒進種子的『荊棘叢』是這樣的人:他聽了這話語,但今世的憂慮和財富的迷惑把話語擠住了,他就成了不結果實的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
那被撒进种子的‘荆棘丛’是这样的人:他听了这话语,但今世的忧虑和财富的迷惑把话语挤住了,他就成了不结果实的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
撒在荊棘裡的,就是人聽了道,後來有世上的思慮、錢財的迷惑把道擠住了,不能結實。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
撒在荆棘里的,就是人听了道,后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了,不能结实。

馬 太 福 音 13:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
撒 在 荊 棘 裡 的 , 就 是 人 聽 了 道 , 後 來 有 世 上 的 思 慮 、 錢 財 的 迷 惑 把 道 擠 住 了 , 不 能 結 實 。

馬 太 福 音 13:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
撒 在 荆 棘 里 的 , 就 是 人 听 了 道 , 後 来 有 世 上 的 思 虑 、 钱 财 的 迷 惑 把 道 挤 住 了 , 不 能 结 实 。

Evanðelje po Mateju 13:22 Croatian Bible
Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda.

Matouš 13:22 Czech BKR
Ale mezi trní vsátý, ten jest, kterýž slyší slovo Boží, ale pečování tohoto světa a oklamání zboží udušuje slovo, i bývá učiněno bez užitku.

Matthæus 13:22 Danish
Men det, som blev saaet iblandt Torne, er den, som hører Ordet, og Verdens Bekymring og Rigdommens Forførelse kvæler Ordet, og det bliver uden Frugt.

Mattheüs 13:22 Dutch Staten Vertaling
En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συνπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συνπνίγει / συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος γίνεται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε εις τας ακανθας σπαρεις, ουτος εστιν ο τον λογον ακουων, και η μεριμνα του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον, και ακαρπος γινεται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος τουτου και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε εις τας ακανθας σπαρεις ουτος εστιν ο τον λογον ακουων και η μεριμνα του αιωνος και η απατη του πλουτου συμπνιγει τον λογον και ακαρπος γινεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de eis tas akanthas spareis, houtos estin ho ton logon akouōn, kai hē merimna tou aiōnos kai hē apatē tou ploutou sympnigei ton logon, kai akarpos ginetai.

ho de eis tas akanthas spareis, houtos estin ho ton logon akouon, kai he merimna tou aionos kai he apate tou ploutou sympnigei ton logon, kai akarpos ginetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de eis tas akanthas spareis, houtos estin ho ton logon akouōn kai hē merimna tou aiōnos kai hē apatē tou ploutou synpnigei ton logon, kai akarpos ginetai.

ho de eis tas akanthas spareis, houtos estin ho ton logon akouon kai he merimna tou aionos kai he apate tou ploutou synpnigei ton logon, kai akarpos ginetai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouōn kai ē merimna tou aiōnos kai ē apatē tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouOn kai E merimna tou aiOnos kai E apatE tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouōn kai ē merimna tou aiōnos toutou kai ē apatē tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouOn kai E merimna tou aiOnos toutou kai E apatE tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouōn kai ē merimna tou aiōnos toutou kai ē apatē tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouOn kai E merimna tou aiOnos toutou kai E apatE tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouōn kai ē merimna tou aiōnos toutou kai ē apatē tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouOn kai E merimna tou aiOnos toutou kai E apatE tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:22 Westcott/Hort - Transliterated
o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouōn kai ē merimna tou aiōnos kai ē apatē tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouOn kai E merimna tou aiOnos kai E apatE tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouōn kai ē merimna tou aiōnos kai ē apatē tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

o de eis tas akanthas spareis outos estin o ton logon akouOn kai E merimna tou aiOnos kai E apatE tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpos ginetai

Máté 13:22 Hungarian: Karoli
A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.

La evangelio laŭ Mateo 13:22 Esperanto
Kaj kiu ricevis semon inter la dornoj, estas tiu, kiu auxdas la vorton; sed la zorgoj de la mondo kaj la trompo de ricxo sufokas la vorton, kaj li farigxas senfrukta.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 13:22 Finnish: Bible (1776)
Mutta orjantappurain sekaan kylvetty on se, joka sanan kuulee; ja tämän mailman suru ja rikkauden petos tukahuttaa sanan, ja hän tulee hedelmättömäksi.

Matthieu 13:22 French: Darby
Et celui qui a ete seme dans les epines, c'est celui qui entend la parole; et les soucis de ce siecle et la tromperie des richesses etouffent la parole, et il est sans fruit.

Matthieu 13:22 French: Louis Segond (1910)
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.

Matthieu 13:22 French: Martin (1744)
Et celui qui a reçu la semence entre les épines, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais l'inquiétude pour les choses de ce monde, et la tromperie des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse.

Matthaeus 13:22 German: Modernized
Der aber unter die Dornen gesäet ist, der ist's, wenn jemand das Wort höret und die Sorge dieser Welt und Betrug des Reichtums erstickt das Wort und bringet nicht Frucht.

Matthaeus 13:22 German: Luther (1912)
Das aber unter die Dornen gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört, und die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums erstickt das Wort, und er bringt nicht Frucht.

Matthaeus 13:22 German: Textbibel (1899)
Was aber unter die Dornen gesät ward, das ist der, welcher das Wort hört, und die Sorge der Welt und der Trug des Reichtums erstickt das Wort, und er bleibt ohne Frucht.

Matteo 13:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine, è colui che ode la Parola; poi le cure mondane e l’inganno delle ricchezze affogano la Parola; e così riesce infruttuosa.

Matteo 13:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E colui che è seminato fra le spine è colui che ode la parola; ma la sollecitudine di questo secolo e l’inganno delle ricchezze, affogano la parola; ed essa diviene infruttuosa.

MATIUS 13:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka yang tertabur di tengah semak duri itu, ialah orang yang mendengar Perkataan itu, tetapi bantutlah Perkataan itu oleh sebab percintaan dunia ini beserta segala tipu daya kekayaannya, sehingga tiada berbuah.

Matthew 13:22 Kabyle: NT
Wayeḍ daɣen ițemcabi ɣer zzerriɛa yeɣlin ger isennanen. M'ara isel i wawal n Ṛebbi, iɣeblan n ddunit d ṭṭmeɛ n rrbeḥ țɣummun awal-nni, dɣa ur d-ițțak ara lfakya.

마태복음 13:22 Korean
가시떨기에 뿌리웠다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자요

Matthaeus 13:22 Latin: Vulgata Clementina
Qui autem seminatus est in spinis, hic est qui verbum audit, et sollicitudo sæculi istius, et fallacia divitiarum suffocat verbum, et sine fructu efficitur.

Sv. Matejs 13:22 Latvian New Testament
Bet starp ērkšķiem sētais ir tas, kas vārdu dzird, bet šīs pasaules rūpes un bagātības viltība nomāc vārdu; un viņš nenes augļus.

Evangelija pagal Matà 13:22 Lithuanian
Pasėlis tarp erškėčių­tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turtų apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.

Matthew 13:22 Maori
Ko te tangata i nga purapura i waenga tataramoa, ko te tangata tena i rongo ki te kupu; a, ko te whakaaronga ki tenei ao, me te hangaru o nga taonga, hei whakakowaowao i te kupu, a kore ake he hua.

Matteus 13:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men den som blev sådd blandt torner, det er den som hører ordet, og verdens bekymring og rikdommens forførelse kveler ordet, og det blir uten frukt.

Mateo 13:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto.

Mateo 13:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y aquél en quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto.

Mateo 13:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Y el que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra; pero el afán de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.

Mateo 13:22 Spanish: Reina Valera 1909
Y el que fué sembrado en espinas, éste es el que oye la palabra; pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y hácese infructuosa.

Mateo 13:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y el que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la Palabra; pero la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la Palabra, y se hace infructuosa.

Mateus 13:22 Bíblia King James Atualizada Português
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a Palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera.

Mateus 13:22 Portugese Bible
E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra; mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera.   

Matei 13:22 Romanian: Cornilescu
Sămînţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvîntul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvînt, şi ajunge neroditor.

От Матфея 13:22 Russian: Synodal Translation (1876)
А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.

От Матфея 13:22 Russian koi8r
А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.

Matthew 13:22 Shuar New Testament
Arak Jankφ nupanam iniaarma nuka shuar Yus-Chichaman antuk emka umirniua N·iti. Tura ju nunkanam φrunna nuna tuke Pßchiniak ni Kuφtrincha ti Enentßimtuinia ßsarmatai Ashφ Yus-Chichaman Enentßimtamun N·peteawai. Tuma asamtai nu aentsnum Yus-Chicham atsaampramu nereatsui. Yus-Chicham ni Enentßin takasma atsawai.

Matteus 13:22 Swedish (1917)
Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han bliver utan frukt.

Matayo 13:22 Swahili NT
Ile mbegu iliyoanguka kati ya miti ya miiba, ni mfano wa mtu asikiaye huo ujumbe, lakini wasiwasi wa ulimwengu huu na anasa za mali huusonga ujumbe huo, naye hazai matunda.

Mateo 13:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang nahasik sa mga dawagan, ay yaong dumirinig ng salita; nguni't ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga.

Ǝlinjil wa n Matta 13:22 Tawallamat Tamajaq NT
Amasa wa irtakan daɣ tǝfǝssaɣ, ǝlmital a imos n awedan wa islan y Awal ǝn Mǝššina, mišan aššawašatan n ǝddǝnet, d adakal wa tǝga tǝgǝrgist n ǝddǝnet tayttay-net, ǝssǝfalan-du dǝnnǝg Awal wen, igdal-as awen a d-awǝy tǝnfa.

มัทธิว 13:22 Thai: from KJV
ผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกกลางหนามนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะนั้นเสีย และเขาจึงไม่เกิดผล

Matta 13:22 Turkish
Dikenler arasında ekilen de şudur: Sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller.

Матей 13:22 Ukrainian: NT
А засіяний в тернинї, се той, що чув слово, та журба віку сього і омана богацтва глушить слово, й робить ся без'овочним.

Matthew 13:22 Uma New Testament
Hawua' to monawu' hi olo' rui-hawo mpobatuai tauna to mpo'epe Lolita Alata'ala, aga sese' -ra ntora mpenonoi katuwu' -ra hi rala dunia' -wadi, pai' doko' -ra mporumpu rewa dunia' -wadi. Hawe'ea toe mposesei' -ra, alaa-na uma ria po'ohaa' Lolita Alata'ala hi rala nono-ra, pai' uma ria kalaua-na Lolita toe hi katuwu' -ra.

Ma-thi-ô 13:22 Vietnamese (1934)
Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm và của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.

Matthew 13:21
Top of Page
Top of Page