Matthew 25:45
New International Version
"He will reply, 'Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me.'

New Living Translation
"And he will answer, 'I tell you the truth, when you refused to help the least of these my brothers and sisters, you were refusing to help me.'

English Standard Version
Then he will answer them, saying, ‘Truly, I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me.’

Berean Study Bible
Then the King will answer, ‘Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for Me.’

New American Standard Bible
"Then He will answer them, 'Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.'

King James Bible
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

Holman Christian Standard Bible
"Then He will answer them, I assure you: Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for Me either.'

International Standard Version
Then he will say to them, 'I tell all of you with certainty, since you didn't do it for one of the least important of these, you didn't do it for me.'

NET Bible
Then he will answer them, 'I tell you the truth, just as you did not do it for one of the least of these, you did not do it for me.'

Aramaic Bible in Plain English
Then he will answer and he will say to them, 'Amen, I say to you, as much as you have not done to one of these little ones, neither have you done that to me.'

GOD'S WORD® Translation
"He will answer them, 'I can guarantee this truth: Whatever you failed to do for one of my brothers or sisters, no matter how unimportant [they seemed], you failed to do for me.'

Jubilee Bible 2000
Then he shall answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of my brothers, ye did it not to me.

King James 2000 Bible
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Since you did it not to one of the least of these, you did it not to me.

American King James Version
Then shall he answer them, saying, Truly I say to you, Inasmuch as you did it not to one of the least of these, you did it not to me.

American Standard Version
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.

Douay-Rheims Bible
Then he shall answer them, saying: Amen I say to you, as long as you did it not to one of these least, neither did you do it to me.

Darby Bible Translation
Then shall he answer them saying, Verily I say to you, Inasmuch as ye have not done it to one of these least, neither have ye done it to me.

English Revised Version
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.

Webster's Bible Translation
Then will he answer them, saying, Verily I say to you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

Weymouth New Testament
"But he will reply, "'In solemn truth I tell you that in so far as you withheld such services from one of the humblest of these, you withheld them from me.'

World English Bible
"Then he will answer them, saying, 'Most certainly I tell you, inasmuch as you didn't do it to one of the least of these, you didn't do it to me.'

Young's Literal Translation
Then shall he answer them, saying, Verily I say to you, Inasmuch as ye did it not to one of these, the least, ye did it not to me.

Mattheus 25:45 Afrikaans PWL
Dan sal Hy hulle antwoord en vir hulle sê: ‘Dit is waar, Ek sê vir julle, in die mate waarin julle dit nie gedoen het vir een van hierdie onbelangrikes nie, het julle dit ook nie vir My gedoen nie’

Mateu 25:45 Albanian
Atëherë ai do t'u përgjigjet atyre duke thënë: "Në të vërtetë ju them: sa herë nuk ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të vegjëlve, këtë nuk ma bëtë as edhe mua".

ﻣﺘﻰ 25:45 Arabic: Smith & Van Dyke
فيجيبهم قائلا الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 25:45 Armenian (Western): NT
Այն ատեն պիտի պատասխանէ անոնց. “Ճշմա՛րտապէս կ՚ըսեմ ձեզի. "Քանի ասոնց փոքրագոյններէն մէկուն չըրիք՝ ինծի՛ ալ չըրիք"”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  25:45 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan ihardetsiren draue, erraiten duela, Eguiaz diotsuet chipien hautaric bati eguin eztraucaçuen becembatean, niri-ere eztrautaçue eguin.

Dyr Mathäus 25:45 Bavarian
Drauf antwortt yr ien: 'Dös Aine sag i enk: Wasß für ainn von dene Minstn nit taan habtß, dös habtß aau mir verwaigert.'

Матей 25:45 Bulgarian
Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「那時王要回答他們,說:『我確實地告訴你們:你們沒有為我這些弟兄中最小的一個所做的事,也就是沒有為我做。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
“那时王要回答他们,说:‘我确实地告诉你们:你们没有为我这些弟兄中最小的一个所做的事,也就是没有为我做。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
王要回答說:『我實在告訴你們:這些事你們既不做在我這弟兄中一個最小的身上,就是不做在我身上了。』

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
王要回答说:‘我实在告诉你们:这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上,就是不做在我身上了。’

馬 太 福 音 25:45 Chinese Bible: Union (Traditional)
王 要 回 答 說 : 我 實 在 告 訴 你 們 , 這 些 事 你 們 既 不 做 在 我 這 弟 兄 中 一 個 最 小 的 身 上 , 就 是 不 做 在 我 身 上 了 。

馬 太 福 音 25:45 Chinese Bible: Union (Simplified)
王 要 回 答 说 : 我 实 在 告 诉 你 们 , 这 些 事 你 们 既 不 做 在 我 这 弟 兄 中 一 个 最 小 的 身 上 , 就 是 不 做 在 我 身 上 了 。

Evanðelje po Mateju 25:45 Croatian Bible
Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'

Matouš 25:45 Czech BKR
Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.

Matthæus 25:45 Danish
Da skal han svare dem og sige: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I ikke have gjort imod een af disse mindste, have I heller ikke gjort imod mig.

Mattheüs 25:45 Dutch Staten Vertaling
Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

Nestle Greek New Testament 1904
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Westcott and Hort 1881
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Greek Orthodox Church 1904
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Tischendorf 8th Edition
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε.

Stephanus Textus Receptus 1550
τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

Stephanus Textus Receptus 1550
τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τοτε αποκριθησεται αυτοις, λεγων, Αμην λεγω υμιν, εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων, ουδε εμοι εποιησατε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων αμην λεγω υμιν εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων των ελαχιστων ουδε εμοι εποιησατε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn Amēn legō hymin, eph’ hoson ouk epoiēsate heni toutōn tōn elachistōn, oude emoi epoiēsate.

tote apokrithesetai autois legon Amen lego hymin, eph’ hoson ouk epoiesate heni touton ton elachiston, oude emoi epoiesate.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn Amēn legō hymin, eph' hoson ouk epoiēsate heni toutōn tōn elachistōn, oude emoi epoiēsate.

tote apokrithesetai autois legon Amen lego hymin, eph' hoson ouk epoiesate heni touton ton elachiston, oude emoi epoiesate.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō umin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate

tote apokrithEsetai autois legOn amEn legO umin eph oson ouk epoiEsate eni toutOn tOn elachistOn oude emoi epoiEsate

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō umin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate

tote apokrithEsetai autois legOn amEn legO umin eph oson ouk epoiEsate eni toutOn tOn elachistOn oude emoi epoiEsate

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō umin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate

tote apokrithEsetai autois legOn amEn legO umin eph oson ouk epoiEsate eni toutOn tOn elachistOn oude emoi epoiEsate

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō umin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate

tote apokrithEsetai autois legOn amEn legO umin eph oson ouk epoiEsate eni toutOn tOn elachistOn oude emoi epoiEsate

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Westcott/Hort - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō umin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate

tote apokrithEsetai autois legOn amEn legO umin eph oson ouk epoiEsate eni toutOn tOn elachistOn oude emoi epoiEsate

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25:45 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tote apokrithēsetai autois legōn amēn legō umin eph oson ouk epoiēsate eni toutōn tōn elachistōn oude emoi epoiēsate

tote apokrithEsetai autois legOn amEn legO umin eph oson ouk epoiEsate eni toutOn tOn elachistOn oude emoi epoiEsate

Máté 25:45 Hungarian: Karoli
Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.

La evangelio laŭ Mateo 25:45 Esperanto
Tiam li respondos al ili, dirante:Vere mi diras al vi:Kiom vi ne faris al unu el cxi tiuj la plej malgrandaj, tiom vi ne faris al mi.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 25:45 Finnish: Bible (1776)
Silloin hän vastaa heitä, sanoen: totisesti sanon minä teille, mitä ette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sitä ette tehneet minulle.

Matthieu 25:45 French: Darby
Alors il leur repondra, disant: En verite, je vous dis: En tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi.

Matthieu 25:45 French: Louis Segond (1910)
Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites.

Matthieu 25:45 French: Martin (1744)
Alors il leur répondra, en disant : en vérité je vous dis, que parce que vous n'avez point fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez point fait aussi.

Matthaeus 25:45 German: Modernized
Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.

Matthaeus 25:45 German: Luther (1912)
Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.

Matthaeus 25:45 German: Textbibel (1899)
Hierauf wird er ihnen antworten: wahrlich, ich sage euch, so viel ihr nicht gethan habt einem von diesen Geringsten, habt ihr auch mir nicht gethan.

Matteo 25:45 Italian: Riveduta Bible (1927)
Allora risponderà loro, dicendo: In verità vi dico che in quanto non l’avete fatto ad uno di questi minimi, non l’avete fatto neppure a me.

Matteo 25:45 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Allora egli risponderà loro, dicendo: Io vi dico in verità, che in quanto non l’avete fatto ad uno di questi minimi, nè anche l’avete fatto a me.

MATIUS 25:45 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Kemudian Raja itu akan menjawab, serta bersabda kepada mereka itu: Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa barang sebagaimana yang tiada kamu perbuat kepada seorang daripada orang yang terlebih hina ini, maka tiada juga perbuatan kamu kepada-Ku.

Matthew 25:45 Kabyle: NT
Nețța a sen-d-yerr : A wen-iniɣ tideț : yal tikkelt i deg ur texdimem ara ayagi i yiwen seg imecṭuḥen-agi, i nekk iwumi ur t-texdimem ara.

마태복음 25:45 Korean
이에 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니

Matthaeus 25:45 Latin: Vulgata Clementina
Tunc respondebit illis, dicens : Amen dico vobis : Quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis.

Sv. Matejs 25:45 Latvian New Testament
Tad Viņš atbildēs tiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man neesat darījuši.

Evangelija pagal Matà 25:45 Lithuanian
Tada Jis atsakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam šitų mažiausiųjų, man nepadarėte’.

Matthew 25:45 Maori
Ko reira whakahoki ai ia ki a ratou, mea ai, He pono taku e mea nei ki a koutou, I te mea kihai nei i meatia e koutou ki tetahi o nga nonohi rawa nei, ina, kihai i meatia ki ahau.

Matteus 25:45 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da skal han svare dem og si: Sannelig sier jeg eder: Hvad I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot mig.

Mateo 25:45 Spanish: La Biblia de las Américas
El entonces les responderá, diciendo: ``En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a mí lo hicisteis.

Mateo 25:45 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"El entonces les responderá: 'En verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a Mí lo hicieron.'

Mateo 25:45 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.

Mateo 25:45 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis á uno de estos pequeñitos, ni á mí lo hicisteis.

Mateo 25:45 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis.

Mateus 25:45 Bíblia King James Atualizada Português
Então o Rei lhes sentenciará: ‘Com toda a certeza vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer’.

Mateus 25:45 Portugese Bible
Ao que lhes responderá: Em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim.   

Matei 25:45 Romanian: Cornilescu
Şi El, drept răspuns, le va zice: ,Adevărat vă spun că, oridecîteori n'aţi făcut aceste lucruri unuia dintr'aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.`

От Матфея 25:45 Russian: Synodal Translation (1876)
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

От Матфея 25:45 Russian koi8r
Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

Matthew 25:45 Shuar New Testament
`Wi Uunt Akupin asan tiartatjai "Nekasan Tßjarme, Ashφ Wφi shuar, pΘejchachisha waitnentrachmarum nui Winiasha T·rutachuitrume" tiartatjai.

Matteus 25:45 Swedish (1917)
Då skall han svara dem och säga: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig.'

Matayo 25:45 Swahili NT
Naye atawajibu, Nawaambieni kweli, kila mlipokataa kumtendea mambo haya mmojawapo wa hawa wadogo, mlikataa kunitendea mimi.

Mateo 25:45 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung magkagayo'y sila'y sasagutin niya, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin.

Ǝlinjil wa n Matta 25:45 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝddi a dasan-z-anna: Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as, dad zamas wǝr tǝgem aratan win di y iyyanda daɣ win ǝknanen tǝmmǝdrǝyt di, wǝdi nak iman-in as tu-wǝr-tǝgem.

มัทธิว 25:45 Thai: from KJV
เมื่อนั้นพระองค์จะตรัสตอบเขาว่า `เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านมิได้กระทำแก่ผู้ต่ำต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ ก็เหมือนท่านมิได้กระทำแก่เรา'

Matta 25:45 Turkish
‹‹Kral da onlara şu yanıtı verecek: ‹Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.›

Матей 25:45 Ukrainian: NT
Озветь ся тодї до них і промовить, глаголючи: Істино глаголю вам: Скільки раз не чинили ви сього одному з сих найменших, і менї не чинили.

Matthew 25:45 Uma New Testament
Pai' Aku' Magau', kutompoi' -ra: `Bona ni'inca: apa' uma-koina nitulungi-ra tauna to kedi' tuwu' -ra tohe'i-era lau, batua-na, Aku' -mi to uma nitulungi tetu-e.'

Ma-thi-ô 25:45 Vietnamese (1934)
Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa.

Matthew 25:44
Top of Page
Top of Page