2 Corinthians 2:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]
To whomeverRelPro-DMS
1161 [e]δέ
de
nowConj
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
5483 [e]χαρίζεσθε,
charizesthe
you forgive,V-PIM/P-2P
2504 [e]κἀγώ·
kagō
I also ;PPro-N1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1473 [e]ἐγὼ
egō
I,PPro-N1S
3739 [e]
ho
to whomRelPro-ANS
5483 [e]κεχάρισμαι,
kecharismai
I have forgiven,V-RIM/P-1S
1487 [e]εἴ
ei
ifConj
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
5483 [e]κεχάρισμαι,
kecharismai
I have forgiven,V-RIM/P-1S
1223 [e]δι’
di’
[it is] for the sake ofPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4383 [e]προσώπῳ
prosōpō
[the] personN-DNS
5547 [e]Χριστοῦ,
Christou
of Christ,N-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: Nestle 1904
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι' ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι' ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ᾯ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι, ᾧ κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ χριστοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι ᾧ κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, κἀγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ ὃ κεχάρισμαι, εἴ τι κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, καὶ ἐγώ· καὶ γὰρ ἐγὼ εἴ τι κεχάρισμαι, ὧ κεχάρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 2:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ᾧ δέ τι χαρίζεσθε καὶ ἐγὼ καὶ γὰρ ἐγώ· εἴ τι κεχάρισμαι ᾧ κεχάρισμαι δι' ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ

2 Corinthians 2:10 Hebrew Bible
ואיש אשר תסלחו לו אסלח לו גם אני כי גם אנכי אם סלחתי דבר סלחתי לו למענכם בפני המשיח׃

2 Corinthians 2:10 Aramaic NT: Peshitta
ܠܡܢ ܕܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܦ ܐܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܫܒܩܬ ܠܡܢ ܕܫܒܩܬ ܡܛܠܬܟܘܢ ܗܘ ܫܒܩܬ ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But one whom you forgive anything, I forgive also; for indeed what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for your sakes in the presence of Christ,

King James Bible
To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ;

Holman Christian Standard Bible
If you forgive anyone, I do too. For what I have forgiven--if I have forgiven anything--it is for you in the presence of Christ.
Treasury of Scripture Knowledge

whom ye.

2 Corinthians 5:20 Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech …

Matthew 18:18 Truly I say to you, Whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven…

John 20:23 Whose soever sins you remit, they are remitted to them; and whose …

1 Corinthians 5:4 In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, …

person. or, sight.

Links
2 Corinthians 2:102 Corinthians 2:10 NIV2 Corinthians 2:10 NLT2 Corinthians 2:10 ESV2 Corinthians 2:10 NASB2 Corinthians 2:10 KJV2 Corinthians 2:10 Bible Apps2 Corinthians 2:10 Biblia Paralela2 Corinthians 2:10 Chinese Bible2 Corinthians 2:10 French Bible2 Corinthians 2:10 German BibleBible Hub
2 Corinthians 2:9
Top of Page
Top of Page