3348. μετέχω (metechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3348. μετέχω (metechó) — 8 Occurrences

1 Corinthians 9:10 V-PNA
GRK: ἐλπίδι τοῦ μετέχειν
NAS: [to thresh] in hope of sharing [the crops].
KJV: in hope should be partaker of
INT: hope to partake

1 Corinthians 9:12 V-PIA-3P
GRK: ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν οὐ μᾶλλον
NAS: others share the right
KJV: others be partakers of [this] power
INT: over you authority partake [should] not rather

1 Corinthians 10:17 V-PIA-1P
GRK: ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
NAS: for we all partake of the one
KJV: we are all partakers of that one
INT: one loaf we partake

1 Corinthians 10:21 V-PNA
GRK: τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης
NAS: you cannot partake of the table
KJV: ye cannot be partakers of the Lord's
INT: of [the] table of [the] Lord to partake and of [the] table

1 Corinthians 10:30 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ χάριτι μετέχω τί βλασφημοῦμαι
NAS: If I partake with thankfulness, why
KJV: by grace be a partaker, why
INT: I with thanks partake why am I evil spoken of

Hebrews 2:14 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν
NAS: also partook of the same,
KJV: likewise took part of the same;
INT: he in like manner took part in the same things

Hebrews 5:13 V-PPA-NMS
GRK: γὰρ ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος
NAS: For everyone who partakes [only] of milk
KJV: every one that useth milk
INT: indeed that partakes of milk [is] unskilled

Hebrews 7:13 V-RIA-3S
GRK: φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν ἀφ' ἧς
NAS: are spoken belongs to another
KJV: are spoken pertaineth to another
INT: a tribe different has part in of whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page