δι'
Englishman's Concordance
δι' (di') — 148 Occurrences

Matthew 2:12 Prep
GRK: πρὸς Ἡρῴδην δι' ἄλλης ὁδοῦ
KJV: their own country another way.
INT: to Herod by another route

Matthew 7:13 Prep
GRK: οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς
NAS: are many who enter through it.
KJV: which go in thereat:
INT: they who enter through it

Matthew 12:43 Prep
GRK: ἀνθρώπου διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων
NAS: it passes through waterless
KJV: a man, he walketh through dry places,
INT: man it goes through waterless places

Matthew 18:7 Prep
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ δι' οὗ τὸ
NAS: to that man through whom
KJV: by whom the offence
INT: the man by whom the

Matthew 26:24 Prep
GRK: ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ
KJV: unto that man by whom the Son
INT: the man to that by whom the

Matthew 27:19 Prep
GRK: κατ' ὄναρ δι' αὐτόν
NAS: greatly in a dream because of Him.
KJV: in a dream because of him.
INT: in a dream because of him

Mark 2:1 Prep
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ δι' ἡμερῶν ἠκούσθη
NAS: several days afterward, it was heard
KJV: into Capernaum after [some] days; and
INT: into Capernaum after [some] days it was heard

Mark 14:21 Prep
GRK: ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ ὁ
KJV: to that man by whom the Son
INT: man that by whom the

Mark 16:20 Prep
GRK: δύσεως ἐξαπέστειλεν δι' αὐτῶν τὸ
INT: west sent out through them the

Luke 5:5 Prep
GRK: εἶπεν Ἐπιστάτα δι' ὅλης νυκτὸς
INT: said Master through whole night

Luke 8:47 Prep
GRK: προσπεσοῦσα αὐτῷ δι' ἣν αἰτίαν
NAS: the reason why she had touched
KJV: all the people for what cause
INT: having fallen down before him for what cause

Luke 11:24 Prep
GRK: ἀνθρώπου διέρχεται δι' ἀνύδρων τόπων
NAS: it passes through waterless
KJV: a man, he walketh through dry places,
INT: man it goes through waterless places

Luke 17:1 Prep
GRK: πλὴν οὐαὶ δι' οὗ ἔρχεται
NAS: but woe to him through whom
KJV: woe [unto him], through whom
INT: but woe [to him] by whom they come

Luke 22:22 Prep
GRK: ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ παραδίδοται
KJV: unto that man by whom he is betrayed!
INT: man to that by whom he is betrayed

John 1:3 Prep
GRK: πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: into being through Him, and apart
KJV: All things were made by him; and
INT: All things through him came into being

John 1:7 Prep
GRK: πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ
NAS: that all might believe through him.
KJV: all [men] through him
INT: all might believe through him

John 1:10 Prep
GRK: ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο
NAS: was made through Him, and the world
KJV: the world was made by him, and
INT: the world through him came into being

John 3:17 Prep
GRK: ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ
NAS: might be saved through Him.
KJV: the world through him
INT: the world through him

John 6:57 Prep
GRK: κἀκεῖνος ζήσει δι' ἐμέ
NAS: Me, he also will live because of Me.
KJV: even he shall live by me.
INT: he also will live because of me

John 7:43 Prep
GRK: τῷ ὄχλῳ δι' αὐτόν
NAS: occurred in the crowd because of Him.
KJV: among the people because of him.
INT: the crowd because of him

John 10:9 Prep
GRK: ἡ θύρα δι' ἐμοῦ ἐάν
NAS: enters through Me, he will be saved,
KJV: am the door: by me if
INT: the door by me if

John 11:4 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ δι' αὐτῆς
KJV: of God might be glorified thereby.
INT: of God by it

John 11:15 Prep
GRK: καὶ χαίρω δι' ὑμᾶς ἵνα
NAS: and I am glad for your sakes that I was not there,
KJV: And I am glad for your sakes that
INT: And I rejoice for sake of you in order that

John 12:11 Prep
GRK: ὅτι πολλοὶ δι' αὐτὸν ὑπῆγον
NAS: because on account of him many
KJV: Because that by reason of him many
INT: because many by reason of him were going away

John 12:30 Prep
GRK: Ἰησοῦς Οὐ δι' ἐμὲ ἡ
NAS: has not come for My sake, but for your sakes.
KJV: came not because of me, but
INT: Jesus Not because of me the

John 12:30 Prep
GRK: γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς
NAS: for My sake, but for your sakes.
KJV: me, but for your sakes.
INT: has come but because of you

John 14:6 Prep
GRK: εἰ μὴ δι' ἐμοῦ
NAS: comes to the Father but through Me.
KJV: the Father, but by me.
INT: if not by me

John 19:23 Prep
GRK: ἄνωθεν ὑφαντὸς δι' ὅλου
KJV: from the top throughout.
INT: top woven throughout all

Acts 1:3 Prep
GRK: πολλοῖς τεκμηρίοις δι' ἡμερῶν τεσσεράκοντα
NAS: appearing to them over [a period of] forty
INT: many proofs during days forty

Acts 2:22 Prep
GRK: οἷς ἐποίησεν δι' αὐτοῦ ὁ
NAS: performed through Him in your midst,
KJV: God did by him in
INT: which did by him

Acts 3:16 Prep
GRK: πίστις ἡ δι' αὐτοῦ ἔδωκεν
NAS: and the faith which [comes] through Him has given
KJV: the faith which is by him hath given
INT: faith which [is] by him gave

Acts 4:16 Prep
GRK: σημεῖον γέγονεν δι' αὐτῶν πᾶσιν
NAS: has taken place through them is apparent
KJV: hath been done by them
INT: sign has come to pass through them to all

Acts 10:21 Prep
GRK: ἡ αἰτία δι' ἣν πάρεστε
KJV: [is] the cause wherefore ye are come?
INT: the cause for which you are come

Acts 13:49 Prep
GRK: τοῦ κυρίου δι' ὅλης τῆς
NAS: was being spread through the whole
KJV: was published throughout all
INT: of the Lord through all the

Acts 15:12 Prep
GRK: τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν
NAS: had done through them among
KJV: among the Gentiles by them.
INT: the Gentiles by them

Acts 18:9 Prep
GRK: ἐν νυκτὶ δι' ὁράματος τῷ
KJV: the Lord to Paul in the night by
INT: in [the] night by a vision

Acts 22:24 Prep
GRK: ἵνα ἐπιγνῷ δι' ἣν αἰτίαν
NAS: out the reason why they were shouting
KJV: he might know wherefore they cried
INT: that he might know for what cause

Acts 23:28 Prep
GRK: τὴν αἰτίαν δι' ἣν ἐνεκάλουν
KJV: the cause wherefore they accused
INT: the charge on account of which they accused

Acts 24:17 Prep
GRK: δι' ἐτῶν δὲ
NAS: Now after several years
KJV: Now after many years
INT: after years moreover

Romans 1:5 Prep
GRK: δι' οὗ ἐλάβομεν
NAS: through whom we have received
KJV: By whom we have received
INT: by whom we received

Romans 2:24 Prep
GRK: τοῦ θεοῦ δι' ὑμᾶς βλασφημεῖται
NAS: THE GENTILES BECAUSE OF YOU, just
KJV: among the Gentiles through you, as
INT: of God through you is blasphemed

Romans 4:11 Prep
GRK: τῶν πιστευόντων δι' ἀκροβυστίας εἰς
KJV: them that believe, though they be not circumcised;
INT: those that believe in uncircumcision for

Romans 4:23 Prep
GRK: ἐγράφη δὲ δι' αὐτὸν μόνον
NAS: Now not for his sake only
KJV: not written for his sake alone, that
INT: It was written but on account of him only

Romans 4:24 Prep
GRK: ἀλλὰ καὶ δι' ἡμᾶς οἷς
NAS: but for our sake also, to whom
KJV: But for us also,
INT: but also on account of us to whom

Romans 5:2 Prep
GRK: δι' οὗ καὶ
NAS: through whom also
KJV: By whom also
INT: through whom also

Romans 5:9 Prep
GRK: αὐτοῦ σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: from the wrath [of God] through Him.
KJV: from wrath through him.
INT: of him we will be saved by him from

Romans 5:11 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δι' οὗ νῦν
NAS: Jesus Christ, through whom we have now
KJV: Jesus Christ, by whom we have
INT: Jesus Christ through whom now

Romans 5:12 Prep
GRK: τοῦτο ὥσπερ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου
NAS: Therefore, just as through one man
KJV: and death by sin; and
INT: this as by one man

Romans 5:16 Prep
GRK: οὐχ ὡς δι' ἑνὸς ἁμαρτήσαντος
NAS: is not like [that which came] through the one
KJV: not as [it was] by one that sinned,
INT: [shall] not as by one having sinned

Romans 5:18 Prep
GRK: οὖν ὡς δι' ἑνὸς παραπτώματος
NAS: So then as through one transgression
KJV: Therefore as by the offence of one
INT: then as by one trespass

Romans 5:18 Prep
GRK: οὕτως καὶ δι' ἑνὸς δικαιώματος
NAS: so through one
KJV: even so by the righteousness of one
INT: so also by one act of righteousness

Romans 7:11 Prep
GRK: με καὶ δι' αὐτῆς ἀπέκτεινεν
NAS: deceived me and through it killed
KJV: me, and by it slew
INT: me and by it slew [me]

Romans 8:25 Prep
GRK: βλέπομεν ἐλπίζομεν δι' ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα
KJV: [then] do we with patience
INT: we see we hope for in patience we await

Romans 11:28 Prep
GRK: εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι' ὑμᾶς κατὰ
NAS: they are enemies for your sake, but from the standpoint
KJV: for the fathers' sakes.
INT: gospel [they are] enemies for sake of you As regards

Romans 11:36 Prep
GRK: αὐτοῦ καὶ δι' αὐτοῦ καὶ
NAS: For from Him and through Him and to Him are all things.
KJV: him, and through him, and
INT: him and through him and

Romans 14:14 Prep
GRK: οὐδὲν κοινὸν δι' ἑαυτοῦ εἰ
KJV: unclean of itself:
INT: nothing [is] unclean of itself if

Romans 15:18 Prep
GRK: κατειργάσατο Χριστὸς δι' ἐμοῦ εἰς
NAS: has accomplished through me, resulting
KJV: not wrought by me, to make
INT: produced Christ by me for [the]

Romans 15:28 Prep
GRK: τοῦτον ἀπελεύσομαι δι' ὑμῶν εἰς
NAS: I will go on by way of you to Spain.
KJV: fruit, I will come by you into
INT: this I will set off by you into

1 Corinthians 1:9 Prep
GRK: ὁ θεὸς δι' οὗ ἐκλήθητε
NAS: is faithful, through whom
KJV: [is] faithful, by whom
INT: God by whom you were called

1 Corinthians 3:5 Prep
GRK: Παῦλος διάκονοι δι' ὧν ἐπιστεύσατε
NAS: Servants through whom
KJV: but ministers by whom ye believed,
INT: Paul servants through whom you believed

1 Corinthians 4:6 Prep
GRK: καὶ Ἀπολλὼν δι' ὑμᾶς ἵνα
NAS: and Apollos for your sakes, so
KJV: and [to] Apollos for your sakes; that
INT: and Apollos on account of you that

1 Corinthians 8:6 Prep
GRK: Ἰησοῦς Χριστός δι' οὗ τὰ
NAS: are all things, and we [exist] through Him.
KJV: Christ, by whom
INT: Jesus Christ by whom [are] the things

1 Corinthians 8:6 Prep
GRK: καὶ ἡμεῖς δι' αὐτοῦ
KJV: and we by him.
INT: and we by him

1 Corinthians 8:11 Prep
GRK: ὁ ἀδελφὸς δι' ὃν Χριστὸς
NAS: for whose sake Christ
KJV: brother perish, for whom Christ
INT: the brother for whom Christ

1 Corinthians 9:10 Prep
GRK: δι' ἡμᾶς πάντως
NAS: altogether for our sake? Yes,
KJV: for our sakes? For our
INT: or because of us altogether

1 Corinthians 9:10 Prep
GRK: πάντως λέγει δι' ἡμᾶς γὰρ
NAS: Yes, for our sake it was written,
KJV: our sakes, no doubt,
INT: altogether says he [it] for sake of us indeed

1 Corinthians 10:28 Prep
GRK: μὴ ἐσθίετε δι' ἐκεῖνον τὸν
NAS: do not eat [it], for the sake of the one
KJV: eat not for his sake that shewed it,
INT: not do eat on account of him

1 Corinthians 13:12 Prep
GRK: γὰρ ἄρτι δι' ἐσόπτρου ἐν
KJV: now we see through a glass, darkly;
INT: indeed presently through a glass in

1 Corinthians 15:2 Prep
GRK: δι' οὗ καὶ
KJV: By which also
INT: by which also

1 Corinthians 15:21 Prep
GRK: ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου θάνατος
KJV: For since by man [came] death,
INT: since indeed by man [is] death

1 Corinthians 15:21 Prep
GRK: θάνατος καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις
KJV: man [came] death, by man [came] also
INT: death also by man resurrection

1 Corinthians 16:3 Prep
GRK: ἐὰν δοκιμάσητε δι' ἐπιστολῶν τούτους
KJV: ye shall approve by [your] letters,
INT: if you might approve by letters these

2 Corinthians 1:16 Prep
GRK: καὶ δι' ὑμῶν διελθεῖν
NAS: that is, to pass your way into Macedonia,
KJV: And to pass by you into
INT: and by you to pass through

2 Corinthians 1:19 Prep
GRK: ἐν ὑμῖν δι' ἡμῶν κηρυχθείς
KJV: among you by us, [even] by
INT: among you by us having been proclaimed

2 Corinthians 1:19 Prep
GRK: ἡμῶν κηρυχθείς δι' ἐμοῦ καὶ
KJV: by us, [even] by me and
INT: us having been proclaimed by me and

2 Corinthians 1:20 Prep
GRK: διὸ καὶ δι' αὐτοῦ τό
NAS: also through Him is our Amen
KJV: the glory of God by us.
INT: therefore and in him the

2 Corinthians 1:20 Prep
GRK: πρὸς δόξαν δι' ἡμῶν
NAS: to the glory of God through us.
INT: for glory by us

2 Corinthians 2:10 Prep
GRK: τι κεχάρισμαι δι' ὑμᾶς ἐν
NAS: anything, [I did it] for your sakes in the presence
KJV: I forgave [it], for your sakes [forgave I it] in
INT: anything I have forgiven [is] for sake of you in

2 Corinthians 2:14 Prep
GRK: αὐτοῦ φανεροῦντι δι' ἡμῶν ἐν
NAS: and manifests through us the sweet aroma
KJV: of his knowledge by us in
INT: of him makes manifest through us in

2 Corinthians 4:15 Prep
GRK: γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς ἵνα
NAS: For all things [are] for your sakes, so
KJV: your sakes, that
INT: For all things [are] for the sake of you that

2 Corinthians 5:20 Prep
GRK: θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν δεόμεθα
NAS: were making an appeal through us; we beg
KJV: God did beseech [you] by us: we pray
INT: God exhorting by us we implore

2 Corinthians 8:9 Prep
GRK: Χριστοῦ ὅτι δι' ὑμᾶς ἐπτώχευσεν
NAS: that though He was rich, yet for your sake He became
KJV: your sakes he became poor,
INT: Christ that for the sake of you he became poor

2 Corinthians 9:11 Prep
GRK: ἥτις κατεργάζεται δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν
NAS: which through us is producing
KJV: which causeth through us thanksgiving
INT: which produces through us thanksgiving

2 Corinthians 10:11 Prep
GRK: τῷ λόγῳ δι' ἐπιστολῶν ἀπόντες
KJV: in word by letters
INT: in word by letters being absent

2 Corinthians 12:17 Prep
GRK: πρὸς ὑμᾶς δι' αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα
NAS: [Certainly] I have not taken advantage of you through any
KJV: of you by any
INT: to you by him did I overreach

Galatians 1:1 Prep
GRK: ἀνθρώπων οὐδὲ δι' ἀνθρώπου ἀλλὰ
NAS: nor through the agency
KJV: men, neither by man, but
INT: men nor through man but

Galatians 1:12 Prep
GRK: ἐδιδάχθην ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ
NAS: was I taught it, but [I received it] through a revelation
KJV: [it], but by the revelation
INT: was I taught [it] but by a revelation of Jesus

Galatians 3:18 Prep
GRK: δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται
NAS: it to Abraham by means of a promise.
KJV: gave [it] to Abraham by promise.
INT: but to Abraham through a promise granted [it]

Galatians 3:19 Prep
GRK: ἐπήγγελται διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν
NAS: having been ordained through angels
KJV: [and it was] ordained by angels
INT: promise has been made having been ordained through angels in

Galatians 4:13 Prep
GRK: δὲ ὅτι δι' ἀσθένειαν τῆς
NAS: but you know that it was because of a bodily
KJV: how through infirmity
INT: moreover that in weakness of the

Galatians 4:23 Prep
GRK: τῆς ἐλευθέρας δι' ἐπαγγελίας
NAS: and the son by the free woman through the promise.
KJV: he of the freewoman [was] by promise.
INT: the free [woman] through promise

Galatians 5:6 Prep
GRK: ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη
NAS: but faith working through love.
KJV: faith which worketh by love.
INT: but faith by love working

Galatians 6:14 Prep
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ δι' οὗ ἐμοὶ
NAS: Jesus Christ, through which the world
KJV: Jesus Christ, by whom the world
INT: Jesus Christ through whom to me

Ephesians 2:18 Prep
GRK: ὅτι δι' αὐτοῦ ἔχομεν
NAS: for through Him we both have
KJV: For through him we
INT: for through him we have

Philippians 1:15 Prep
GRK: δὲ καὶ δι' εὐδοκίαν τὸν
KJV: some also of good will:
INT: moreover also from good-will

Philippians 1:24 Prep
GRK: σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι' ὑμᾶς
NAS: is more necessary for your sake.
KJV: the flesh [is] more needful for you.
INT: flesh [is] more necessary for the sake of you

Philippians 3:8 Prep
GRK: κυρίου μου δι' ὃν τὰ
INT: Lord of me on account of whom the

Colossians 1:16 Prep
GRK: τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ
NAS: have been created through Him and for Him.
KJV: all things were created by him, and
INT: all things by him and

Colossians 1:20 Prep
GRK: καὶ δι' αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι
NAS: and through Him to reconcile
KJV: having made peace through the blood
INT: and by him to reconcile

Colossians 1:20 Prep
GRK: σταυροῦ αὐτοῦ δι' αὐτοῦ εἴτε
NAS: of His cross; through Him, [I say], whether
KJV: unto himself; by him, [I say], whether
INT: cross of him by him whether

Colossians 3:6 Prep
GRK: δι' ἃ ἔρχεται
NAS: For it is because of these things
KJV: For which things' sake the wrath
INT: On account of which things comes

Colossians 3:17 Prep
GRK: θεῷ πατρὶ δι' αὐτοῦ
NAS: giving thanks through Him to God
KJV: and the Father by him.
INT: to God [the] Father by him

Colossians 4:3 Prep
GRK: τοῦ χριστοῦ δι' ὃ καὶ
KJV: the mystery of Christ, for which I am
INT: of Christ on account of which also

1 Thessalonians 1:5 Prep
GRK: ἐν ὑμῖν δι' ὑμᾶς
NAS: to be among you for your sake.
KJV: among you for your sake.
INT: among you for the sake of you

1 Thessalonians 3:9 Prep
GRK: ᾗ χαίρομεν δι' ὑμᾶς ἔμπροσθεν
NAS: before our God on your account,
KJV: wherewith we joy for your sakes before
INT: that we rejoice on account of you before

2 Thessalonians 2:2 Prep
GRK: λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς
KJV: word, nor by letter as
INT: word nor by letter as if

2 Thessalonians 2:2 Prep
GRK: ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν ὡς
KJV: letter as from us, as
INT: letter as if by us as

2 Thessalonians 2:15 Prep
GRK: λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν
INT: word or by letter from us

1 Timothy 2:10 Prep
GRK: ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν δι' ἔργων ἀγαθῶν
NAS: but rather by means of good works,
KJV: professing godliness) with good works.
INT: professing [the] fear of God by works good

2 Timothy 1:6 Prep
GRK: δι' ἣν αἰτίαν
NAS: which is in you through the laying
KJV: in thee by the putting on of my
INT: For which cause

2 Timothy 1:12 Prep
GRK: δι' ἣν αἰτίαν
KJV: For the which cause
INT: For which cause

2 Timothy 4:17 Prep
GRK: με ἵνα δι' ἐμοῦ τὸ
NAS: me, so that through me the proclamation
KJV: me; that by me the preaching
INT: me that through me the

Titus 1:13 Prep
GRK: ἐστὶν ἀληθής δι' ἣν αἰτίαν
KJV: is true. Wherefore rebuke them
INT: is true for which cause

Hebrews 1:2 Prep
GRK: κληρονόμον πάντων δι' οὗ καὶ
NAS: heir of all things, through whom also
KJV: heir of all things, by whom also
INT: heir of all things by whom also

Hebrews 2:2 Prep
GRK: γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς
NAS: the word spoken through angels proved
KJV: the word spoken by angels was
INT: indeed the by angels having been spoken

Hebrews 2:10 Prep
GRK: γὰρ αὐτῷ δι' ὃν τὰ
NAS: things, and through whom
KJV: him, for whom
INT: indeed to him for whom [are]

Hebrews 2:10 Prep
GRK: πάντα καὶ δι' οὗ τὰ
NAS: of their salvation through sufferings.
KJV: and by whom
INT: all things and by whom [are]

Hebrews 2:11 Prep
GRK: ἑνὸς πάντες δι' ἣν αἰτίαν
KJV: of one: for which cause
INT: one [are] all for which cause

Hebrews 3:19 Prep
GRK: ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι' ἀπιστίαν
NAS: to enter because of unbelief.
KJV: not enter in because of unbelief.
INT: they were able to enter in on account of unbelief

Hebrews 4:6 Prep
GRK: οὐκ εἰσῆλθον δι' ἀπείθειαν
NAS: to enter because of disobedience,
KJV: not in because of unbelief:
INT: not did enter in on account of disobedience

Hebrews 5:3 Prep
GRK: καὶ δι' αὐτὴν ὀφείλει
NAS: and because of it he is obligated
KJV: And by reason hereof he ought,
INT: and on account of this he is obligated

Hebrews 6:7 Prep
GRK: εὔθετον ἐκείνοις δι' οὓς καὶ
NAS: for whose sake it is also
KJV: meet for them by whom it is dressed,
INT: fit for those for sake of whom also

Hebrews 7:9 Prep
GRK: ἔπος εἰπεῖν δι' Ἀβραὰμ καὶ
NAS: And, so to speak, through Abraham even
KJV: tithes, payed tithes in Abraham.
INT: a word to speak through Abraham also

Hebrews 7:19 Prep
GRK: κρείττονος ἐλπίδος δι' ἧς ἐγγίζομεν
NAS: hope, through which
KJV: hope [did]; by the which
INT: of a better hope by which we draw near

Hebrews 7:25 Prep
GRK: τοὺς προσερχομένους δι' αὐτοῦ τῷ
NAS: to God through Him, since He always
KJV: unto God by him,
INT: those who approach by him

Hebrews 9:12 Prep
GRK: οὐδὲ δι' αἵματος τράγων
NAS: and not through the blood of goats
KJV: Neither by the blood of goats
INT: nor by blood of goats

Hebrews 11:4 Prep
GRK: τῷ θεῷ δι' ἧς ἐμαρτυρήθη
NAS: than Cain, through which he obtained
KJV: Cain, by which
INT: to God by which he was borne witness to

Hebrews 11:4 Prep
GRK: θεοῦ καὶ δι' αὐτῆς ἀποθανὼν
NAS: his gifts, and through faith, though he is dead,
KJV: gifts: and by it he being dead
INT: God and through it having died

Hebrews 11:7 Prep
GRK: οἴκου αὐτοῦ δι' ἧς κατέκρινεν
KJV: house; by the which
INT: house of him by which he condemned

Hebrews 12:1 Prep
GRK: εὐπερίστατον ἁμαρτίαν δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν
KJV: [us], and let us run with patience
INT: easily entangling sin with endurance we should run

Hebrews 12:11 Prep
GRK: εἰρηνικὸν τοῖς δι' αὐτῆς γεγυμνασμένοις
KJV: unto them which are exercised thereby.
INT: peaceable to those by it having been exercised

Hebrews 12:15 Prep
GRK: ἐνοχλῇ καὶ δι' αὐτῆς μιανθῶσιν
KJV: [you], and thereby many
INT: should trouble [you] and by this be defiled

Hebrews 12:28 Prep
GRK: ἔχωμεν χάριν δι' ἧς λατρεύωμεν
KJV: grace, whereby we may serve
INT: we might have grace by which we might serve

Hebrews 13:15 Prep
GRK: δι' αὐτοῦ οὖν
NAS: Through Him then, let us continually
KJV: By him therefore
INT: By him then

1 Peter 1:3 Prep
GRK: ἐλπίδα ζῶσαν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ
NAS: hope through the resurrection
KJV: hope by the resurrection
INT: a hope living through [the] resurrection of Jesus

1 Peter 1:20 Prep
GRK: τῶν χρόνων δι' ὑμᾶς
NAS: last times for the sake of you
KJV: these last times for you,
INT: times for the sake of you

1 Peter 1:21 Prep
GRK: τοὺς δι' αὐτοῦ πιστοὺς
NAS: who through Him are believers in God,
KJV: Who by him do believe
INT: who by him believe

1 Peter 2:14 Prep
GRK: ἡγεμόσιν ὡς δι' αὐτοῦ πεμπομένοις
KJV: as unto them that are sent by him for
INT: to governors as by him sent

1 Peter 3:20 Prep
GRK: ψυχαί διεσώθησαν δι' ὕδατος
NAS: were brought safely through [the] water.
KJV: souls were saved by water.
INT: souls were saved through water

1 Peter 3:21 Prep
GRK: εἰς θεόν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ
NAS: conscience-- through the resurrection
KJV: God,) by the resurrection
INT: toward God by [the] resurrection of Jesus

1 Peter 5:12 Prep
GRK: ὡς λογίζομαι δι' ὀλίγων ἔγραψα
KJV: I have written briefly, exhorting,
INT: as I reckon because of briefly I wrote

2 Peter 1:4 Prep
GRK: δι' ὧν τὰ
KJV: promises: that by these ye might be
INT: through which the

2 Peter 2:2 Prep
GRK: ταῖς ἀσελγείαις δι' οὓς ἡ
NAS: their sensuality, and because of them the way
KJV: pernicious ways; by reason of whom
INT: sensuality through whom the

2 Peter 3:5 Prep
GRK: ὕδατος καὶ δι' ὕδατος συνεστῶσα
KJV: the water and in the water:
INT: water and in water subsisting

2 Peter 3:6 Prep
GRK: δι' ὧν ὁ
NAS: through which the world
KJV: Whereby the world that then was,
INT: through which [waters] the

2 Peter 3:12 Prep
GRK: θεοῦ ἡμέρας δι' ἣν οὐρανοὶ
NAS: of God, because of which
KJV: of God, wherein the heavens
INT: of God day by reason of which [the] heavens

1 John 4:9 Prep
GRK: ἵνα ζήσωμεν δι' αὐτοῦ
NAS: so that we might live through Him.
KJV: that we might live through him.
INT: that we might live through him

1 John 5:6 Prep
GRK: ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ
KJV: is he that came by water and
INT: the [one] having come by water and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page