Matthew 13:17
New International Version
For truly I tell you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.

New Living Translation
I tell you the truth, many prophets and righteous people longed to see what you see, but they didn't see it. And they longed to hear what you hear, but they didn't hear it.

English Standard Version
For truly, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.

Berean Study Bible
For truly I tell you, many prophets and righteous men longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.

New American Standard Bible
"For truly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.

King James Bible
For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

Holman Christian Standard Bible
For I assure you: Many prophets and righteous people longed to see the things you see yet didn't see them; to hear the things you hear yet didn't hear them.

International Standard Version
I tell all of you with certainty, many prophets and righteous people longed to see the things you see but did not see them, and to hear the things you hear but did not hear them."

NET Bible
For I tell you the truth, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.

Aramaic Bible in Plain English
For I say to you that many Prophets and righteous ones have yearned to see the things that you are seeing and they did not see them, and to hear the things that you are hearing, and they did not hear them.

GOD'S WORD® Translation
I can guarantee this truth: Many prophets and many of God's people longed to see what you see but didn't see it, to hear what you hear but didn't hear it.

Jubilee Bible 2000
For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see and have not seen them and to hear those things which ye hear and have not heard them.

King James 2000 Bible
For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them; and to hear those things which you hear, and have not heard them.

American King James Version
For truly I say to you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, and have not seen them; and to hear those things which you hear, and have not heard them.

American Standard Version
For verily I say unto you, that many prophets and righteous men desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.

Douay-Rheims Bible
For, amen, I say to you, many prophets and just men have desired to see the things that you see, and have not seen them, and to hear the things that you hear and have not heard them.

Darby Bible Translation
for verily I say unto you, that many prophets and righteous [men] have desired to see the things which ye behold and did not see [them], and to hear the things which ye hear and did not hear [them].

English Revised Version
For verily I say unto you, that many prophets and righteous men desired to see the things which ye see, and saw them not; and to hear the things which ye hear, and heard them not.

Webster's Bible Translation
For verily I say to you, That many prophets and righteous men have desired to see the things which ye see, and have not seen them; and to hear the things which ye hear, and have not heard them.

Weymouth New Testament
For I solemnly tell you that many Prophets and holy men have longed to see the sights you see, and have not seen them, and to hear the words you hear, and have not heard them.

World English Bible
For most certainly I tell you that many prophets and righteous men desired to see the things which you see, and didn't see them; and to hear the things which you hear, and didn't hear them.

Young's Literal Translation
for verily I say to you, that many prophets and righteous men did desire to see that which ye look on, and they did not see, and to hear that which ye hear, and they did not hear.

Mattheus 13:17 Afrikaans PWL
Dit is waar, Ek sê vir julle, baie profete en onskuldiges het begeer om te sien wat julle sien en het dit nie gesien nie en om te hoor wat julle hoor en het dit nie gehoor nie,

Mateu 13:17 Albanian
Sepse në të vërtetë ju them se shumë profetë dhe të drejtë deshën t'i shohin gjërat që ju po shihni dhe nuk i panë, dhe t'i dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni dhe nuk i dëgjuan!

ﻣﺘﻰ 13:17 Arabic: Smith & Van Dyke
فاني الحق اقول لكم ان انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا. وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 13:17 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի թէ շատ մարգարէներ եւ արդարներ ցանկացին տեսնել ձեր տեսածները՝ ու չտեսան, եւ լսել ձեր լսածները՝ ու չլսեցին»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  13:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen eguiaz erraiten drauçuet, anhitz Prophetac eta iustoc desiratu vkan dutela ikustera çuec ikusten dituçuen gaucén, eta ezpaitituzte ikussi: eta ençutera, ençuten dituçuen gaucén, eta ezpaitituzte ençun.

Dyr Mathäus 13:17 Bavarian
Dös schlag i enk dar: Vil Weissagn und Glaaubige haetnd +gern gseghn, wasß ös seghtß, habnd s aber nit dyrlöbt; und +gern haetnd s dös ghoert wie ös, habnd s aber nity.

Матей 13:17 Bulgarian
Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我確實地告訴你們:曾經有許多先知和義人渴望看你們所看見的,卻沒有看到;渴望聽你們所聽見的,卻沒有聽到。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我确实地告诉你们:曾经有许多先知和义人渴望看你们所看见的,却没有看到;渴望听你们所听见的,却没有听到。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「我實在告訴你們:從前有許多先知和義人要看你們所看的,卻沒有看見;要聽你們所聽的,卻沒有聽見。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“我实在告诉你们:从前有许多先知和义人要看你们所看的,却没有看见;要听你们所听的,却没有听见。

馬 太 福 音 13:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 實 在 告 訴 你 們 , 從 前 有 許 多 先 知 和 義 人 要 看 你 們 所 看 的 , 卻 沒 有 看 見 , 要 聽 你 們 所 聽 的 , 卻 沒 有 聽 見 。

馬 太 福 音 13:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 实 在 告 诉 你 们 , 从 前 有 许 多 先 知 和 义 人 要 看 你 们 所 看 的 , 却 没 有 看 见 , 要 听 你 们 所 听 的 , 却 没 有 听 见 。

Evanðelje po Mateju 13:17 Croatian Bible
Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.

Matouš 13:17 Czech BKR
Amen zajisté pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví žádali viděti to, což vy vidíte, a neviděli, a slyšeti to, což vy slyšíte, a neslyšeli.

Matthæus 13:17 Danish
Thi sandelig, siger jeg eder, mange Profeter og retfærdige attraaede at se, hvad I se, og saa det ikke; og at høre, hvad I høre, og hørte det ikke.

Mattheüs 13:17 Dutch Staten Vertaling
Want voorwaar zeg Ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen, die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen, die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Westcott and Hort 1881
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἴδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Greek Orthodox Church 1904
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ ἴδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδον· καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αμην λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ιδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Stephanus Textus Receptus 1550
αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε, και ουκ ειδον· και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αμην γαρ λεγω υμιν οτι πολλοι προφηται και δικαιοι επεθυμησαν ιδειν α βλεπετε και ουκ ειδαν και ακουσαι α ακουετε και ουκ ηκουσαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
amēn gar legō hymin hoti polloi prophētai kai dikaioi epethymēsan idein ha blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ēkousan.

amen gar lego hymin hoti polloi prophetai kai dikaioi epethymesan idein ha blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ekousan.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
amēn gar legō hymin hoti polloi prophētai kai dikaioi epethymēsan idein ha blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ēkousan.

amen gar lego hymin hoti polloi prophetai kai dikaioi epethymesan idein ha blepete kai ouk eidan, kai akousai ha akouete kai ouk ekousan.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
amēn legō umin oti polloi prophētai kai dikaioi epethumēsan idein a blepete kai ouk idan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

amEn legO umin oti polloi prophEtai kai dikaioi epethumEsan idein a blepete kai ouk idan kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
amēn gar legō umin oti polloi prophētai kai dikaioi epethumēsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

amEn gar legO umin oti polloi prophEtai kai dikaioi epethumEsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
amēn gar legō umin oti polloi prophētai kai dikaioi epethumēsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

amEn gar legO umin oti polloi prophEtai kai dikaioi epethumEsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
amēn gar legō umin oti polloi prophētai kai dikaioi epethumēsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

amEn gar legO umin oti polloi prophEtai kai dikaioi epethumEsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Westcott/Hort - Transliterated
amēn gar legō umin oti polloi prophētai kai dikaioi epethumēsan idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

amEn gar legO umin oti polloi prophEtai kai dikaioi epethumEsan idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
amēn gar legō umin oti polloi prophētai kai dikaioi epethumēsan idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk ēkousan

amEn gar legO umin oti polloi prophEtai kai dikaioi epethumEsan idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk Ekousan

Máté 13:17 Hungarian: Karoli
Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, a miket ti láttok, és nem látták; és hallani, a miket ti hallotok, és nem hallották.

La evangelio laŭ Mateo 13:17 Esperanto
Vere mi diras al vi, ke multaj profetoj kaj justuloj deziris vidi tion, kion vi vidas, sed ili ne vidis; kaj auxdi tion, kion vi auxdas, sed ili ne auxdis.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 13:17 Finnish: Bible (1776)
Sillä totisesti sanon minä teille: monta prophetaa ja vanhurskasta pyysi nähdä, joita te näette, ja ei nähneet, ja kuulla, joita te kuulette, ja ei kuulleet.

Matthieu 13:17 French: Darby
car en verite, je vous dis, que plusieurs prophetes et plusieurs justes ont desire de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues.

Matthieu 13:17 French: Louis Segond (1910)
Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.

Matthieu 13:17 French: Martin (1744)
Car en vérité je vous dis, que plusieurs Prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont point vues; et d'ouïr les choses que vous entendez, et ils ne les ont point ouïes.

Matthaeus 13:17 German: Modernized
Wahrlich, ich sage euch: Viel Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehöret.

Matthaeus 13:17 German: Luther (1912)
Wahrlich ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr sehet, und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört.

Matthaeus 13:17 German: Textbibel (1899)
Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte begehrten zu sehen, was ihr sehet, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört.

Matteo 13:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono di vedere le cose che voi vedete, e non le videro; e di udire le cose che voi udite, e non le udirono.

Matteo 13:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, io vi dico in verità, che molti profeti e giusti hanno desiderato di veder le cose che voi vedete e non le hanno vedute; e di udir le cose che voi udite, e non le hanno udite.

MATIUS 13:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Bahwa banyaklah nabi dan orang benar sudah rindu hendak melihat segala perkara yang kamu lihat ini, maka tiada mereka itu dapat melihatnya; dan hendak mendengar segala perkara yang kamu dengar, tiada juga mereka itu dapat mendengarnya.

Matthew 13:17 Kabyle: NT
Aql-i nniɣ-awen tideț, aṭas si lenbiya akk-d imdanen iḥeqqiyen i gebɣan ad walin ayen tețwalim, ur t-walan, ad slen ayen tsellem, ur t-slin.

마태복음 13:17 Korean
내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니라

Matthaeus 13:17 Latin: Vulgata Clementina
Amen quippe dico vobis, quia multi prophetæ et justi cupierunt videre quæ videtis, et non viderunt : et audire quæ auditis, et non audierunt.

Sv. Matejs 13:17 Latvian New Testament
Patiesi es jums saku: daudzi pravieši un taisnīgie vēlējās redzēt, ko jūs redzat, bet nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nedzirdēja.

Evangelija pagal Matà 13:17 Lithuanian
Iš tiesų sakau jums: daugelis pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir girdėti, ką jūs girdite, bet neišgirdo”.

Matthew 13:17 Maori
He pono hoki taku e mea nei ki a koutou, He tokomaha nga poropiti me nga tangata tika i hiahia kia kite i nga mea e kite nei koutou, a kahore i kite; kia rongo hoki i nga mea e rongo nei koutou, a kahore i rongo.

Matteus 13:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For sannelig sier jeg eder: Mange profeter og rettferdige har attrådd å se det I ser, og har ikke fått se det, og å høre det I hører, og har ikke fått høre det.

Mateo 13:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.

Mateo 13:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron.

Mateo 13:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.

Mateo 13:17 Spanish: Reina Valera 1909
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron: y oir lo que oís, y no lo oyeron.

Mateo 13:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.

Mateus 13:17 Bíblia King James Atualizada Português
Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram; e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Jesus explica essa parábola

Mateus 13:17 Portugese Bible
Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram; e ouvir o que ouvis, e não o ouviram.   

Matei 13:17 Romanian: Cornilescu
Adevărat vă spun că, mulţi prooroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe cari le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe cari le auziţi voi, şi nu le-au auzit.

От Матфея 13:17 Russian: Synodal Translation (1876)
ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

От Матфея 13:17 Russian koi8r
ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Matthew 13:17 Shuar New Testament
Nekasan Tßjarme, Untsurφ Y·snan etserniusha tura pΘnker shuarsha ßtum Yamßi Wßintrum nuna Wßinkiatniun wakeruiniayatan Wßinkiacharmiayi. Tura ßtum Yamßi ßntarme nuna antuktinian wakeruiniayatan antukcharmiayi' Tφmiayi.

Matteus 13:17 Swedish (1917)
Ty sannerligen säger jag eder: Många profeter och rättfärdiga män åstundade att se det som I sen, men fingo dock icke se det, och att höra det som I hören, men fingo dock icke höra det.

Matayo 13:17 Swahili NT
Kweli nawaambieni, manabii na watu wengi wema walitamani kuyaona yale mnayoyaona, wasiyaone, na kuyasikia yale mnayoyasikia, wasiyasikie.

Mateo 13:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita; at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig.

Ǝlinjil wa n Matta 13:17 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as sidaranan ǝnnǝbitan aggotnen d aytedan win oɣadnen aggotnen anay n awa tǝhannayam, mišan wǝr t-ǝnayan, sidaranan deɣ tesalay y awas tǝsallim, mišan wǝr das-ǝslen.»

มัทธิว 13:17 Thai: from KJV
เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ศาสดาพยากรณ์และผู้ชอบธรรมเป็นอันมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยินซึ่งท่านทั้งหลายได้ยิน แต่เขาก็มิเคยได้ยิน

Matta 13:17 Turkish
Size doğrusunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.

Матей 13:17 Ukrainian: NT
Істино бо глаголю вам: Що многі пророки а праведники бажали бачити, що ви бачите, та й не бачили; й чути, що ви чуєте, та й не чули.

Matthew 13:17 Uma New Testament
Mpu'u-mpu'u ku'uli' -kokoi: wori' nabi pai' tauna to monoa' owi to doko' mpohilo napa to nihilo koi' toi, aga uma-rana rahiloi. Doko' lia-ra mpo'epe napa to ni'epe-mi koi', aga uma-rana ra'epei.

Ma-thi-ô 13:17 Vietnamese (1934)
Quả thật, ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy, mà chẳng được thấy; ước ao nghe điều các ngươi nghe, mà chẳng được nghe.

Matthew 13:16
Top of Page
Top of Page