1 Corinthians 9:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2228 [e]
ē
OrConj
1223 [e]δι’
di’
because ofPrep
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
3843 [e]πάντως
pantōs
entirelyAdv
3004 [e]λέγει;
legei
is He speaking?V-PIA-3S
1223 [e]δι’
di’
For sake ofPrep
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1125 [e]ἐγράφη,
egraphē
it was written,V-AIP-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3784 [e]ὀφείλει
opheilei
oughtV-PIA-3S
1909 [e]ἐπ’
ep’
inPrep
1680 [e]ἐλπίδι
elpidi
hopeN-DFS
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
722 [e]ἀροτριῶν
arotriōn
plowingV-PPA-NMS
722 [e]ἀροτριᾶν,
arotrian
to plow,V-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
248 [e]ἀλοῶν
aloōn
threshing,V-PPA-NMS
1909 [e]ἐπ’
ep’
inPrep
1680 [e]ἐλπίδι
elpidi
hopeN-DFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
3348 [e]μετέχειν.
metechein
to partake.V-PNA

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Nestle 1904
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει; δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ' ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει; δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ' ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ’ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ’ ἐλπίδι.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 9:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἢ δι' ἡμᾶς πάντως λέγει δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ὅτι ἐπ' ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ' ἐλπίδι

1 Corinthians 9:10 Hebrew Bible
או אך למעננו מדבר אכן למעננו נכתב כי החרש יחרש אלי תקוה והדש ידוש אלי תקוה לקחת חלקו בתקוה׃

1 Corinthians 9:10 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠܬܢ ܗܘ ܐܡܪ ܘܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܐܬܟܬܒܬ ܡܛܠ ܕܥܠ ܤܒܪܐ ܗܘ ܘܠܐ ܠܗ ܠܟܪܘܒܐ ܕܢܟܪܘܒ ܘܐܝܢܐ ܕܡܕܪܟ ܥܠ ܤܒܪܐ ܕܥܠܠܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Or is He speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it was written, because the plowman ought to plow in hope, and the thresher to thresh in hope of sharing the crops.

King James Bible
Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written: that he that ploweth should plow in hope; and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope.

Holman Christian Standard Bible
Or isn't He really saying it for us? Yes, this is written for us, because he who plows ought to plow in hope, and he who threshes should do so in hope of sharing the crop.
Treasury of Scripture Knowledge

For.

Matthew 24:22 And except those days should be shortened, there should no flesh …

Romans 15:4 For whatever things were written aforetime were written for our learning…

2 Corinthians 4:15 For all things are for your sakes, that the abundant grace might …

that ploweth.

1 Corinthians 3:9 For we are laborers together with God: you are God's husbandry, you …

Luke 17:7,8 But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will …

John 4:35-38 Say not you, There are yet four months, and then comes harvest? behold, …

2 Timothy 2:6 The farmer that labors must be first partaker of the fruits.

Links
1 Corinthians 9:101 Corinthians 9:10 NIV1 Corinthians 9:10 NLT1 Corinthians 9:10 ESV1 Corinthians 9:10 NASB1 Corinthians 9:10 KJV1 Corinthians 9:10 Bible Apps1 Corinthians 9:10 Biblia Paralela1 Corinthians 9:10 Chinese Bible1 Corinthians 9:10 French Bible1 Corinthians 9:10 German BibleBible Hub
1 Corinthians 9:9
Top of Page
Top of Page