Romans 9:17
New International Version
For Scripture says to Pharaoh: "I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you and that my name might be proclaimed in all the earth."

New Living Translation
For the Scriptures say that God told Pharaoh, "I have appointed you for the very purpose of displaying my power in you and to spread my fame throughout the earth."

English Standard Version
For the Scripture says to Pharaoh, “For this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth.”

Berean Study Bible
For the Scripture says to Pharaoh: “I raised you up for this very purpose, that I might display My power in you, and that My name might be proclaimed in all the earth.”

New American Standard Bible
For the Scripture says to Pharaoh, "FOR THIS VERY PURPOSE I RAISED YOU UP, TO DEMONSTRATE MY POWER IN YOU, AND THAT MY NAME MIGHT BE PROCLAIMED THROUGHOUT THE WHOLE EARTH."

King James Bible
For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.

Holman Christian Standard Bible
For the Scripture tells Pharaoh: I raised you up for this reason so that I may display My power in you and that My name may be proclaimed in all the earth.

International Standard Version
For the Scripture says about Pharaoh, "I have raised you up for this very purpose, to demonstrate my power through you and that my name might be proclaimed in all the earth."

NET Bible
For the scripture says to Pharaoh: "For this very purpose I have raised you up, that I may demonstrate my power in you, and that my name may be proclaimed in all the earth."

Aramaic Bible in Plain English
For he said in the Scriptures to Pharaoh, “For this I have raised you up, that I may show my power with you, and that my name may be declared in the whole Earth.”

GOD'S WORD® Translation
For example, Scripture says to Pharaoh, "I put you here for this reason: to demonstrate my power through you and to spread my name throughout the earth."

Jubilee Bible 2000
For the scripture saith of Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee and that my name might be declared throughout all the earth.

King James 2000 Bible
For the scripture says unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be declared throughout all the earth.

American King James Version
For the scripture said to Pharaoh, Even for this same purpose have I raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be declared throughout all the earth.

American Standard Version
For the scripture saith unto Pharaoh, For this very purpose did I raise thee up, that I might show in thee my power, and that my name might be published abroad in all the earth.

Douay-Rheims Bible
For the scripture saith to Pharao: To this purpose have I raised thee, that I may shew my power in thee, and that my name may be declared throughout all the earth.

Darby Bible Translation
For the scripture says to Pharaoh, For this very thing I have raised thee up from amongst [men], that I might thus shew in thee my power, and so that my name should be declared in all the earth.

English Revised Version
For the scripture saith unto Pharaoh, For this very purpose did I raise thee up, that I might shew in thee my power, and that my name might be published abroad in all the earth.

Webster's Bible Translation
For the scripture saith to Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.

Weymouth New Testament
"It is for this very purpose that I have lifted you so high--that I may make manifest in you My power, and that My name may be proclaimed far and wide in all the earth."

World English Bible
For the Scripture says to Pharaoh, "For this very purpose I caused you to be raised up, that I might show in you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth."

Young's Literal Translation
for the Writing saith to Pharaoh -- 'For this very thing I did raise thee up, that I might shew in thee My power, and that My name might be declared in all the land;'

Romeine 9:17 Afrikaans PWL
want Hy sê in die Skrif vir Farao: “Om hierdie rede het Ek jou laat opstaan sodat Ek in jou My krag kan wys en sodat My Karakter en Outoriteit (Naam) bekend gemaak kan word op die hele aarde.”

Romakëve 9:17 Albanian
Sepse Shkrimi i thotë Faraonit: ''Pikërisht për këtë gjë të ngrita, që të tregoj te ti fuqinë time dhe që të shpallet emri im mbi mbarë dheun''.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 9:17 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 9:17 Armenian (Western): NT
Քանի որ Գիրքը կ՚ըսէ Փարաւոնի. «Բարձրացուցի քեզ, որպէսզի իմ զօրութիւնս ցոյց տամ քու միջոցովդ, եւ իմ անունս հռչակուի ամբողջ երկրին մէջ»:

Romanoetara. 9:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen badiotsa Scripturác Pharaori, Hunetacotz ber suscitatu aut, eracuts deçadançát hitan neure botherea, eta denuntia dadinçát ene icena lur gucian.

D Roemer 9:17 Bavarian
In dyr Schrift werd yn n Färgn gsait: "Grad zo dönn haan i di ja auftrüeblt, däß i an dir mein Macht zaig und däß auf dyr gantzn Welt mein Nam verkünddt werd."

Римляни 9:17 Bulgarian
Защото писанието казва на Фараона: "Именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата Си, и да се прочуе името Ми по целия свят".

中文標準譯本 (CSB Traditional)
原來經上有話對法老說:「我興起你,正是為此:好讓我藉著你來顯出我的大能,使我的名傳遍天下。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
原来经上有话对法老说:“我兴起你,正是为此:好让我藉着你来显出我的大能,使我的名传遍天下。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為經上有話向法老說:「我將你興起來,特要在你身上彰顯我的權能,並要使我的名傳遍天下。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为经上有话向法老说:“我将你兴起来,特要在你身上彰显我的权能,并要使我的名传遍天下。”

羅 馬 書 9:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 經 上 有 話 向 法 老 說 : 我 將 你 興 起 來 , 特 要 在 你 身 上 彰 顯 我 的 權 能 , 並 要 使 我 的 名 傳 遍 天 下 。

羅 馬 書 9:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 经 上 有 话 向 法 老 说 : 我 将 你 兴 起 来 , 特 要 在 你 身 上 彰 显 我 的 权 能 , 并 要 使 我 的 名 传 遍 天 下 。

Poslanica Rimljanima 9:17 Croatian Bible
Jer Pismo veli faraonu: Zato te upravo podigoh da na tebi pokažem svoju moć i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.

Římanům 9:17 Czech BKR
Nebo dí Písmo faraonovi: Proto jsem vzbudil tebe, abych na tobě ukázal moc svou a aby rozhlášeno bylo jméno mé po vší zemi.

Romerne 9:17 Danish
Thi Skriften siger til Farao: »Netop derfor lod jeg dig fremstaa, for at jeg kunde vise min Magt paa dig, og for at mit Navn skulde forkyndes paa hele Jorden.«

Romeinen 9:17 Dutch Staten Vertaling
Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.

Nestle Greek New Testament 1904
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

Westcott and Hort 1881
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

Greek Orthodox Church 1904
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

Tischendorf 8th Edition
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ.

Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη

Stephanus Textus Receptus 1550
λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λεγει γαρ η γραφη τω Φαραω οτι Εις αυτο τουτο εξηγειρα σε, οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου, και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
legei gar hē graphē tō Pharaō hoti Eis auto touto exēgeira se, hopōs endeixōmai en soi tēn dynamin mou, kai hopōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē.

legei gar he graphe to Pharao hoti Eis auto touto exegeira se, hopos endeixomai en soi ten dynamin mou, kai hopos diangele to onoma mou en pase te ge.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
legei gar hē graphē tō Pharaō hoti Eis auto touto exēgeira se hopōs endeixōmai en soi tēn dynamin mou, kai hopōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē.

legei gar he graphe to Pharao hoti Eis auto touto exegeira se hopos endeixomai en soi ten dynamin mou, kai hopos diangele to onoma mou en pase te ge.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dunamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē

legei gar E graphE tO pharaO oti eis auto touto exEgeira se opOs endeixOmai en soi tEn dunamin mou kai opOs diangelE to onoma mou en pasE tE gE

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dunamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē

legei gar E graphE tO pharaO oti eis auto touto exEgeira se opOs endeixOmai en soi tEn dunamin mou kai opOs diangelE to onoma mou en pasE tE gE

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dunamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē

legei gar E graphE tO pharaO oti eis auto touto exEgeira se opOs endeixOmai en soi tEn dunamin mou kai opOs diangelE to onoma mou en pasE tE gE

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dunamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē

legei gar E graphE tO pharaO oti eis auto touto exEgeira se opOs endeixOmai en soi tEn dunamin mou kai opOs diangelE to onoma mou en pasE tE gE

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:17 Westcott/Hort - Transliterated
legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dunamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē

legei gar E graphE tO pharaO oti eis auto touto exEgeira se opOs endeixOmai en soi tEn dunamin mou kai opOs diangelE to onoma mou en pasE tE gE

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
legei gar ē graphē tō pharaō oti eis auto touto exēgeira se opōs endeixōmai en soi tēn dunamin mou kai opōs diangelē to onoma mou en pasē tē gē

legei gar E graphE tO pharaO oti eis auto touto exEgeira se opOs endeixOmai en soi tEn dunamin mou kai opOs diangelE to onoma mou en pasE tE gE

Rómaiakhoz 9:17 Hungarian: Karoli
Mert azt mondja az írás a Faraónak, hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.

Al la romanoj 9:17 Esperanto
CXar la Skribo diras al Faraono:Nur por tio Mi vin konservis, ke Mi montru sur vi Mian forton, kaj por ke oni rakontu pri Mia nomo sur la tuta tero.

Kirje roomalaisille 9:17 Finnish: Bible (1776)
Sillä Raamattu sanoo Pharaolle: juuri sentähden olen minä sinun herättänyt, osoittaakseni minun voimani sinussa, että minun nimeni kaikessa maassa julistettaisiin.

Romains 9:17 French: Darby
Car l'ecriture dit au Pharaon: C'est pour cela meme que je t'ai suscite, pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publie dans toute la terre.

Romains 9:17 French: Louis Segond (1910)
Car l'Ecriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.

Romains 9:17 French: Martin (1744)
Car l'Ecriture dit à Pharaon : je t'ai fait subsister dans le but de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon Nom soit publié dans toute la terre.

Roemer 9:17 German: Modernized
Denn die Schrift sagt zu Pharao: Eben darum hab' ich dich erweckt, daß ich an dir meine Macht erzeige, auf daß mein Name verkündiget werde in allen Landen.

Roemer 9:17 German: Luther (1912)
Denn die Schrift sagt zum Pharao: "Ebendarum habe ich dich erweckt, daß ich an dir meine Macht erzeige, auf daß mein Name verkündigt werde in allen Landen."

Roemer 9:17 German: Textbibel (1899)
Sagt doch die Schrift zu Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, um an dir meine Macht zu zeigen, und meinen Namen kund zu geben auf der ganzen Erde.

Romani 9:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché la Scrittura dice a Faraone: Appunto per questo io t’ho suscitato: per mostrare in te la mia potenza, e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra.

Romani 9:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè la scrittura dice a Faraone: Per questo stesso ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza, ed acciocchè il mio nome sia predicato per tutta la terra.

ROMA 9:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena Alkitab menyatakan kepada Firaun: Bahwa sebab itulah Aku menegakkan engkau, supaya Aku menunjukkan kodrat-Ku di dalam dirimu, dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di dalam seluruh dunia ini.

Romans 9:17 Kabyle: NT
Anda nniḍen di tira iqedsen Sidi Ṛebbi yenna i Ferɛun agellid n Maṣer : Sbeddeɣ-k d agellid ameqqran iwakken a d-sbeggneɣ tazmert-iw deg-ek, s wakka di ddunit meṛṛa ad issinen belli d nekk i d Illu.

로마서 9:17 Korean
성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이로라 하셨으니

Romanos 9:17 Latin: Vulgata Clementina
Dicit enim Scriptura Pharaoni : Quia in hoc ipsum excitavi te, ut ostendam in te virtutem meam : et ut annuntietur nomen meum in universa terra.

Romiešiem 9:17 Latvian New Testament
Jo Raksti saka faraonam: Tāpēc es tevi iecēlu, lai pie tevis parādītu savu spēku un lai mans vārds tiktu pasludināts visai pasaulei.

Laiðkas romieèiams 9:17 Lithuanian
Juk Raštas faraonui sako: “Aš iškėliau tave, kad parodyčiau savo jėgą tau ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje”.

Romans 9:17 Maori
E mea nei hoki te karaipiture ki a Parao, Mo konei pu ano koe i whakaarahia ai e ahau, kia ai koe hei whakakite i toku kaha, kia korerotia hoki toku ingoa ki te whenua katoa.

Romerne 9:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For Skriften sier til Farao: Just til dette opreiste jeg dig at jeg kunde vise min makt på dig, og at mitt navn kunde bli kunngjort over all jorden.

Romanos 9:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque la Escritura dice a Faraón: PARA ESTO MISMO TE HE LEVANTADO, PARA DEMOSTRAR MI PODER EN TI, Y PARA QUE MI NOMBRE SEA PROCLAMADO POR TODA LA TIERRA.

Romanos 9:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque la Escritura dice a Faraón: "PARA ESTO MISMO TE HE LEVANTADO, PARA DEMOSTRAR MI PODER EN TI, Y PARA QUE MI NOMBRE SEA PROCLAMADO POR TODA LA TIERRA."

Romanos 9:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra.

Romanos 9:17 Spanish: Reina Valera 1909
Porque la Escritura dice de Faraón: Que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.

Romanos 9:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque la Escritura dice de Faraón: Que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi Nombre sea anunciado por toda la tierra.

Romanos 9:17 Bíblia King James Atualizada Português
Pois diz a Escritura ao faraó: “Eu o levantei exatamente com esse propósito: revelar em ti o meu poder, e para que o meu Nome seja proclamado por toda a terra.

Romanos 9:17 Portugese Bible
Pois diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei: para em ti mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra.   

Romani 9:17 Romanian: Cornilescu
Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: ,,Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea, şi pentruca Numele Meu să fie vestit în tot pămîntul.``

К Римлянам 9:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я ипоставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.

К Римлянам 9:17 Russian koi8r
Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.

Romans 9:17 Shuar New Testament
Ataksha Yus-Papininum tawai "Yus Ejiptu nunka akupniurin Tφmiayi "Amijiai Ashφ nunkanam winia kakarmarun nekaawarat tusan uunt akupniun awajsamjame" Tφmiayi" tawai.

Romabrevet 9:17 Swedish (1917)
Ty skriften säger till Farao: »Just därtill har jag låtit dig uppstå, att jag skall visa min makt på dig, och att mitt namn skall varda förkunnat på hela jorden.»

Warumi 9:17 Swahili NT
Maana Maandiko Matakatifu yasema hivi kwa Farao: "Nilikufanya mfalme ili kwa njia yako, uwezo wangu ujulikane, na jina langu litangazwe popote duniani."

Mga Taga-Roma 9:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, Dahil sa layong ito, ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangala'y maitanyag sa buong lupa.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 9:17 Tawallamat Tamajaq NT
s ǝnta a innan i Firɣawna daɣ Ǝlkǝttaban: «Ǝnǝy! Ǝkfeq-qay almaqam fǝl ad assakna tarna-nin ǝs tarrayt-nak, tagu masnat fǝl esǝm-in daɣ ǝddǝnet ketnet.»

โรม 9:17 Thai: from KJV
เพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า `เพราะเหตุนี้เองเราให้เจ้ามีตำแหน่งสูง ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทั่วโลก'

Romalılar 9:17 Turkish
Tanrı Kutsal Yazıda firavuna şöyle diyor: ‹‹Gücümü senin aracılığınla göstermek Ve adımı bütün dünyada duyurmak için Seni yükselttim.››

Римляни 9:17 Ukrainian: NT
Глаголе бо писанне й Фараонові: Що на се іменно підняв я тебе, щоб показати на тобі силу мою, і щоб звістилось імя мов по всій землі.

Romans 9:17 Uma New Testament
Kiwoi wo'o lolita Alata'ala hi Firaun, magau' tana' Mesir owi, to mpo'uli': "Ku'ongko' -ko jadi' magau' hante hanyala lau-wadi patuju-ku: bona ngkai pesapuaka-nu kupopohiloi kabaraka' -ku, alaa-na mpai' hanga' -ku rapomobohe hi humalili' dunia'."

Roâ-ma 9:17 Vietnamese (1934)
Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất.

Romans 9:16
Top of Page
Top of Page