PRAXEIS 10
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1anēr de tis en kaisareia onomati kornēlios ekatontarchēs ek speirēs tēs kaloumenēs italikēs 2eusebēs kai phoboumenos ton theon sun panti tō oikō autou poiōn eleēmosunas pollas tō laō kai deomenos tou theou diapantos 3eiden en oramati phanerōs ōsei peri ōran enatēn tēs ēmeras angelon tou theou eiselthonta pros auton kai eiponta autō kornēlie 4o de atenisas autō kai emphobos genomenos eipen ti estin kurie eipen de autō ai proseuchai sou kai ai eleēmosunai sou anebēsan eis mnēmosunon emprosthen tou theou 5kai nun pempson andras eis ioppēn kai metapempsai simōna tina os epikaleitai petros 6outos xenizetai para tini simōni bursei ō estin oikia para thalassan 7ōs de apēlthen o angelos o lalōn autō phōnēsas duo tōn oiketōn kai stratiōtēn eusebē tōn proskarterountōn autō 8kai exēgēsamenos apanta autois apesteilen autous eis tēn ioppēn

9tē de epaurion odoiporountōn autōn kai tē polei engizontōn anebē petros epi to dōma proseuxasthai peri ōran ektēn 10egeneto de prospeinos kai ēthelen geusasthai paraskeuazontōn de autōn egeneto ep auton ekstasis 11kai theōrei ton ouranon aneōgmenon kai katabainon skeuos ti ōs othonēn megalēn tessarsin archais kathiemenon epi tēs gēs 12en ō upērchen panta ta tetrapoda kai erpeta tēs gēs kai peteina tou ouranou 13kai egeneto phōnē pros auton anastas petre thuson kai phage 14o de petros eipen mēdamōs kurie oti oudepote ephagon pan koinon kai akatharton 15kai phōnē palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen su mē koinou 16touto de egeneto epi tris kai euthus anelēmphthē to skeuos eis ton ouranon

17ōs de en eautō diēporei o petros ti an eiē to orama o eiden idou oi andres oi apestalmenoi upo tou kornēliou dierōtēsantes tēn oikian tou simōnos epestēsan epi ton pulōna 18kai phōnēsantes epunthanonto ei simōn o epikaloumenos petros enthade xenizetai 19tou de petrou dienthumoumenou peri tou oramatos eipen to pneuma autō idou andres zētountes se 20alla anastas katabēthi kai poreuou sun autois mēden diakrinomenos oti egō apestalka autous 21katabas de petros pros tous andras eipen idou egō eimi on zēteite tis ē aitia di ēn pareste 22oi de eipan kornēlios ekatontarchēs anēr dikaios kai phoboumenos ton theon marturoumenos te upo olou tou ethnous tōn ioudaiōn echrēmatisthē upo angelou agiou metapempsasthai se eis ton oikon autou kai akousai rēmata para sou 23eiskalesamenos oun autous exenisen tē de epaurion anastas exēlthen sun autois kai tines tōn adelphōn tōn apo ioppēs sunēlthon autō

24tē de epaurion eisēlthen eis tēn kaisarian o de kornēlios ēn prosdokōn autous sunkalesamenos tous sungeneis autou kai tous anankaious philous 25ōs de egeneto tou eiselthein ton petron sunantēsas autō o kornēlios pesōn epi tous podas prosekunēsen 26o de petros ēgeiren auton legōn anastēthi kai egō autos anthrōpos eimi 27kai sunomilōn autō eisēlthen kai euriskei sunelēluthotas pollous 28ephē te pros autous umeis epistasthe ōs athemiton estin andri ioudaiō kollasthai ē proserchesthai allophulō kamoi edeixen o theos mēdena koinon ē akatharton legein anthrōpon 29dio kai anantirrētōs ēlthon metapemphtheis punthanomai oun tini logō metepempsasthe me

30kai o kornēlios ephē apo tetartēs ēmeras mechri tautēs tēs ōras ēmēn tēn enatēn proseuchomenos en tō oikō mou kai idou anēr estē enōpion mou en esthēti lampra 31kai phēsin kornēlie eisēkousthē sou ē proseuchē kai ai eleēmosunai sou emnēsthēsan enōpion tou theou 32pempson oun eis ioppēn kai metakalesai simōna os epikaleitai petros outos xenizetai en oikia simōnos burseōs para thalassan 33exautēs oun epempsa pros se su te kalōs epoiēsas paragenomenos nun oun pantes ēmeis enōpion tou theou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou kuriou

34anoixas de petros to stoma eipen ep alētheias katalambanomai oti ouk estin prosōpolēmptēs o theos 35all en panti ethnei o phoboumenos auton kai ergazomenos dikaiosunēn dektos autō estin 36ton logon on apesteilen tois uiois israēl euangelizomenos eirēnēn dia iēsou christou outos estin pantōn kurios 37umeis oidate to genomenon rēma kath olēs tēs ioudaias arxamenos apo tēs galilaias meta to baptisma o ekēruxen iōannēs 38iēsoun ton apo nazareth ōs echrisen auton o theos pneumati agiō kai dunamei os diēlthen euergetōn kai iōmenos pantas tous katadunasteuomenous upo tou diabolou oti o theos ēn met autou 39kai ēmeis martures pantōn ōn epoiēsen en te tē chōra tōn ioudaiōn kai en ierousalēm on kai aneilan kremasantes epi xulou 40touton o theos ēgeiren en tē tritē ēmera kai edōken auton emphanē genesthai 41ou panti tō laō alla martusin tois prokecheirotonēmenois upo tou theou ēmin oitines sunephagomen kai sunepiomen autō meta to anastēnai auton ek nekrōn 42kai parēngeilen ēmin kēruxai tō laō kai diamarturasthai oti autos estin o ōrismenos upo tou theou kritēs zōntōn kai nekrōn 43toutō pantes oi prophētai marturousin aphesin amartiōn labein dia tou onomatos autou panta ton pisteuonta eis auton

44eti lalountos tou petrou ta rēmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon 45kai exestēsan oi ek peritomēs pistoi osoi sunēlthan tō petrō oti kai epi ta ethnē ē dōrea tou agiou pneumatos ekkechutai 46ēkouon gar autōn lalountōn glōssais kai megalunontōn ton theon tote apekrithē petros 47mēti to udōr dunatai kōlusai tis tou mē baptisthēnai toutous oitines to pneuma to agion elabon ōs kai ēmeis 48prosetaxen de autous en tō onomati iēsou christou baptisthēnai tote ērōtēsan auton epimeinai ēmeras tinas

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Acts 9
Top of Page
Top of Page