Matthew 18:16
New International Version
But if they will not listen, take one or two others along, so that 'every matter may be established by the testimony of two or three witnesses.'

New Living Translation
But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses.

English Standard Version
But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses.

Berean Study Bible
But if he will not listen, take one or two others along, so that ‘every matter may be established by the testimony of two or three witnesses.’

New American Standard Bible
"But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that BY THE MOUTH OF TWO OR THREE WITNESSES EVERY FACT MAY BE CONFIRMED.

King James Bible
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

Holman Christian Standard Bible
But if he won't listen, take one or two more with you, so that by the testimony of two or three witnesses every fact may be established.

International Standard Version
But if he doesn't listen, take one or two others with you so that 'every word may be confirmed by the testimony of two or three witnesses.'

NET Bible
But if he does not listen, take one or two others with you, so that at the testimony of two or three witnesses every matter may be established.

Aramaic Bible in Plain English
And if he does not hear you, take one or two with you, that in the mouth of two or three witnesses every word will be established.

GOD'S WORD® Translation
But if he does not listen, take one or two others with you so that every accusation may be verified by two or three witnesses.

Jubilee Bible 2000
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

King James 2000 Bible
But if he will not hear you, then take with you one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

American King James Version
But if he will not hear you, then take with you one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

American Standard Version
But if he hear thee not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.

Douay-Rheims Bible
And if he will not hear thee, take with thee one or two more: that in the mouth of two or three witnesses every word may stand.

Darby Bible Translation
But if he do not hear [thee], take with thee one or two besides, that every matter may stand upon the word of two witnesses or of three.

English Revised Version
But if he hear thee not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.

Webster's Bible Translation
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

Weymouth New Testament
But if he will not listen to you, go again, and ask one or two to go with you, that every word spoken may be attested by two or three witnesses.

World English Bible
But if he doesn't listen, take one or two more with you, that at the mouth of two or three witnesses every word may be established.

Young's Literal Translation
and if he may not hear, take with thee yet one or two, that by the mouth of two witnesses or three every word may stand.

Mattheus 18:16 Afrikaans PWL
maar as hy nie luister nie, vat nog een of twee saam met jou sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord bevestig kan word,

Mateu 18:16 Albanian
por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një ose dy vetë, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve.

ﻣﺘﻰ 18:16 Arabic: Smith & Van Dyke
وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18:16 Armenian (Western): NT
Բայց եթէ մտիկ չընէ քեզի, ա՛ռ քեզի հետ մէկ կամ երկու հոգի եւս, որպէսզի ամէն խօսք հաստատուի երկու կամ երեք վկաներու բերանով:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  18:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina baldin behatzen ezpaçaic, har itzac eurequin oraino bat edo biga: biga edo hirur testimonioren ahoan hitz gucia fermu dençat.

Dyr Mathäus 18:16 Bavarian
Mag yr aber +nity, dann nimm non ainn older zween mit, denn ayn iede Sach mueß unter zween older drei Zeugn ausgmacht werdn.

Матей 18:16 Bulgarian
Но ако не [те] послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果他不聽,你就另外帶一個或兩個人一起去,為要使「任何事,憑兩個或三個見證人的口,才能成立。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果他不听,你就另外带一个或两个人一起去,为要使“任何事,凭两个或三个见证人的口,才能成立。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他若不聽,你就另外帶一兩個人同去,要憑兩三個人的口作見證,句句都可定準。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他若不听,你就另外带一两个人同去,要凭两三个人的口作见证,句句都可定准。

馬 太 福 音 18:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 若 不 聽 , 你 就 另 外 帶 一 兩 個 人 同 去 , 要 憑 兩 三 個 人 的 口 作 見 證 , 句 句 都 可 定 準 。

馬 太 福 音 18:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 若 不 听 , 你 就 另 外 带 一 两 个 人 同 去 , 要 凭 两 三 个 人 的 口 作 见 证 , 句 句 都 可 定 准 。

Evanðelje po Mateju 18:16 Croatian Bible
Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja.

Matouš 18:16 Czech BKR
Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě jednoho anebo dva, aby v ústech dvou nebo tří svědků stálo každé slovo.

Matthæus 18:16 Danish
Men hører han dig ikke, da tag endnu een eller to med dig, for at »hver Sag maa staa fast efter to eller tre Vidners Mund.«

Mattheüs 18:16 Dutch Staten Vertaling
Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

Westcott and Hort 1881
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

RP Byzantine Majority Text 2005
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

Greek Orthodox Church 1904
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.

Tischendorf 8th Edition
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σεαυτοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σεατου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εαν δε μη ακουση, παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο, ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ean de mē akousē, paralabe meta sou eti hena ē dyo, hina epi stomatos dyo martyrōn ē triōn stathē pan rhēma;

ean de me akouse, paralabe meta sou eti hena e dyo, hina epi stomatos dyo martyron e trion stathe pan rhema;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ean de mē akousē, paralabe meta sou eti hena ē dyo, hina epi stomatos dyo martyrōn ē triōn stathē pan rhēma;

ean de me akouse, paralabe meta sou eti hena e dyo, hina epi stomatos dyo martyron e trion stathe pan rhema;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean de mē akousē paralabe meta seatou eti ena ē duo ina epi stomatos duo marturōn ē triōn stathē pan rēma

ean de mE akousE paralabe meta seatou eti ena E duo ina epi stomatos duo marturOn E triOn stathE pan rEma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean de mē akousē paralabe meta sou eti ena ē duo ina epi stomatos duo marturōn ē triōn stathē pan rēma

ean de mE akousE paralabe meta sou eti ena E duo ina epi stomatos duo marturOn E triOn stathE pan rEma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean de mē akousē paralabe meta sou eti ena ē duo ina epi stomatos duo marturōn ē triōn stathē pan rēma

ean de mE akousE paralabe meta sou eti ena E duo ina epi stomatos duo marturOn E triOn stathE pan rEma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean de mē akousē paralabe meta sou eti ena ē duo ina epi stomatos duo marturōn ē triōn stathē pan rēma

ean de mE akousE paralabe meta sou eti ena E duo ina epi stomatos duo marturOn E triOn stathE pan rEma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:16 Westcott/Hort - Transliterated
ean de mē akousē paralabe meta sou eti ena ē duo ina epi stomatos duo marturōn ē triōn stathē pan rēma

ean de mE akousE paralabe meta sou eti ena E duo ina epi stomatos duo marturOn E triOn stathE pan rEma

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean de mē akousē paralabe meta sou eti ena ē duo ina epi stomatos duo marturōn ē triōn stathē pan rēma

ean de mE akousE paralabe meta sou eti ena E duo ina epi stomatos duo marturOn E triOn stathE pan rEma

Máté 18:16 Hungarian: Karoli
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettõt, hogy két vagy három tanú vallomásával erõsíttessék minden szó.

La evangelio laŭ Mateo 18:16 Esperanto
Sed se li ne auxskultos, prenu ankaux unu aux du kun vi, por ke per la busxo de du aux tri atestantoj cxiu vorto estu konfirmita.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 18:16 Finnish: Bible (1776)
Mutta jos ei hän sinua kuule, niin ota vielä yksi eli kaksi kanssas, että kaikki asia kahden eli kolmen todistajan suussa olis.

Matthieu 18:16 French: Darby
mais s'il ne t'ecoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois temoins toute parole soit etablie.

Matthieu 18:16 French: Louis Segond (1910)
Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.

Matthieu 18:16 French: Martin (1744)
Mais s'il ne t'écoute point, prends encore avec toi une ou deux [personnes]; afin qu'en la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit ferme.

Matthaeus 18:16 German: Modernized
Höret er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, auf daß alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund.

Matthaeus 18:16 German: Luther (1912)
Hört er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir, auf daß alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund.

Matthaeus 18:16 German: Textbibel (1899)
hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei dazu, damit auf zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache festgestellt werde.

Matteo 18:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
ma, se non t’ascolta, prendi teco ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni.

Matteo 18:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, se non ti ascolta, prendi teco ancora uno o due, acciocchè ogni parola sia confermata per la bocca di due, o di tre testimoni.

MATIUS 18:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi jikalau tiada diturutnya, bawalah sertamu seorang atau dua orang lagi, supaya dengan mulut dua tiga orang saksi itu tiap-tiap perkataan dapat ditetapkan.

Matthew 18:16 Kabyle: NT
Meɛna ma igumma a k-d-isel, awi yiwen neɣ sin yemdanen yid-ek, iwakken ad ilin d inigan m'ara tefru temsalt , akken i d-tenna ccariɛa.

마태복음 18:16 Korean
만일 듣지 않거든 한 두 사람을 데리고 가서 두 세 증인의 입으로 말마다 증참케 하라

Matthaeus 18:16 Latin: Vulgata Clementina
Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum.

Sv. Matejs 18:16 Latvian New Testament
Bet ja viņš tevi neklausīs, ņem līdzi sev vēl vienu vai divus, lai katru vārdu apstiprinātu divu vai triju liecinieku mutes.

Evangelija pagal Matà 18:16 Lithuanian
O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad ‘dviejų ar trijų liudytojų parodymais būtų patvirtintas kiekvienas žodis’.

Matthew 18:16 Maori
A, ki te kore ia e whakarongo, kawea atu hei hoa mou kia kotahi, kia tokorua ranei, kia mau ai nga kupu katoa i nga mangai o nga kaiwhakarongo tokorua, tokotoru ranei.

Matteus 18:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men vil han ikke høre, da ta ennu en eller to med dig, forat enhver sak skal stå fast ved to eller tre vidners ord.

Mateo 18:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA DE DOS O TRES TESTIGOS.

Mateo 18:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA DE DOS O TRES TESTIGOS.

Mateo 18:16 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.

Mateo 18:16 Spanish: Reina Valera 1909
Mas si no te oyere, toma aún contigo uno ó dos, para que en boca de dos ó de tres testigos conste toda palabra.

Mateo 18:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra.

Mateus 18:16 Bíblia King James Atualizada Português
Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer acusação seja confirmada.

Mateus 18:16 Portugese Bible
mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada.   

Matei 18:16 Romanian: Cornilescu
Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.

От Матфея 18:16 Russian: Synodal Translation (1876)
если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;

От Матфея 18:16 Russian koi8r
если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;

Matthew 18:16 Shuar New Testament
Tura anturtamchakuinkia Nuyß chikichik shuar Jimiarß shuarsha jukim ataksha weritia. T·ram ataksha ßujnaisatarum, niisha paant nekaawarat tusam.

Matteus 18:16 Swedish (1917)
Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller två, för att 'var sak må avgöras efter två eller tre vittnens utsago'.

Matayo 18:16 Swahili NT
Asipokusikia, chukua mtu mmoja au wawili pamoja nawe, ili kwa mawaidha ya mashahidi wawili au watatu, kila tatizo litatuliwe.

Mateo 18:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawa't salita.

Ǝlinjil wa n Matta 18:16 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan as ugay s a dak-issǝsam, tiddawa d awedan iyyanda, madeɣ ǝššin, tǝqqǝlaq-qu. Ǝmmǝk en daɣ as batu kul ad taknu ǝqqimnat-as sanatat tǝgǝyyawen madeɣ karadat.

มัทธิว 18:16 Thai: from KJV
แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้

Matta 18:16 Turkish
Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın.

Матей 18:16 Ukrainian: NT
коли ж не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб при устах двох сьвідків, або трьох, стало кожне слово.

Matthew 18:16 Uma New Testament
Aga ane uma-i dota mpangala' lolita-ta, po'ema' hadua ba rodua dohe-ta hilou mpololitai-i. Apa' hi rala Buku Tomoroli' owi te'uki' hewa toi: `Ane ria tauna to rapakilu mpobabehi sala', kana ria nte rodua ba tolu to jadi' sabi', bona monoa' -mi kara-kara-na.'

Ma-thi-ô 18:16 Vietnamese (1934)
Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.

Matthew 18:15
Top of Page
Top of Page