PRAXEIS 28
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1kai diasōthentes tote epegnōmen oti melitē ē nēsos kaleitai 2oi te barbaroi pareichan ou tēn tuchousan philanthrōpian ēmin apsantes gar puran proselabonto pantas ēmas dia ton ueton ton ephestōta kai dia to psuchos 3sustrepsantos de tou paulou phruganōn ti plēthos kai epithentos epi tēn puran echidna apo tēs thermēs exelthousa kathēpsen tēs cheiros autou 4ōs de eidon oi barbaroi kremamenon to thērion ek tēs cheiros autou pros allēlous elegon pantōs phoneus estin o anthrōpos outos on diasōthenta ek tēs thalassēs ē dikē zēn ouk eiasen 5o men oun apotinaxas to thērion eis to pur epathen ouden kakon 6oi de prosedokōn auton mellein pimprasthai ē katapiptein aphnō nekron epi polu de autōn prosdokōntōn kai theōrountōn mēden atopon eis auton ginomenon metaballomenoi elegon auton einai theon

7en de tois peri ton topon ekeinon upērchen chōria tō prōtō tēs nēsou onomati popliō os anadexamenos ēmas treis ēmeras philophronōs exenisen 8egeneto de ton patera tou popliou puretois kai dusenteriō sunechomenon katakeisthai pros on o paulos eiselthōn kai proseuxamenos epitheis tas cheiras autō iasato auton 9toutou de genomenou kai oi loipoi oi en tē nēsō echontes astheneias prosērchonto kai etherapeuonto 10oi kai pollais timais etimēsan ēmas kai anagomenois epethento ta pros tas chreias

11meta de treis mēnas anēchthēmen en ploiō parakecheimakoti en tē nēsō alexandrinō parasēmō dioskourois 12kai katachthentes eis surakousas epemeinamen ēmeras treis 13othen perielthontes katēntēsamen eis rēgion kai meta mian ēmeran epigenomenou notou deuteraioi ēlthomen eis potiolous 14ou eurontes adelphous pareklēthēmen par autois epimeinai ēmeras epta kai outōs eis tēn rōmēn ēlthamen 15kakeithen oi adelphoi akousantes ta peri ēmōn ēlthan eis apantēsin ēmin achri appiou phorou kai triōn tabernōn ous idōn o paulos eucharistēsas tō theō elabe tharsos

16ote de eisēlthomen eis tēn rōmēn epetrapē tō paulō menein kath eauton sun tō phulassonti auton stratiōtē

17egeneto de meta ēmeras treis sunkalesasthai auton tous ontas tōn ioudaiōn prōtous sunelthontōn de autōn elegen pros autous egō andres adelphoi ouden enantion poiēsas tō laō ē tois ethesi tois patrōois desmios ex ierosolumōn paredothēn eis tas cheiras tōn rōmaiōn 18oitines anakrinantes me eboulonto apolusai dia to mēdemian aitian thanatou uparchein en emoi 19antilegontōn de tōn ioudaiōn ēnankasthēn epikalesasthai kaisara ouch ōs tou ethnous mou echōn ti katēgorein 20dia tautēn oun tēn aitian parekalesa umas idein kai proslalēsai eineken gar tēs elpidos tou israēl tēn alusin tautēn perikeimai 21oi de pros auton eipan ēmeis oute grammata peri sou edexametha apo tēs ioudaias oute paragenomenos tis tōn adelphōn apēngeilen ē elalēsen ti peri sou ponēron 22axioumen de para sou akousai a phroneis peri men gar tēs aireseōs tautēs gnōston ēmin estin oti pantachou antilegetai

23taxamenoi de autō ēmeran ēlthon pros auton eis tēn xenian pleiones ois exetitheto diamarturomenos tēn basileian tou theou peithōn te autous peri tou iēsou apo te tou nomou mōuseōs kai tōn prophētōn apo prōi eōs esperas 24kai oi men epeithonto tois legomenois oi de ēpistoun 25asumphōnoi te ontes pros allēlous apeluonto eipontos tou paulou rēma en oti kalōs to pneuma to agion elalēsen dia ēsaiou tou prophētou pros tous pateras umōn

26legōn poreuthēti pros ton laon touton kai eipon akoē akousete kai ou mē sunēte kai blepontes blepsete kai ou mē idēte

27epachunthē gar ē kardia tou laou toutou kai tois ōsin bareōs ēkousan kai tous ophthalmous autōn ekammusan mēpote idōsin tois ophthalmois kai tois ōsin akousōsin kai tē kardia sunōsin kai epistrepsōsin kai iasomai autous

28gnōston oun estō umin oti tois ethnesin apestalē touto to sōtērion tou theou autoi kai akousontai

30enemeinen de dietian olēn en idiō misthōmati kai apedecheto pantas tous eisporeuomenous pros auton 31kērussōn tēn basileian tou theou kai didaskōn ta peri tou kuriou iēsou meta pasēs parrēsias akōlutōskai tous loipous ous men epi sanisin ous de epi tinōn tōn apo tou ploiou kai outōs egeneto pantas diasōthēnai epi tēn gēn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Acts 27
Top of Page
Top of Page